Add parallel Print Page Options

Na tyuiiˈ tsjoom Babilonia

18  Quia jnda̱ teinom na tuii na luaaˈ, ntyˈiaya cwiicheⁿ ángel na jnaⁿ cañoomˈluee na jndyocue. Jeeⁿ tˈmaⁿ najndeii tseixmaaⁿ ndoˈ juu na caxueeñê seixueeñenaˈ chaˈwaa tsjoomnancue. Ndoˈ teicˈuaa jndeii seixuaⁿ, tsoom:

—Jnda̱ tyuiiˈ, jnda̱ tyuiiˈ tsjoom tˈmaⁿ Babilonia. Tsjoomˈñeeⁿ tseixmaⁿnaˈ wˈaa naⁿjndii ñequio yuu cwicˈeeⁿ chaˈtso espíritu na cwajndiindye. Ndoˈ tseixmaⁿnaˈ yuu cwentaaˈ ticwii cwii nnom cantsaa na cwajndiindye ndoˈ tsˈiaaⁿndye. Ee chaˈtso nnˈaⁿ tsjoomnancue jnda̱ jlaˈntjeiⁿndyena cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomˈñeeⁿ, chaˈcwijom cwicandyeena machˈee sculjaaˈ na matseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈomna. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwiluiitˈmaⁿndye na cwitsa̱ˈntjom tsjoomnancue jnda̱ jlaˈndaaˈndye cheⁿnquiee cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomˈñeeⁿ, chaˈcwijom cweˈ mˈaⁿyana ñˈeⁿ sculjaaˈ. Ndoˈ nnˈaⁿ ntˈomcheⁿ njoomnancue na cwilaˈjnda ndoˈ cwinda̱a̱ teityandyena ncˈe nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ chaˈtso na queeⁿ nˈomna, tîcalˈana xjeⁿ na jlaˈcatsuuna sˈom ˈnaaⁿna.

Jnda̱ joˈ jndiiya cwiicheⁿ jndyee na teicˈuaa cañoomˈluee. Matso:

—ˈO nnˈaⁿya na laˈxmaⁿˈyoˈ cwentaya, caluiˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ cha tintsˈaanaˈ na mati ˈo nlaˈjomndyoˈ jnaaⁿna, ndoˈ joˈ joˈ nntjomˈyoˈ nawiˈ tˈmaⁿ na nntjoomna. Ee jnda̱ teicantoˈ jnaaⁿna hasta cañoomˈlueecheⁿ ndoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñjom tsˈoom natia na laˈxmaⁿna. Joˈ chii calˈaˈyoˈ nawiˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ chaˈxjeⁿ ñelˈa joona ñequio ntˈomcheⁿ. We ndiiˈ nnjoom nlˈaˈyoˈ chaˈcwijom cwilaˈcˈuˈyoˈ joona ˈnaⁿ na ñjom waso, joˈ joˈ nawiˈ na nntjoomna, chaˈxjeⁿ na lˈa joona ñˈeⁿ ntˈomcheⁿ. We ndiiˈ najnda̱ nawiˈñeeⁿ nñeˈquiaˈyoˈ nda̱a̱na. Cantyjati na tyolaˈtˈmaaⁿˈndye cheⁿnquiee nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ ndoˈ ticalˈana xjeⁿ cantyja na ya tyomˈaⁿna, malaaˈtiˈ calˈaˈyoˈ na nlquiinaˈ joona ndoˈ na cwajndii nntjoomna. Ee na jlaˈtiuuna naquiiˈ nˈomna: “Jaa mˈaaⁿtya̱a̱ⁿya na cwitsa̱ˈntjo̱o̱ⁿya. Tyooˈndiinaˈ jaa na nncˈo̱o̱ⁿya chaˈna cwii yuscu na jnda̱ ljoñe. Jaa xocatjo̱o̱ⁿya na nncˈo̱o̱ⁿya na cwityua̱a̱ya.” Mancˈe na luaaˈ waa, joˈ chii majndeiito tˈmaⁿ nlcoˈwiˈnaˈ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ. Nncwje nnˈaⁿ ndoˈ nnquioo jndoˈ tˈmaⁿ ndoˈ tˈmaⁿ nntseichjooˈnaˈ nˈom nnˈaⁿ. Ndoˈ nlco tsjoomˈñeeⁿ ñˈeⁿ chom. Ee nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macuˈxeeⁿ nnˈaⁿ, tˈmaⁿ waa najndeii na cwiluiiñê.

Ndoˈ nquiee nnˈaⁿ na cwiluiindyena na cwitsa̱ˈntjom njoomnancue, tˈaaˈndyena ñequio natia na tseixmaⁿ tsjoomˈñeeⁿ, na tîcalˈana xjeⁿ, jlaˈco̱na ˈnaaⁿna ñˈeⁿ natia na tyolˈana. Naⁿˈñeeⁿ nntyueena ndoˈ nlaˈxuaana quia na nntyˈiaana na cwiˈoowa ndioom na cwico tsjoomˈñeeⁿ. 10 Tquia nncwintyjeeˈna na nquiaana nawiˈ tˈmaⁿ na cwitjoom nnˈaⁿ. Nluena:

—Wiˈ, wiˈ matjom tsjoom tˈmaⁿ, juu tsjoom Babilonia na tˈmaⁿ cwiluiiñenaˈ. Ee ñejomto tyjeeˈcañoom na macowiˈnaˈ juunaˈ.

11 Mati nnˈaⁿ ntˈomcheⁿ ndyuaa na cwilaˈjnda ndoˈ cwinda̱a̱ nntyueena ndoˈ nntseichjooˈnaˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomˈñeeⁿ. Ee tjaa ˈñeeⁿ cwii ˈndiinaˈ na ñeˈcatseijndati ˈnaⁿ na cwinda̱a̱na. 12 Joona cwileiˈchona canchuu sˈomcajaⁿ, sˈomxuee, ljo̱ˈ na jeeⁿ jnda, ta̱ˈ perlas, liaa lino na jeeⁿ ya, liaa seda, liaa colo catsiooˈ ñequio colo wee. Ndoˈ cwinda̱a̱na chaˈtso nnom nˈoom na jeeⁿ cachinaˈ, ñˈeⁿ chaˈtso ˈnaⁿ na tuiinaˈ ñˈeⁿ tseiˈjndyeeˈ elefante, ñˈeⁿ jndye ˈnaⁿ na tuiinaˈ ñˈeⁿ nˈoom na jndati, ñˈeⁿ ˈnaⁿ na tuiinaˈ sˈomwee, ñˈeⁿ xjo hierro, ndoˈ ñˈeⁿ tsjo̱ˈ mármol. 13 Mati cwileiˈchona canchuu tscwaa canela, ñˈeⁿ jndye nnom ˈnaⁿ na cachi, ñˈeⁿ suu, ñˈeⁿ ntsueeˈ tsˈoom mirra na cwiluii ndaaljaaˈ, ñˈeⁿ cwiicheⁿ ntsueeˈ tsˈoom na cwiluii nasei. Ndoˈ ñˈeⁿ canchuu winom, seitye, jnda̱a̱ tyooˈ ya, ñˈeⁿ lqueeⁿ jnda̱a̱ tyooˈ. Mati ntmaaⁿˈ catsondye, ñˈeⁿ canmaⁿ, ntmaaⁿˈ catso, ñˈeⁿ tornom na cwicantyjandyeyoˈ, ndoˈ ñˈeeⁿ jndye nnˈaⁿ na cwiwilˈuandye na candyeˈntjomtyeⁿ, na juu tsˈiaaⁿˈñeeⁿ matseijomnaˈ chaˈcwijom cwiwilˈua añmaaⁿ nnˈaⁿ. 14 Ndoˈ nlue nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ:

—Chaˈtso ˈnaⁿ na tyolaqueeⁿ nˈomˈyoˈ, jnda̱ ntycwii cantyja ˈnaaⁿnaˈ. Ndoˈ chaˈtsoti ˈnaⁿ na yati na quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ñequio chaˈtso na neiⁿnco nquiuˈyoˈ, jnda̱ tsuundyoˈ cantyja ˈnaaⁿnaˈ. Tajom nntsˈaanndaˈnaˈ chaˈxjeⁿ na ñetˈomˈyoˈ.

15 Ndoˈ joo nnˈaⁿ na cwilaˈjnda ndoˈ cwinda̱a̱, cantyja ˈnaaⁿ nmeiⁿˈ jnda̱ teityandyena. Tquia nncwiˈntyjeeˈna na mati joona nquiaana nawiˈ tˈmaⁿ na nntjoom nnˈaⁿ. Nntyueena ndoˈ nlaˈxuaana na matseichjooˈnaˈ nˈomna. 16 Nluena:

—Wiˈ, wiˈ matjom tsjoom tˈmaⁿ. Ee tsjoomˈñeeⁿ tyocweeˈ nnˈaⁿ liaa lino na yati, ñequio liaa colo catsiooˈ, liaa colo wee. Tyolaˈtycwiˈndyena sˈom cajaⁿ, ta̱ˈ ljo̱ˈ na jeeⁿ jnda, ndoˈ ta̱ˈ perlas. 17 Sa̱a̱ ñejomto mana ntycwii cantyja na tyandye naⁿˈñeeⁿ.

Ndoˈ chaˈtso nnˈaⁿ na cwileiˈcho lˈaandaa, ñequio nnˈaⁿ na cwiˈooñjomndye joonaˈ, ñequio naⁿntjom na cwilˈa tsˈiaaⁿ naquiiˈ lˈaandaa, ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwitaˈntjom cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ, tquia tyomeiˈntyjeeˈ naⁿˈñeeⁿ. 18 Yocheⁿ na ntyˈiaana ndioom na cwico tsjoomˈñeeⁿ, tyolaˈxuaana, tyoluena:

—Tijoom ñetuaa cwii tsjoom na jeeⁿ tyañe chaˈna tsjoomwaaˈ.

19 Tyotioona tsˈojnda̱a̱ nqueⁿna, tyotyueena na chjooˈ nˈomna. Tyolaˈxuaana, tyoluena:

—Wiˈ, wiˈ matjom juu tsjoom tˈmaⁿ. Chaˈtsondyo̱ jaa na cwitaˈntjo̱o̱ⁿya ñequio lˈaandaa, juu na tyañe tsjoomˈñeeⁿ seityanaˈ jaa. Sa̱a̱ ñejomto tyuiiˈñˈeⁿnaˈ.

20 ˈO na mˈaⁿˈyoˈ cañoomˈluee, cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomˈñeeⁿ. Ndoˈ mati ˈo nnˈaⁿ na tqueⁿljuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nˈomˈyoˈ, ñequio ˈo apóstoles ñequio ˈo profetas, jeˈ jeˈ cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ. Ee na jnda̱ tioomndyena sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na tyotaˈwiˈna ˈo.

21 Jnda̱ joˈ ntyˈiaya cwii ángel na jeeⁿ jndeii, seiweeⁿ cwii tsjo̱ˈ tˈmaⁿ chaˈcwijom tsjo̱ˈsuu na cwitua. Tjoomˈm juunaˈ tsˈom ndaaluee. Tsoom:

—Maluaaˈ matseijomnaˈ na cwityuiiˈ tsjoom tˈmaⁿ Babilonia. Tajom nleitquiooˈnndaˈnaˈ. 22 Ndoˈ naquiiˈ tsjoomˈñeeⁿ tajom nndiinndaˈ tsˈaⁿ na cˈuaa cwitjo̱o̱ˈ música, chaˈna arpa, tsmaaⁿ, ntu. Mati tajom nleitquiooˈñenndaˈ cwii tsˈaⁿ na seiˈnaaⁿˈya cwii nnom tsˈiaaⁿ, meiⁿ tajom nleicˈuaanndaˈ na nntua ñˈeⁿ tsjo̱ˈmolinom. 23 Naquiiˈ tsjoomˈñeeⁿ tajom nleixueenndaˈ chom lámpara. Ndoˈ tajom nleicˈuaanndaˈ na cwiwitˈmaaⁿˈ na macoco tsˈaⁿ. Nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ na tyolaˈjnda ndoˈ tyonda̱a̱ ñetˈoomnaˈ na tyoluiitˈmaⁿndyetina quiiˈntaaⁿ chaˈtso nnˈaⁿ tsjoomnancue. Ndoˈ tsˈiaaⁿ caluaˈ na lˈa nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ, tquiuˈnnˈaⁿnaˈ nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue.

24 Ndoˈ seicano̱o̱ⁿnaˈ na nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ jlaˈcwjeena profetas ñequio nnˈaⁿ na jnda̱ tqueⁿljoomˈm nˈom. Mati waa jnaaⁿna na tcweˈ nioom chaˈtso nnˈaⁿ tsjoomnancue na jnda̱ tja̱ ncˈe na cwilaˈyuˈ.

Bible Gateway Sponsors