A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ nɨsɨˈíingˆ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, camánˉn —jíngˈˉ Juan— quiúungˉ ángeles i̱ teáangˉ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ e se̱ˈrˊ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ joˋ niˈɨ́ˉguɨ guíˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ o̱ˈguɨ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ o̱ˈguɨ fɨˊ jee˜ ˈmaˋ cajo̱. Jo̱ camámˉbɨguɨ́ɨ cajo̱ jaangˋguɨ ángel i̱ jáaˊ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ guoˈˋ ieeˋ, jo̱ jáarˊ se̱ˈrˊ e sello quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ do. Jo̱ i̱ ángel do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teábˋ eáangˊ catǿˈrˉ lajɨˋ quiúungˉ i̱ ángeles i̱ cangɨ́ɨngˋ e tɨɨiñˋ quiáˈˉ e niˈlérˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱guɨ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ cajo̱. Jo̱ i̱ ángel i̱ jáaˊ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ guoˈˋ ieeˋ do casɨ́ˈrˉ i̱ ángeles i̱ quiúungˉ do jo̱ lalab cajíñˈˉ:

—Jaˋ ˈlee˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ o̱si ni˜ jmɨñíˈˆ o̱si jaléˈˋ ˈmaˋ é cartɨˊ mɨ˜ nité̱ˆnaaˈ e sello quiáˈˉ Fidiéeˇ quíˉiiˈ fɨˊ guiaquíiˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ canúˉbɨ́ɨ cajo̱ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ i̱ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ e sello quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ tíirˊ ciento cuarenta y cuatro mil jee˜ jaléngˈˋ ˈléˈˋ dseaˋ Israel. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ quíingˈ˜ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Judá, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Rubén, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Gad, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Aser, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Neftalí, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Manasés, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Simeón, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Leví, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Isacar, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Zabulón, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Séˆ, jo̱guɨ guitu̱ˊ mil dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Míing˜.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨteeˋ sɨ̱ˈˆ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ —jíngˈˉguɨ Juan— camánˉn dseaˋ i̱ dseángˈˉ i̱ ˈleáangˉ eáangˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ e nijmiˈíñˆ jǿngˈˋ i̱ dseaˋ do tíirˊ. Jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ do quíingˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lajaléˈˋ fɨɨˋ, jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜ dseaˋ, jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ lajaléˈˋ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ lajɨɨiñˈˋ do, dob teáaiñˉ fɨˊ quiniˇ e é̱e̱ˆ e lɨ˜ guiingˇ i̱ dseaˋ laniingˉ do jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do cajo̱. Jo̱ lajɨɨmˋbre quiˈrˊ sɨ̱ˈrˆ e teeˋ jo̱guɨ se̱ˈrˊ guoˈˋ mooˋ quieeˉ lajaangˋ lajaaiñˋ. 10 Jo̱ lalab féiñˈˋ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ e teáˋ:

¡I̱ nab Fidiéeˇ quíˉnaaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do i̱ nɨcalɨ́ˈˉ cacuǿˈrˉ jneaˈˆ e nɨcaláangˉnaaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉnaaˈ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ,
co̱ˈ i̱ nab dseaˋ i̱ guiing˜ e fɨˊ lɨ˜ niingˉ do fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜!

11 Jo̱ lajɨɨmˋ ángeles teáaiñˉ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ jo̱guɨ e lɨ˜ neáangˊ i̱ quiúungˉ do; jo̱ lajɨɨngˋ i̱ ángeles do catúuiñˊ cartɨˊ cajnúuˉ dsequíirˊ e fɨˊ quiniˇ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ niingˉ do e jmiféngˈˊneiñˈ lala:
12     ¡Lajo̱b nilíˋ!
    Jo̱ catɨ́ɨmˉ Fidiéeˇ quíˉiiˈ e nijmiféngˈˊnaaˈr,
    jo̱ catɨ́ɨmˉbre e niˈíñˈˋ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈgøngˈˊ,
    jo̱guɨ íˋbɨ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ ngángˈˋ,
    jo̱guɨ catɨ́ɨmˉbre e nicuǿøˈ˜naaˈre guiˈmáangˈˇ
    jo̱guɨ e nijmɨˈgooˉbaaˈre cajo̱ jo̱ tɨɨmˋbre jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ,
    jo̱guɨ seabˋ bíˋ quiáˈrˉ cajo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.
    ¡Jo̱ lajo̱b nilíˋ!

13 Jo̱ jaangˋ lajeeˇ guiequiúungˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do cajmɨngɨ́ˈrˉ jnea˜ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ téˋ na? ¿Jo̱ jie˜ fɨˊ lɨ˜ cajalíiñˈˉ na?

14 Jo̱baˈ lalab cangɨɨˉ jnea˜ quiáˈrˉ:

—É̱e̱ˊ, ˈnʉbˋ dseaˋ ñíˈˆ.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱r quiéˉe lala:

—I̱ nab jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcangɨ́ɨngˊ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱guɨ nɨcaru̱ˈˊbre sɨ̱ˈrˆ jo̱ teebˋ nɨcaséerˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do.
15     Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ teáaiñˉ fɨˊ quiniˇ laco̱ˈ lɨ˜ guiingˇ Fidiéeˇ quiʉˈrˊ ta˜.
    Jo̱ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ jmɨcó̱o̱ˈr˜ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
    jo̱ nijmébˉ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ laniingˉ do íˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.
16     Jo̱ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ niguiáˋ jmɨˈaaiñˉ
    o̱ˈguɨ jmɨjmɨɨiñˉ caléˈˋ catú̱ˉ,
    o̱ˈguɨ nilíˋ guíˈrˋ ieeˋ
    o̱ˈguɨ e guinéˈrˋ cajo̱,
17     co̱ˈ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ i̱ guiing˜ dseángˈˉ fɨˊ quiniˇ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ niingˉ quiʉˈˊ ta˜ do,
    íbˋ i̱ nilíingˉ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ quiáˈrˉ,
    jo̱ íbˋ i̱ nijé̱ˉ quiáˈrˉ cajo̱ fɨˊ lɨ˜ seaˋ lafaˈ jmɨɨˋ jloˈˆ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜;
    jo̱ Fidiéeˇ nijmérˉ e joˋ niquíˈˉlɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes