A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lají̱i̱ˈ˜ e caˈøˊ i̱ dseaˋ i̱ tíiˊ ciento cuarenta y cuatro mil

14  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ e jo̱ —jíngˈˉ Juan— camángˉtú̱u̱ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e singˈˊneˈ sɨˈøˈˋreˈ fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sión. Jo̱ dob teáangˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do ciento cuarenta y cuatro mil dseaˋ quiáˈrˉ i̱ tó̱o̱ˋ e li˜ quiáˈrˉ fɨˊ guiaquíiˊ jial siiˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do jo̱guɨ jial siiˋ Tiquiáaˆreˈ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉu co̱o̱ˋ e guicaˈi̱i̱ˉ e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ e jo̱ nʉ́ˈˋ laco̱ˈ nʉ́ˈˋ lɨ˜ íiˊ co̱o̱ˋ lóoˈ˜ e féˈˋ jo̱guɨ canʉ́ˈˋ caˈi̱i̱ˉ laco̱ˈguɨ la nʉ́ˈˋ mɨ˜ quieˈˋ güɨˈñiሠe teáˋ eáangˊ, jo̱ nʉ́ˈˋbɨ cajo̱ laco̱ˈ la nʉ́ˈˋ faˈ mɨ˜ teáangˈ˜ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ bóˈˋ jaléˈˋ lúuˊ quiáˈrˉ e siiˋ arpa. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ørˊ co̱o̱ˋ e øˊ e ˈmɨ́ɨˉ fɨˊ quiniˇ e lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ niingˉ do jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ i̱ quiúungˉ do jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ do cajo̱. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ niquɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨtɨɨiñˋ e øˊ do, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ tíiˊ ciento cuarenta y cuatro mil dob jí̱i̱ˈ˜ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ nilɨtɨɨngˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ caláangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ nab i̱ jaˋ cajmeángˈˋ yaang˜ faˈ e caˈléerˊ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ nab i̱ teáangˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do jo̱guɨ dseaˋ quiáˈˉ íbˋ lɨ́ɨiñˊ jo̱guɨ contøømˉ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ nabingˈ i̱ caláangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ e jo̱ guǿngˈˋ lafaˈ co̱o̱ˋ e cacuøˈrˊ laˈuii˜ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ caˈuøøˋ fɨˊ moˈoorˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ e sɨˈlɨiñˈˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e quie̱ˊ i̱ ángeles i̱ gaangˋ do

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ —jíngˈˉ Juan— camángˉguɨ́ɨ jaangˋguɨ ángel i̱ ngangˈˊ ɨ́ɨngˋ fɨˊ guiáˈˆ jóoˋ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱ i̱ ángel do quie̱rˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ e quiáˈˉ nidsiguiar˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ lɨ́ˈˆ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e píˈˆ o̱si e cóoˈ˜ é, jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜ dseaˋ, jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ caˈíingˈ˜ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ cajo̱. Jo̱ lalab féˈrˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ:

—Jmɨˈgooˋnaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jo̱guɨ jmiféngˈˊnaˈr, co̱ˈ lanáb catɨ́ˋ íˈˋ e niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ jmiféngˈˊnaˈ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ cajméeˋ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱guɨ jmɨñíˈˆ lɨ́ˈˆ lacaangˋ lɨ˜ níingˈ˜ jmɨɨˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaangˋguɨ ángel cajíñˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ lala:

—¡Lanáb catɨ́ˋ íˈˋ! ¡Lanáb catɨ́ˋ íˈˋ e dseángˈˉ niˈíingˉ e fɨɨˋ féˈˋ e siiˋ Babilonia, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ nɨcajmɨˈlɨiñˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e jmóorˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ!

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangoquiéengˊ jaangˋguɨ ángel, jo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ la catɨ́ˋ gaaiñˋ, jo̱ lala cajíñˈˉ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ:

—Song i̱i̱ˋ i̱ jmiféngˈˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ diée˜ guóoˈ˜ quiáaˉreˈ do, jo̱guɨ e niˈíñˈˋ e nitó̱ˉ e li˜ quiáaˉreˈ fɨˊ guiaquíirˊ o̱si fɨˊ guóorˋ é, 10 jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ e niˈímˈˋbre e guíingˉ Fidiéeˇ e joˋ téˈˋguɨr uíiˈ˜ e dseeˉ e jmɨrǿngˋ yaaiñ˜ do, jo̱ e jo̱ lafaˈ nɨcajmiñúiñˈˋ fɨˊ dsíiˊ cóoˆ quiáˈrˉ, co̱ˈ eáamˊ nɨsɨguíiñˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ; jo̱baˈ iihuɨ́ɨˊ e eáamˊ niˈíñˈˋ do e nidsitáaiñˈ˜ fɨˊ ni˜ jɨˋ e quiéengˋ azufre lɨ˜ cooˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ, jo̱ e jo̱ nilíˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ángeles i̱ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do cajo̱. 11 Jo̱ e jmiñiˇ quiáˈˉ e lɨ˜ cooˋ e lɨ˜ teáangˈ˜ i̱ dseaˋ íngˈˋ iihuɨ́ɨˊ do joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niquiúngˈˉguɨ, jo̱guɨ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ síˈˆ e jmɨ́ɨˋ o̱si e uǿøˋ faˈ e nijmiˈíngˈˊguɨ jaléngˈˋ i̱ jmiféngˈˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ diée˜ guóoˈ˜ quiáaˉreˈ do jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ nɨcaˈíngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e li˜ quiáaˉreˈ do cajo̱. 12 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ teáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ cuǿˈˉ bíˋ yaang˜ e jaˋ nitʉ́rˋ lají̱i̱ˈ˜ e fɨˊ nɨteáaiñˉ do.

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, canúˉu co̱o̱ˋguɨ luu˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e cajíngˈˉ lala:

—Juan, jméeˈ˜ e júuˆ la: “Juguiʉ́ˉjiʉ latɨˊ jmɨɨ˜ na jo̱guɨ lɨ˜ dséˉguɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ júungˉ uíiˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.”

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ —cajíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ— lana nijmiˈímˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uíiˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e nɨcajméerˋ, co̱ˈ e jo̱b cuøˊ li˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e guiʉ́ˉ jaléˈˋ e jo̱.

Lají̱i̱ˈ˜ e sɨtɨ́ɨngˇ dseaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ

14 Jo̱ cajǿøˉguɨ́ɨ jóng —jíngˈˉ Juan— jo̱ camóˉo cabøø˜ jníiˊ e teeˋ; jo̱ fɨˊ ni˜ e jníiˊ do camóˉo e guiing˜ jaangˋ i̱ jnéemˉjiʉ la jnéengˉ jaangˋ dseaˋ la jneaa˜aaˈ. Jo̱ iʉ˜ fɨˊ moguir˜ co̱o̱ˋ lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ jo̱guɨ se̱ˈrˊ co̱o̱ˋ ñíˆ hoz e ˈméˉ. 15 Jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋguɨ ángel fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e siˈˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ i̱ ángel do óorˋ teáˋ lala e áiñˈˋ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ ni˜ e jníiˊ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¡Jméeˈ˜ ta˜ e ñíˆ hoz na quíiˈˉ, jo̱ sɨtɨ́ɨngˇ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcarooˋ, co̱ˈ lanab catɨ́ˋ íˈˋ, jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e lafaˈ e cajníˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, lanab nɨcarooˋ!

16 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ e fɨˊ ni˜ jníiˊ do cangɨ́ɨmˋbre e ñíˆ hoz do quiáˈrˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱ casɨtɨ́ɨˊbre lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ e lafaˈ e carooˋ fɨˊ jo̱.

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋguɨ ángel fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e siˈˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ íˋ quie̱ˊbre cajo̱ co̱o̱ˋ ñíˆ hoz e ˈméˉ. 18 Jo̱ e fɨˊ nifeˈˋ do cagüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋguɨ ángel i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ nijméˉ e nicóˋ, jo̱ catǿˈrˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ i̱ ángel i̱ quie̱ˊ e ñíˆ hoz e ˈméˉ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¡Jméeˈ˜ ta˜ e ñíˆ hoz e ˈméˉ na quíiˈˉ, jo̱ quiʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ guángˈˊ huɨɨngˋ jǿˈˆ e seaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, dsʉco̱ˈ nɨcatɨ́bˋ íˈˋ quiáˈˉ e nilíˋ lajo̱, co̱ˈ nɨfɨ́ɨbˋ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ quiáˈˉ!

19 Jo̱ i̱ ángel do caquiʉˈˊbre e huɨɨngˋ jǿˈˆ do có̱o̱ˈ˜ e ñíˆ hoz e ˈméˉ do, jo̱ catóˈrˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ catóˈrˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ niyé̱e̱ˈˉ do, jo̱ e la guǿngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ sóongˆ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 20 Jo̱ e mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do fɨˊ lɨ́ˈˆ caluuˇ fɨɨbˋ cangolíˋ e cayé̱e̱ˈˉ, jo̱ e fɨˊ lɨ˜ cangotóoˈ˜ e niyé̱e̱ˈˉ do jmɨbˊ caˈiéngˈˋ, jo̱ e jmɨˊ jo̱ cadsíˈˉ cartɨˊ moˈooˉ cuea˜ lɨ˜ iʉ˜ e ñíˆ e siiˋ freno quiáaˉreˈ, jo̱ caniˈˉ e jmɨˊ do lɨ́ɨˊbɨjiʉ la trescientos kilómetros.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes