A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 19 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ

19  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jaléˈˋ e la —jíngˈˉ Juan— jo̱ canúˉtú̱u̱ co̱o̱ˋ luu˜ e teáˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nʉ́ˈˋ luu˜ i̱ ˈleáangˉ dseaˋ, jo̱ e jo̱ canúˉu e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ lalab féˈˋ do:
    Majmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ quíˉiiˈ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ láaiñˋ jneaa˜aaˈ
    e laco̱ˈ jaˋ niˈíingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ quiáˈˉ dseeˉ quíˉiiˈ;
    jo̱ majmɨˈgooˉnaaˈr,
    dsʉco̱ˈ íbˋ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ i̱ ñíingˊ i̱ ˈgøngˈˊ fɨˊ jmɨgüíˋ,
    dsʉco̱ˈ íˋbingˈ i̱ tɨɨngˋ ɨ́ɨˋ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ,
    co̱ˈ nɨsɨˈíˈˋbre jial tíiˊ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ;
    jo̱guɨ íˋbre cajo̱ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ e fɨɨˋ e lɨ́ɨˊ lafaˈ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ cajméeˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ do,
    co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e nɨcajméerˋ do caˈiéˈrˋ ta˜ e laco̱ˈ cajmɨˈlɨngˈˆ yaang˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ;
    jo̱ uii˜ jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋi̱ cajngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ
    i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e iing˜ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉtú̱u̱ e guicaféˈˋtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ i̱ dseaˋ ˈleáangˉ do, jo̱ cajíñˈˉ:
    ¡Majmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ quíˉiiˈ!
    Co̱ˈ e jmiñiˇ quiáˈˉ e caangˋ i̱ dseamɨ́ˋ do
    jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niquiúngˈˉguɨ.

Jo̱guɨ lajɨˋ guiequiúungˋ i̱ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ quiúungˉ do catúuiñˊ cartɨˊ ni˜ uǿˆ e cajmiféiñˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ e fɨˊ é̱e̱ˆ lɨ˜ niingˉ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜ do, jo̱ lalab caféˈrˋ: “¡Lajo̱b nilíˋ! ¡Majmifémˈˊbaaˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ!”

Jo̱ cartɨˊ e lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e fɨˊ lɨ˜ niingˉ guiiñ˜ quiʉˈrˊ ta˜ do guicanʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ luu˜ dseaˋ jo̱ guicajíngˈˉ lala:
    ¡Jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ quíˉiiˈ lajɨɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ,
    dseaˋ jmooˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ iing˜ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ jo̱guɨ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈrˊ cajo̱, nañiˊ su lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ niingˉ o̱si jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱ é!

Jmɨɨ˜ e cungˈˊ guóˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do

Jo̱ canúˉbɨ́ɨ cajo̱ —jíngˈˉ Juan— co̱o̱ˋguɨ luu˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ e nʉ́ˈˋ laco̱ˈ luu˜ dseaˋ i̱ fɨ́ɨngˊ, jo̱ i̱i̱ˉ laco̱ˈ i̱i̱ˉ co̱o̱ˋ lóoˈ˜ e féˈˋ e ɨ́ɨˋ jmɨɨˋ, jo̱guɨ i̱i̱ˉ cajo̱ lafaˈ mɨ˜ quieˈˋ güɨˈñiሠe teáˋ eáangˊ, jo̱ lalab féˈˋ e luu˜ do:
    ¡Majmifémˈˊbaaˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ féngˈˊ,
    dseaˋ ˈgøngˈˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ!
    Co̱ˈ lanab nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e dseaˋ do nináiñˋ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ fɨˊ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ.
    Jo̱ ˈnéˉ e nijmiˈiáangˋ dsiˋbaaˈ, jo̱guɨ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ jo̱guɨ e nijmiféngˈˊnaaˈr cajo̱,
    co̱ˈ lanab catɨ́ˋ íˈˋ e nicúngˈˉ guóˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do.
    Jo̱ ˈñiabˈˊ i̱ nilíˋ dseamɨ́ˋ quiáaˉreˈ do nɨcaguiarˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ;
    jo̱ lana i̱ dseamɨ́ˋ do nɨcangɨ́ɨmˋbre fɨˊ e niquɨˈrˊ sɨ̱ˈrˆ e jloˈˆ jo̱guɨ e ˈmoˈˆ eáangˊ jo̱guɨ e teeˋ e jíingˋ jɨˈˋ jloˈˆ eáangˊ cajo̱.
    Jo̱ e ˈmɨˈˊ e niguoˈˆ do cuøˊ li˜ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ teáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Juan, jméeˈ˜ e júuˆ la: “Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨmɨ́ɨngˇ quiáˈˉ e nidsilíiñˉ jmɨɨ˜ lɨ˜ nicúngˈˉ guóˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do.”

Jo̱ cajíngˈˉguɨr:

—Jo̱ e lab júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

10 Jo̱baˈ casíˈˋi uǿˉ jniiˉ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ i̱ ángel do e laco̱ˈ nijmifénˈˊnre, dsʉˈ írˋ cañíirˋ quiéˉe lala:

—Juan, jaˋ jmooˈˋ lana; co̱ˈ jnea˜ jaangˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéebˇ lɨ́ɨnˊn cajo̱, co̱ˈ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ i̱ teáangˉ teáˋ i̱ jmiti˜ dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ quiáˈˉ Jesús. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lají̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ i̱ ˈnéˉ nijmifénˈˊ.

Jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ jáˈˉ e guiaˊ dseaˋ quiáˈˉ Jesús, e jo̱b cajo̱ e caguiaˊ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jaangˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜ cuea˜ teaangˋ

11 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, camóˉo e óoˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ; jo̱ fɨˊ jo̱b cajnéngˉ jaangˋ cuea˜ teaangˋ, jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ jmiti˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ féˈrˋ cajo̱, dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e quiʉˈrˊ jo̱guɨ jaléˈˋ ˈniiˋ e guiarˊ, dseángˈˉ røøbˋ jmóorˋ dseángˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 12 Jo̱guɨ jminirˇ dsíngˈˉ jíingˋ jɨˈˋ co̱ˈ uøøˋ niingˉ jɨˋ, jo̱guɨ fɨˊ moguir˜ téeˈ˜ jmiguiʉˊ lɨ́ˈˆ corona, jo̱ fɨˊ dseˈˋ jo̱ sɨlɨɨˇ co̱o̱ˋ júuˆ e jí̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊbre dseaˋ ngáiñˈˋ e˜ guǿngˈˋ e do. 13 Jo̱ ngóorˊ quiˈrˊ sɨ̱ˈrˆ e sɨñíˈˆ jmɨˈøøngˉ dseaˋ, jo̱guɨ siirˋ lají̱i̱ˈ˜ Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 14 Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ ˈléeˉ i̱ neáangˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ tɨˈleáangˊ laco̱ˈ ngóorˊ, jo̱ lajɨɨmˋbiñˈ do quiˈrˊ ˈmɨˈˊ e niguoˈˆ e jloˈˆ teeˋ, jo̱ lajɨɨmˋbre neáaiñˊ fɨˊ mocóoˈ˜ jaléngˈˋ cuea˜ teaangˋ cajo̱. 15 Jo̱guɨ fɨˊ moˈooˉ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ do güɨˈɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ e ˈméˉ jloˈˆ e laco̱ˈ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜ e ñíˆ jo̱. Jo̱ íˋbre niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jee˜ i̱ dseaˋ íˋ e jmeáiñˈˋ ta˜ ˈmaˈuˇ quiáˈˉ dseata˜ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ. Jo̱guɨ niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ lafaˈ mɨ˜ ngɨˊ dseaˋ jee˜ lɨ˜ seaˋ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ fɨˊ lɨ˜ jmiˈuíiñˉ méeˊ guíˈˉ. Jo̱ e méeˊ guíˈˉ do lɨ́ɨˊ lafaˈ iihuɨ́ɨˊ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ ˈgøngˈˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨˋ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱guɨ e iihuɨ́ɨˊ do catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uii˜ e eáangˊ nɨguíingˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ. 16 Jo̱ fɨˊ ni˜ ˈmɨˈquiˈrˊ jo̱guɨ fɨˊ dseˈˋ quiʉr˜, fɨˊ jo̱b lɨ˜ sɨlɨɨˇ e júuˆ la: “¡Dseata˜ Dseaˋ Féngˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱guɨ Fii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜!”

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, camánˉn jaangˋguɨ ángel i̱ singˈˊ sɨˈøˈˋ fɨˊ lɨ˜ íingˊ ieeˋ i̱ caˈángˈˋ teáˋ eáangˊ jaléngˈˋ mɨɨˋ i̱ ngɨˊ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Seáangˈ˜ yaang˜naˈ jo̱ ñilíingˋnaˈ fɨˊ la, co̱ˈ fɨˊ lab nɨcatǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e niñiquiéˈˋnaˈ íˆnaˈ. 18 Ñilíingˋnaˈ jo̱ ñiquiéˈˋnaˈ ngu˜ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, có̱o̱ˈ˜guɨ ngu˜ jaléngˈˋ fii˜ quiáˈˉ ˈléeˉ, có̱o̱ˈ˜guɨ ngu˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáˋ táangˋ dsíiˊ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ngu˜ cuea˜ có̱o̱ˈ˜guɨ ngu˜ jaléngˈˋ i̱ guaˋ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do cajo̱, jo̱guɨ ngu˜ jaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ co̱o̱ˋ guiˈnáˈˆ, na i̱ niingˉ o̱si na i̱ jaˋ niingˉ é, na i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨlaangˇ jo̱guɨ na i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ táˈˉ jmóoˋ e jaˋ ˈléeiñˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, camánˉn i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈléeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ nɨcaseáiñˈˋ yaaiñ˜ e laco̱ˈ nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜ i̱ cuea˜ teaangˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈléeˉ quiáiñˈˉ do cajo̱. 20 Jo̱ jo̱b catángˈˆ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ jóˈˋ dséeˉ catɨ́ˋ tú̱ˉ do i̱ cajmɨcaang˜ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ i̱ jóˈˋ lab i̱ cajméeˋ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜reˈ jmɨɨ˜ dseángˈˉ fɨˊ quiniˇ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e cajméeˋreˈ do, có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cajmɨgǿøngˋneˈ jaléngˈˋ i̱ cacuǿøngˋ yaang˜ e catáiñˉ e li˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ do e laco̱ˈ liiñ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do. Jo̱guɨ cajo̱ jaléngˈˋ íˋ cajmifémˈˊbre i̱ diée˜ guóoˈ˜ quiáiñˈˉ do cajo̱. Jo̱ fɨˊ ni˜ jɨˋ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e quiéengˋ azufre e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ cabiingˇneˈ laco̱ˈ jí̱ˈˋbreˈ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ jóˈˋ dséeˉ catɨ́ˋ tú̱ˉ do i̱ cajmɨcaang˜ e lɨ́ɨngˊneˈ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 21 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do cajúmˉbre có̱o̱ˈ˜ e ñisʉ̱ˈˋ e iʉ˜ fɨˊ moˈooˉ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜ i̱ cuea˜ teaangˋ do, jo̱ lajɨɨmˋ tusɨ̱́ɨ̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tujlɨ́ɨˋ cajmɨˈóoˈ˜reˈ dseángˈˉ la guiúmˉ jaléˈˋ ngúuˊ táaiñˈˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes