Add parallel Print Page Options

Meiⁿcwii nnom nawiˈ na cwitjoom nnˈaⁿ taxocantyˈiaana joˈ joˈ. Macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nncwacatyeeⁿ tio ˈnaaⁿˈaⁿ joˈ joˈ ñequio Catsmaⁿ ndoˈ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom nnoom nlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom. Nntyˈiaanda̱a̱na jom ndoˈ nñoom xueⁿˈeⁿ cantaana. Taxocuaa natsjom ndoˈ taxocaⁿnaˈ chom lámpara, meiⁿ ñeˈquioomˈ ee nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê naxuee nda̱a̱na. Ndoˈ ticantycwii na cwitsa̱ˈntjomna.

Manndyooˈ na nndyonndaˈ Jesucristo

Jnda̱ joˈ tso ángelˈñeeⁿ no̱o̱ⁿ:

—Chaˈtso ñˈoommeiiⁿ tjacantyja na mayuuˈnaˈ, jo chii nnda̱a̱ ntyjaaˈtyeⁿ tsˈom tsˈaⁿ joonaˈ. Nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na matseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈom nnˈaⁿ na cwiñeˈquia ñˈoomˈm. Joˈ chii jnda̱ jñoom ángel cwentaaⁿˈaⁿ na caˈmo̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomna nnoom ljoˈ na mawaaxjeⁿ na nluii.

Matso Jesucristo:

—Queⁿˈyoˈ cwenta, matyuaaˈ nncua̱ˈcaño̱o̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ.

Neiiⁿˈ tsˈaⁿ na matseicanda̱ ñˈoom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyonaˈ.

Ja Juan ntyˈiaya chaˈtso nmeiⁿˈ ndoˈ jndiiya cantyja ˈnaaⁿnaˈ. Ndoˈ quia na jnda̱ ntyˈiaya ndoˈ jnda̱ jndiiya ñˈoommeiⁿˈ, quia joˈ tco̱o̱ˈa xtya̱ jo nnom ángelˈñeeⁿ na nntseitˈmaaⁿˈndyo̱ jom na tˈmo̱o̱ⁿ nmeiⁿˈ no̱o̱ⁿ. Sa̱a̱ tsoom:

—Tintsaˈ na luaaˈ, ee tjom na cwindya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyuˈ, ñequio ncˈiaˈ na cwiñeˈquia ñˈoomˈm, ndoˈ ñequio joo nnˈaⁿ na cwilaˈcanda̱ ñˈoom na chuu librowaañe. Macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom catseitˈmaaⁿˈndyuˈ.

10 Mati tsoom no̱o̱ⁿ:

—Joo ñˈoom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyonaˈ, tintseicuˈ joonaˈ na ticandye nnˈaⁿ ee ncˈe na jnda̱ teinndyooˈ xjeⁿ na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ joonaˈ. 11 Juu tsˈaⁿ na machˈee yuu na ticatyˈiomyanaˈ catsˈaato na ljoˈ. Ndoˈ juu tsˈaⁿ na tiljuˈ matseitiuu, caljooˈñeto na ljoˈ. Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na matseijomñe ñequio na matyˈiomyanaˈ, cˈoomticheⁿ na ljoˈ. Ndoˈ juu tsˈaⁿ na jnda̱ tqueⁿljuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈom, caljooˈñetyeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ.

12 Matso Jesucristo:

—Mayuuˈcheⁿ matyuaaˈ nncua̱ˈcaño̱o̱ⁿya. Nndyo̱ñˈo̱ⁿya naya na matyˈiomnaˈ na nntoˈñoom nnˈaⁿ, ndoˈ nñequiaya joˈ nnom cwii cwii tsˈaⁿ cantyjati na sˈaa. 13 Ja mˈaaⁿya cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii chaˈtso, ndoˈ maxjeⁿ nncˈo̱o̱ⁿya quia na jnda̱ ntycwii chaˈtso. Ja mˈaaⁿya najndyee ndoˈ mˈaaⁿya na macanda̱. Cwiluiindyo̱ xˈee chaˈtso ndoˈ mati ntyjii chiuu cwintycwiinaˈ.

14 Mañequiaanaˈ na neiiⁿ nnˈaⁿ na cwitmaⁿljuˈ naquiiˈ nˈomna ñequio nioomˈ Jesucristo. Ee joona wanaaⁿ na nncwinomna ndyueelˈa na nncˈooquieˈna quiiˈ tsjoom Jerusalén xco. Ndoˈ nnda̱a̱ nlquieˈcañomna tsˈoom na nntquiina ta̱ na mañequiaanaˈ na cwitaˈndoˈ nnˈaⁿ. 15 Sa̱a̱ naxeⁿˈ tatiom nnom tsjoomˈñeeⁿ cwiljooˈndye nnˈaⁿ na tiljuˈ laxmaⁿ ñequio naⁿcaluaˈ, nnˈaⁿ na cweˈ cwimˈaⁿya ñequio ncˈiaa, nnˈaⁿ na cwilaˈcwjee ncˈiaa, nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ nlˈa, ndoˈ ticwii cwii tsˈaⁿ na neiiⁿˈ cantu ndoˈ majoˈto machˈee.

16 —Nnco̱ Jesús jnda̱ jño̱o̱ⁿya ángel cwentaya na mˈaⁿˈyoˈ na macwjiˈyuuˈñe chaˈtso ñˈoommeiiⁿ nda̱a̱ˈ ˈo, ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Ja cwiluiindyo̱ xˈee ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ David, ndoˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ jom na jndyowicantyjooˈ. Ja cwiluiindyo̱ caxjuuncoo.

17 Nquii Espíritu Santo ñequio joo nnˈaⁿ na cwiluiindye scuuˈ Catsmaⁿ cwiluena:

—Ta Jesús, candyoˈ.

Ndoˈ ˈñeeⁿ juu na mandii na matseiˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ ñˈoommeiiⁿ, catso:

—Candyoˈ, Ta Jesús.

Ndoˈ ˈñeeⁿ juu na ñeˈcˈuu ndaa, candyontyjaaˈ jom. Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ntyjaaˈ tsˈom na nluiˈnˈmaaⁿñe, candyocˈuu ndaa na cweˈyu na mañequiaa na cwitaˈndoˈ nnˈaⁿ.

18 Ticwii cwii tsˈaⁿ na mandii ñˈoommeiiⁿ cantyja chiuu cwindyonaˈ na teiljeii tsomwaañe, ja Juan mañequiaya na caljeii tsaⁿˈñeeⁿ na waa na teincuuˈ. Ee xeⁿ nntseicwaljooˈ tsˈaⁿ ñˈoom nacjooˈ ñˈoommeiiⁿ, quia joˈ nacjoomˈm nntseicwaljooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nawiˈ tˈmaⁿ na teiljeii naquiiˈ librowaa. 19 Ndoˈ mati ˈñeeⁿ juu na nncwjiˈ ntˈom ñˈoom na teiljeii librowaa cantyja chiuu cwindyonaˈ, Tyˈo̱o̱tsˈom nncwjiˈ na wanaaⁿ na nlquii tsaⁿˈñeeⁿ ta̱a̱ˈ tsˈoom na mañequiaa na cwitaˈndoˈ nnˈaⁿ. Ndoˈ nntsˈaaⁿ na ticwanaaⁿ na nncjaaquieeˈ tsaⁿˈñeeⁿ naquiiˈ tsjoom na ljuˈ cwiluiiñenaˈ. We ñˈoommeiⁿˈ matseineiⁿ librowaa chiuu laˈxmaⁿnaˈ.

20 Manquiiti Jesús na macwjiˈyuuˈñe ñˈoommeiⁿˈ, matsoom:

—Mayuuˈcheⁿ tyuaaˈ nncua̱ˈcaño̱o̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ.

Ndoˈ jaa cwitˈo̱o̱ya nnoom, cwilˈuuya:

—Mayuuˈ. Candyoˈ ˈu Ta Jesús.

21 Catioˈnaaⁿñe Ta Jesús chaˈtsondyoˈ ˈo na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Amén.

Bible Gateway Sponsors