A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaangˋ dseamɨ́ˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ jóˈˋ guiéˉ mogui˜

12  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ —jíngˈˉ Juan— co̱o̱ˋguɨ e li˜ e dsigáˋ dsiˋnaaˈ eáangˊ cajnéngˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ: jo̱ cajnéngˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ quíingˈ˜ ieeˋ lafaˈ e quiˈrˊ sɨ̱ˈrˆ, jo̱ lɨ́ˈˆ uii˜ tɨɨrˉ do íingˊ sɨˈˋ jo̱guɨ iʉ˜ moguir˜ co̱o̱ˋ lɨ́ˈˆ corona e taang˜ guitúungˋ nʉ́ʉˊ. Jo̱guɨ yʉ̱ʉ̱ˋbɨ nɨquiéengˋ i̱ dseamɨ́ˋ do cajo̱, jo̱ dseángˈˉ teáˋ eáangˊ óorˋ, co̱ˈ tɨˊ lɨ˜ nilɨseemˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, co̱o̱ˋguɨ li˜ e cajnéngˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ: jo̱ cajnéngˉ jaangˋ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ, jo̱ i̱ jóˈˋ do latøømˉbreˈ yúungˉneˈ, jo̱ guiéˉ mogui˜reˈ tíiˊ jo̱guɨ guíˉ fíˆreˈ cajo̱, jo̱ laco̱o̱ˋ e mogui˜reˈ do téeˈ˜ jmacó̱ˋ lɨ́ˈˆ corona. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ nicú̱u̱bˊ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ do caˈíingˉneˈ jie˜ jaˋ condseáˈˉ tøøngˉ lajaléngˈˋ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ cabíingˉneˈ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ. Jo̱ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ do casíngˈˋ ˈñiaˈˊreˈ fɨˊ quiniˇ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ tɨˊ lɨ˜ nilɨseengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ do; jo̱ i̱ jóˈˋ do nɨsɨjeengˇneˈ e nijngámˈˉbreˈ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e nicúngˈˊneˈ ladsifɨˊ mɨ˜ nilɨseeiñˈˋ do. Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e cangáamˈ˜ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ jaangˋ jiuung˜ sɨñʉʉbˆ calɨséngˋ, jo̱ íbˋ i̱ niquiʉ́ˈˉ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ nijmeáiñˈˋ ta˜ e ˈmaˈuˇ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ ñíˆ. Jo̱ dsʉˈ i̱ jiuung˜ do condséeˊ cangáiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ lɨ˜ niingˉ do; jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do cacuí̱i̱ˋbre cangórˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, co̱ˈ fɨˊ jo̱ caguiaˊ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ e nilíiñˈˉ do íˆ lajeeˇ mil doscientos sesenta jmɨɨ˜.

Mɨ˜ calɨseáˋ ˈniiˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ

Jo̱ mɨ˜ casúungˉ e jo̱, canaangˋ ˈniiˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱ i̱ ángel i̱ eáangˊ ˈgøngˈˊ i̱ siiˋ Yéˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ catíiñˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ i̱ guiéˉ mogui˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ do. Jo̱ dsʉˈ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ángeles i̱ ˈlɨngˈˆ quiáaˉreˈ jaˋ seaˋ bíˋ quiáaˉreˈ faˈ e calɨ́ˈˉreˈ e ˈniiˋ do. Jo̱baˈ joˋ calɨseáˋguɨ é̱e̱ˆ quiáaˉreˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ faˈ e nigüeáˋreˈ fɨˊ jo̱. Jo̱ lajo̱baˈ catǿmˈˋ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do, jo̱ íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, jo̱ siiˋbɨreˈ Satanás cajo̱, jo̱ íbˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ tɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cabiing˜neˈ cartɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ ˈlɨngˈˆ quiáaˉreˈ.

10 Jo̱ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúˉtú̱u̱ co̱o̱ˋ luu˜ e teáˋ eáangˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e guicajíngˈˉ lala:
    Jo̱ lanab nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e Fidiéebˇ nileáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ,
    jo̱ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøiñˈˊ do.
    Jo̱guɨ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ do
    lana niquiʉ́ˈrˉ ta˜ røøˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ,
    co̱ˈ nɨcabiim˜ i̱ lamɨ˜ ˈnɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ
    i̱ lamɨ˜ ˈnɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ íˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e uǿøˋ jmɨ́ɨˋ.
11     Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do nɨcalɨ́ˈˉbre i̱ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ
    jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcaguiarˊ,
    jo̱ jaˋ cafǿiñˈˊ faˈ e nijúuiñˉ,
    co̱ˈ caguiabˊ dsíirˊ e doñiˊ eeˋ calɨ́bˉ.
12     ¡Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ güɨlɨˈiáamˋ dsíiˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ,
    jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ nɨneáangˊnaˈ fɨˊ jo̱, güɨlɨˈiáamˋ óoˊnaˈ cajo̱!
    ¡Jo̱ dsʉˈ e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ jaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ,
    dsʉco̱ˈ nɨcajgángˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e eáangˊ nɨsɨguíiñˆ quíiˉnaˈ,
    co̱ˈ guiʉ́bˉ nɨñirˊ e sɨˈíˆ jmɨɨ˜baˈ seengˋguɨr fɨˊ jmɨgüíˋ na!

13 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do e cabiing˜neˈ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˆ, jo̱baˈ canaangˋneˈ ngɨˊreˈ ˈnámˈˊbreˈ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ cangoquieengˇ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ do. 14 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ do cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seaˋ tú̱ˉ cuéerˊ e feˈˋ, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ cuéeˊ jaangˋ mɨɨˋ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ nilíˈrˋ niˈɨ́iñˉ jo̱ nidsérˉ fɨˊ quiáˈrˉ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˆ quiʉ̱́ˋ do, jo̱ lajo̱baˈ nilɨseeiñˋ huí̱i̱ˉguɨ laco̱ˈ seengˋ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do, jo̱ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ jo̱b cangɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ e ˈnérˉ lajeeˇ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ dsíˋ caˈnáˈˆ. 15 Jo̱ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do canaangˋneˈ ñʉ́ˋreˈ jmiguiʉˊ jmɨɨˋ e fɨˊ lɨ˜ taang˜ i̱ dseamɨ́ˋ do e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijúungˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e nijgiéˈrˋ jmɨɨˋ; 16 jo̱ dsʉˈ ˈñiaˈˊ guóoˈ˜ uǿˆ cajmɨcó̱o̱bˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do co̱ˈ canabˊ lafaˈ moˈooˉ, jo̱ fɨˊ guóoˈ˜ uǿbˆ canaangˋ yaˈˊ e jmɨɨˋ quiáˈˉ e guaˋ do e catu̱u̱ˋ fɨˊ moˈooˉ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ do. 17 Jo̱ dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ do dseángˈˉ eáamˊ calɨguíingˉneˈ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱guɨ cangóˉbreˈ e cangotíing˜neˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨju̱ˇ i̱ dseamɨ́ˋ do i̱ seengˋguɨ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmiti˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ i̱ teáangˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús cajo̱. 18 Jo̱ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do fɨˊ dob caje̱ˊreˈ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes