Add parallel Print Page Options

Ángel na maleiñˈoom cwii libro chjoo

10  Quia joˈ ntyˈiaya cwiicheⁿ ángel na waa najndeii na tseixmaⁿ. Jndyocueeⁿ na jnaaⁿ cañoomˈluee. Chaˈwaañê wandiˈ nchquiu ndoˈ ntyjatyˈio catsuu tsoomˈnaⁿˈ jo tsˈom xqueeⁿ. Caxuee nnoom chaˈcwijom ñeˈquioomˈ, ndoˈ ncˈeeⁿ chaˈcwijom ntsaachom na teincoo. Cwii tsˈo̱o̱ⁿ ndiiˈ libro chjoo na jnda̱ nˈmeiiⁿˈ. Tcoomˈm xˈeeⁿ ntyjaya nnom ndaaluee, ndoˈ xˈeeⁿ ntyjatymaaⁿˈ nnom tyuaatcwii. Jndeii seixuaⁿ chaˈna matseixuaa liom. Quia na jnda̱ seixuaⁿ, quia joˈ teicˈuaa ndyuee ntquieeˈ ntsuee. Quia na jnda̱ teicheⁿ ndyuee ntquieeˈ ntsueeˈñeeⁿ, quia joˈ seijndaaˈndyo̱ na nntseiljeiya ñˈoom na jluena, sa̱a̱ jndiiya cwii jndyee na teicˈuaa cañoomˈluee. Matso:

—Ñˈoom na jndiˈ na jlue ntquieeˈ ntsueeˈñeeⁿ cwantyˈiuuˈndyuˈ joonaˈ, tintseiljeiˈ.

Ndoˈ juu ángel na ntyˈiaya na meintyjeeˈ nnom ndaaluee ndoˈ nnom tyuaatcwii, seiweeⁿ tsˈo̱o̱ⁿ ntyjaya jo cañoomˈluee. Tyeⁿ ñˈoom tjoomˈm na cjoomˈm na malcweeⁿˈeⁿ xueeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tjaa yuu ntycwii na wandoˈ, nqueⁿ na sˈaaⁿ cañoomˈluee ñequio tsjoomnancue ñequio ndaaluee ñequio chaˈtso nnom na niom joˈ joˈ. Luaa ñˈoomtyeⁿ na seineiiⁿ, tsoom:

—Taxocwindooˈti Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na juu ángel na jnda̱ ntquieeˈ nncjo̱o̱ⁿˈo̱ⁿ ntu ˈnaaⁿˈaⁿ. Xjeⁿˈñeeⁿ matseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na ntyjii nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Majuu ñˈoomˈñeeⁿ na jnda̱ tqueⁿtyeeⁿ nda̱a̱ nquiee profetas na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnoom.

Quia joˈ juu na jndiiya na seineiⁿ cañoomˈluee, seineiⁿnndaˈ no̱o̱ⁿ. Matso:

—Cjaˈcoˈñomˈ libro chjoo na meinˈmeiiⁿˈ na ndiiˈnaˈ tsˈo̱ ángel na meintyjeeˈ nnom ndaaluee ñequio nnom tyuaa.

Joˈ chii tjo̱ntyjaaˈa ángelˈñeeⁿ, tsjo̱o̱ nnoom na nñequiaaⁿ libro chjooˈñeeⁿ no̱o̱ⁿ. Tsoom no̱o̱ⁿ:

—Luaa libro. Quiˈñomˈ, cwaˈ juunaˈ. Nntsˈaanaˈ na jeeⁿ chi quiiˈ ˈndyoˈ chaˈcwijom tsiomˈ cantyˈi sa̱a̱ tsˈom tsiaˈ nntsˈaanaˈ na jeeⁿ ja.

10 Quia joˈ toˈño̱ⁿ libro chjooˈñeeⁿ na ndiiˈ tsˈo̱ ángel, ndoˈ tcwaaˈa juunaˈ. Ndoˈ quiiˈ ˈndyo̱ sˈaanaˈ na chi ntyjii chaˈcwijom tsiomˈ cantyˈi sa̱a̱ tsˈom tsia jeeⁿ ja sˈaanaˈ. 11 Quia joˈ tso ángelˈñeeⁿ no̱o̱ⁿ:

—Maxjeⁿ macaⁿnaˈ na cwiicheⁿ cwii ndiiˈ nntseineiⁿˈ ñˈoom na maˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom njomˈ. Nñequiaaˈ ñˈoom chiuu nntjoom nnˈaⁿ jndye ndyuaa, ndoˈ ñequio jndye nnom ñˈoom na cwilaˈneiⁿna ndoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluitquiendye nda̱a̱na.