Add parallel Print Page Options

Ntquieeˈ watso na ñjom nawiˈ na nntjoom nnˈaⁿ

16  Quia joˈ jndiiya najndeii teicˈuaa naquiiˈcheⁿ cañoomˈluee, tso juu nda̱a̱ ntquieeˈ ángelesˈñeeⁿ:

—Nmeiiⁿ ntquieeˈ watso na ñjom na cwajndii na matseiwˈii Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ. Catsaˈyoˈ, catsatuˈnquioˈyoˈ joonaˈ nnom tsjoomnancue.

Quia joˈ juu ángel najndyee tjaaⁿ, tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nnom tsjoomnancue. Ndoˈ jnaⁿˈ ntyjeˈ nnˈaⁿ na cho ljeii cwentaaˈ quiooˈjndii tquiee, ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye na jluiˈtsjaaⁿˈñeyoˈ. Cwajndii ntyjeˈñeeⁿ ndoˈ tileicatsuunaˈ.

Quia joˈ juu ángel najnda̱ we tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nnom ndaaluee. Ndoˈ seicwaqueⁿnaˈ ndaaluee chaˈcwijom ntycwe niomˈ. Ndoˈ tja̱ chaˈtsoti na tandoˈ naquiiˈ ndaalueeˈñeeⁿ.

Jnda̱ joˈ juu ángel na jnda̱ ndyee tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nˈom candaa ñequio chaˈtso joo yuu na cwinaaⁿˈ ndaa. Ndoˈ seicwaqueⁿnaˈ joonaˈ niomˈ. Quia joˈ jndiiya na matseineiⁿ ángelˈñeeⁿ na machˈee cwenta ndaa. Matsoom nnom Tyˈo̱o̱tsˈom:

—ˈU Ta cwiluiindyuˈ na ljuˈ tsˈomˈ, mˈaaⁿˈ ndoˈ mˈaaⁿˈ, ndoˈ nacjeeˈ na jnaⁿjndyeenaˈ maxjeⁿ mˈaaⁿˈ. Macheˈ cantyja na matyˈiomyanaˈ na laaˈtiˈ macuˈxeⁿˈ nnˈaⁿ na tîcatueeˈndyecje njomˈ. Ee naⁿˈñeeⁿ jnda̱ jlaˈcwjeena nnˈaⁿ na tqueⁿˈljuˈ nˈom, mati profetas. Ndoˈ jeˈ jeˈ macheˈ na joona cwiwena niomˈ, ee matyˈiomyanaˈ na catjoomna na ljoˈ.

Ndoˈ jndiiya na matseineiⁿ ángel na machˈee cwenta chom na ntyjo nomtsˈom, matso:

—Mayuuˈ na ljoˈ, ˈU Ta Tyˈo̱o̱tsˈom na matseiˈxmaⁿˈñˈeⁿˈ chaˈtso nnom najnda̱, macheˈ cantyja na matyˈiomyanaˈ ndoˈ majoˈndyoˈ na macuˈxeⁿˈ nnˈaⁿ.

Jnda̱ joˈ juu ángel na jnda̱ ñequiee tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nacjooˈ ñeˈquioomˈ. Ndoˈ tquiaanaˈ najndeii ñeˈquioomˈ na nntseiconaˈ nnˈaⁿ. Nioom tcondye nnˈaⁿ ncˈe na jeeⁿ jmeiⁿˈ ñeˈquioomˈ. Sa̱a̱ tîcalcweˈ nˈomna, meiⁿ tîcalaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. Yacheⁿ tyotjeiiˈna ñˈoom ntjeiⁿ na wiˈnaˈ nacjooˈ xueeˈ nqueⁿ na waa najneiⁿ na tjoomˈm chaˈtso nawiˈñeeⁿ nacjoona.

10 Jnda̱ joˈ juu ángel na jnda̱ ˈom tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nacjooˈ tio yuu na wacatyeeⁿ quiooˈjndii tquiee. Ndoˈ seijaaⁿñenaˈ chaˈtso ndyuaa na mˈaⁿ nnˈaⁿ na matsa̱ˈntjoom. Ndoˈ joo nnˈaⁿˈñeeⁿ tyonda̱ˈna tsaana na jeeⁿ cwajndii tyoquiinaˈ joona. 11 Sa̱a̱ meiⁿ na luaaˈ, tîcalcweˈ nˈomna natia na cwilˈana. Yacheⁿ tyoluena ñˈoom ntjeiⁿ na wiˈnaˈ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ cañoomˈluee ncˈe na chona ntyjeˈñeeⁿ ndoˈ jeeⁿ maquiinaˈ joona.

12 Jnda̱ joˈ juu ángel na jnda̱ yom tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ tsˈom jndaa tˈmaⁿ Eufrates. Mana seicaaⁿnaˈ jndaaˈñeeⁿ, cha nntseicanaaⁿñenaˈ cwii nato ndyuaaˈñeeⁿ na nncwinom ntˈom nnˈaⁿ. Naⁿˈñeeⁿ cwiluiindye nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom ndyuaa jo ndoˈ na mandyowa ñeˈquioomˈ.

13 Quia joˈ ntyˈiaya ndyee espíritu na cwajndiindye. Cwii jluiˈnom naquiiˈ ˈndyoo juu catsoomjndii, cwiicheⁿ jluiˈnom ˈndyoo quiooˈjndii tquiee, ndoˈ cwiicheⁿ jluiˈnom ˈndyoo tsaⁿ na mañequiaa ñˈoom cantu. Matseijomnaˈ espírituˈñeeⁿ chaˈcwijom quiooˈ candaa. 14 Joo espírituˈñeeⁿ cwiluiindyena naⁿjndii. Jndye nnom ˈnaaⁿ cwilˈana na xocanda̱a̱ nntsˈaa na cweˈ tsˈaⁿ. Cwiˈoontyjaaˈna nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom chaˈwaati tsjoomnancue, na nlaˈtjomna naⁿˈñeeⁿ na nlˈana tiaˈ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, nqueⁿ na matseixmaⁿñˈeeⁿ chaˈtso nnom najnda̱, jnda̱ tqueⁿ xuee na nncuaa tiaˈ. 15 Matso nquii Jesucristo: “Queⁿˈyoˈ cwenta, majndeiito manncua̱caño̱o̱ⁿya ˈo chaˈna quichˈee tsaⁿcanchˈue. Jeeⁿ neiiⁿˈ juu tsˈaⁿ na mˈaaⁿcˈeeñe xjeⁿˈñeeⁿ na cwee liaaˈ, ee xocaluiˈjnaaⁿˈñê na ñecaseiˈñê.” 16 Quia joˈ ndyee naⁿjndiiˈñeeⁿ jlaˈtjomna chaˈtso nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom cwii joo yuu na jndyu Armagedón ñequio ñˈoom hebreo. Joˈ joˈ nlˈana tiaˈ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

17 Jnda̱ joˈ juu ángel na jnda̱ ntquieeˈ tjacuˈnquioom nawiˈ na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ nacjooˈ jndye. Ndoˈ naquiiˈcheⁿ watsˈom cañoomˈluee teicˈuaa jndyeeˈ nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio ˈnaaⁿˈaⁿ. Tsoom:

—Chaˈtso jnda̱ tuii.

18 Quia joˈ teitquiooˈ chom ntsuee, jndeii teicˈuaa, ndoˈ jeeⁿ tyolaˈxuaa ntsuee. Jndeii tyotsˈeii. Cantyjati na mˈaⁿ nnˈaⁿ tsjoomnancue, tijoom ñesˈeii chaˈna sˈeii luaaˈ. 19 Seityuiiˈñˈeⁿnaˈ tsjoom tˈmaⁿ Babilonia, ndoˈ seiˈndaaˈnaˈ jndye njoom chaˈwaa tsjoomnancue. Ee Tyˈo̱o̱tsˈom ticatsuuˈ tsˈoom nnˈaⁿ na laˈxmaⁿ cwentaaˈ tsjoom tˈmaⁿ Babilonia na nnjoom cantyja na ñelˈana. Sˈaaⁿ na jndeiˈnaˈ cweñˈeⁿna na ñjom waso ˈnaaⁿˈaⁿ na jeeⁿ matseiwˈeeⁿ joona. 20 Quia joˈ macanda̱ tsuu chaˈtso ndyuaaxeⁿncwe, ndoˈ meiⁿ cwii sjo̱ tatquiooˈ. 21 Tquiaa tsaaⁿ tˈmaⁿ cjoo nnˈaⁿ na jnaⁿnaˈ tsjo̱ˈluee. Jaaˈnaˈ chaˈna wenˈaaⁿ kilos na cwiinaˈ. Ndoˈ jnaaⁿˈ joˈ tyolue nnˈaⁿ ñˈoom wiˈ na ntjeiⁿ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.