A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Gángˉguɨ jóˈˋ dséeˉ i̱ ˈlɨngˈˆ

13  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ —jíngˈˉ Juan— camóˉguɨ́ɨ e cagüɨˈɨ́ɨˊ jee˜ é̱ˈˋ jmɨñíˈˆ jaangˋ jóˈˋ dséeˉ, jo̱ guiéˉ mogui˜reˈ tíiˊ jo̱guɨ dsi˜ guíˉ fíˆreˈ cajo̱. Jo̱ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ e fíˆreˈ do téeˈ˜ jmacó̱ˋ lɨ́ˈˆ corona, jo̱guɨ e fɨˊ laco̱o̱ˋ mogui˜reˈ do tó̱o̱ˋ júuˆ e gaˋ e jmineangˈˆ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ camánˉn do jnéemˉbreˈ la jnéengˉ jaangˋ ieˈˋ i̱ siiˋ leopardo; jo̱guɨ tɨɨˉreˈ lɨ́ɨbˊjiʉ la lɨ́ɨˊ tɨɨˉ jóˈˋ i̱ siiˋ oso, jo̱guɨ moˈooˉreˈ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ moˈooˉ ieˈˋ. Jo̱ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ laˈuii˜ do cacuøˈˊbreˈ i̱ jóˈˋ dséeˉ do lají̱i̱ˈ˜ e bíˋ quiáaˉreˈ jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ é̱e̱ˆ lɨ˜ guiing˜neˈ, jo̱guɨ cacuøˈˊre fɨˊ e quiʉiñˈˊ do ta˜. Jo̱ co̱o̱ˋ mogui˜ i̱ jóˈˋ dséeˉ do jnéengˉ lafaˈ e sɨcuɨ́ˈˋ e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nijíingˉ mɨ́ɨˊ; jo̱ dsʉˈ caˈlóobˉ e lɨ˜ sɨcuɨ́ˈˋ quiáaˉreˈ do, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ casíñˈˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ do. Jo̱ cajmifémˈˊ dseaˋ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ laˈuii˜ do dsʉco̱ˈ cacuøˈˊbreˈ i̱ jóˈˋ dséeˉ do fɨˊ e quiʉiñˈˊ do ta˜, jo̱ cajmifémˈˊbɨ dseaˋ i̱ jóˈˋ dséeˉ do cajo̱, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Joˋ jiéˈˋ lɨ˜ seengˋ jaangˋguɨ laco̱ˈ i̱ jóˈˋ dséeˉ la, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nilíˈˋ i̱ jóˈˋ dséeˉ do mɨ˜ i̱i̱ˋ nitíngˉ có̱o̱ˈ˜reˈ.

Jo̱guɨ cangɨ́ɨmˋbɨ i̱ jóˈˋ dséeˉ do fɨˊ e niféˈˋreˈ júuˆ róoˉ jo̱guɨ jaléˈˋ júuˆ gaˋ uii˜ e ˈníˈˋ níingˉneˈ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cangɨ́ɨngˋbɨreˈ fɨˊ cajo̱ e niquiʉ́ˈˉreˈ ta˜ lajeeˇ tu̱lóˉ dsiˊ gángˉ sɨˈˋ. Jo̱ lajo̱b cajméeˋreˈ; caféˈˋbreˈ júuˆ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseaˋ do, jo̱ caféˈˋbɨreˈ júuˆ gaˋ cajo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ neáangˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱guɨ cangɨ́ɨmˋbreˈ fɨˊ cajo̱ e nijméˉreˈ ˈniiˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cartɨˊ nilíˈˋbreˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ; jo̱ dseángˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ dobingˈ i̱ quiʉˈˊ ta˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ cóoˈ˜ o̱si fɨˊ fɨɨˋ píˈˆ é o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ é. Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ nijmiféiñˈˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ do, dsʉˈ nijméˉ lajo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ sɨjnéengˉ fɨˊ ni˜ jiˋ latɨˊ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ e fɨˊ lɨ˜ taang˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨguángˈˋ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do i̱ cajúngˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

Jo̱ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ seaˋ loguáˆnaˈ, jo̱baˈ nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e júuˆ na:
10     Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nidsilíiñˋ fɨˊ ˈnʉñíˆ,
    jo̱baˈ fɨˊ ˈnʉñíbˆ nidsilíiñˋ;
    jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiáˈˉ dseaˋ do e nijngaˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ,
    jo̱ lajo̱b nijméˉ Fidiéeˇ e nijúuiñˈˉ do cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ có̱o̱ˈ˜ e jngangˈˊ dseaˋ rúiñˈˋ.
    Jo̱ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e na, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ teáaiñˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e jaˋ nilɨtúngˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱.

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ —jíngˈˉ Juan— camánˉn jaangˋguɨ jóˈˋ dséeˉ i̱ ˈlɨngˈˆ, jo̱ i̱ jóˈˋ íˋ cagüɨˈɨ́ɨˊreˈ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ. Jo̱ dsi˜ tú̱ˉ fíˆreˈ e lɨ́ɨˊjiʉ la lɨ́ɨˊ fíˆ jaangˋ joˈseˈˋ jiuung˜, dsʉˈ féˈˋreˈ laco̱ˈ féˈˋ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ laˈuii˜ do. 12 Jo̱ i̱ jóˈˋ dséeˉ la i̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ seabˋ fɨˊ quiáaˉreˈ fɨˊ quiniˇ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do e quiʉˈˊreˈ ta˜, jo̱ cajméeˋreˈ e lajɨɨmˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ cajmiféiñˈˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ laˈuii˜ do i̱ lamɨ˜ jnéengˉ dseángˈˉ e sɨcuɨ́ngˈˋneˈ e la huɨ́ɨngˊ e joˋ nijíingˉ mɨ́ɨˊ, dsʉˈ caˈláamˉtu̱reˈ. 13 Jo̱ i̱ jóˈˋ dséeˉ do i̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quɨ́ɨˈ˜breˈ jmɨɨ˜ e jmóoˋreˈ jaléˈˋ e li˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, co̱ˈ líˈˋbreˈ e nijméˉreˈ e nijiʉ́ˈˋ jɨˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ nisojiʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ dseángˈˉ laco̱ˈ la níˋ dseaˋ lana. 14 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e jmóoˋreˈ do fɨˊ quiniˇ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do cajmɨgǿøngˋneˈ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱ caquiʉˈˊreˈ ta˜ e calɨ́ngˉ jaangˋ diée˜ dseaˋ guóoˈ˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do i̱ sɨcuɨ́ngˈˋ lahuɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ e jaˋ mɨ́ɨˊ nijíingˉ quiáaˉreˈ, dsʉˈ caˈláamˉbreˈ. 15 Jo̱ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ do cangɨ́ɨngˋneˈ e quɨ́ɨˈ˜reˈ jmɨɨ˜ e nijméˉreˈ e jí̱ˈˋ i̱ diée˜ dseaˋ guóoˈ˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ laˈuii˜ do e laco̱ˈ i̱ diée˜ do líˈˋbreˈ e niféˈrˋ jo̱guɨ e nijmérˉ e nijúungˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nijmiféngˈˊ írˋ. 16 Lajo̱bɨ cajo̱ cajméerˋ e co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ nité̱ˉ dseaˋ co̱o̱ˋ e li˜ fɨˊ guóorˋ dséeˊ o̱si fɨˊ guiaquíirˊ é, na i̱ leˈeáangˆ jo̱guɨ na i̱ cǿøngˈ˜, na i̱ tiñíingˉ jo̱guɨ na i̱ seaˋ cuuˉ, na jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨlaangˇ jo̱guɨ na jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ táˈˉ jmóoˋ quiáˈˉ dseaˋ. 17 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ eeˋ líˋ lárˉ o̱ˈguɨ eeˋ líˋ ˈnɨ́rˉ song jaˋ quie̱rˊ e li˜ do o̱ˈguɨ táaiñˋ e júuˆ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do o̱si e número quiáˈˉ jial siiñˈˋ do é.

18 Jo̱ ˈnéˉ dseángˈˉ e tɨɨmˋ dseaˋ e laco̱ˈ ningáiñˈˋ e júuˆ la; jo̱ i̱ dseaˋ i̱ ngángˈˋ do, áamˋbre íˈˋ e˜ número quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do, jo̱ e jo̱b número quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ e número jo̱ lɨ́ɨˊ seiscientos sesenta y seis.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes