A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Apocalipsis

Jaléˈˋ júuˆ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la lɨ́ɨˊ júuˆ e cacuøˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e caˈíñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ cajmijnéengˋ dseaˋ do lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ Fidiéeˇ cacuøˈrˊ dseaˋ do jaléˈˋ e júuˆ la e laco̱ˈ niˈéˈˉ dseaˋ do jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ e˜ jaléˈˋ e nidsijéeˊ lajeeˇ lajmɨnábˉjiʉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ casíiñˋ jaangˋ ángel quiáˈrˉ e laco̱ˈ cajméeiñˈˋ do júuˆ fɨˊ quiniˇ jaangˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Juan. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋguɨ guiarˊ jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e cangárˉ do lafaˈ mɨ˜ quɨrˊ, jo̱guɨ tíibˊ nir˜ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e cacuøˊ Fidiéeˇ e calɨti˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ juguiʉ́ˉ oˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ɨˊ jaléˈˋ e júuˆ la jo̱guɨ juguiʉ́ˉ oˊ cajo̱ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ nʉ́ʉˈ˜ mɨ˜ núurˋ jaléˈˋ e júuˆ e sɨlɨɨˇ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, co̱ˈ jaléˈˋ e júuˆ la lɨ́ɨˊ júuˆ e jáaˊ quiáˈˉ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ, dsʉˈ nɨjaquiéemˊ e jmɨɨ˜ e nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la.

Júuˆ e cajmeˈˊ Juan e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jnea˜ siiˉ Juan, jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. Íingˈ˜naˈ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ güɨlɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ seengˋ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ jo̱guɨ latɨˊ lana jo̱guɨ i̱ nijáaˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ íimˈ˜baˈ güeaˈˆ quiáˈˉ lajɨˋ guiángˉ jmɨguíˋ i̱ seengˋ fɨˊ quiniˇ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ laniingˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ quiʉˈrˊ ta˜. Jo̱guɨ cajo̱ íimˈ˜baˈ güeaˈˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ tíiˊ ni˜ røøˋ jaléˈˋ e júuˆ la, jo̱guɨ íˋbɨ dseaˋ i̱ laˈuii˜ cají̱ˈˊtu̱ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ íbˋ dseaˋ niingˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ cajo̱ íbˋ i̱ eáangˊ ˈneáangˋ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ e laco̱ˈ caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøiñˉ e catu̱u̱ˋ do. Jo̱guɨ nɨcajméerˋ e jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, nɨlɨ́ɨˊnaaˈ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ jmidseaˋ i̱ jmooˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ. ¡Jo̱ majmɨˈgooˉbaaˈ jo̱guɨ majmifémˈˊbaaˈ dseaˋ do, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ eáangˊ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ i̱ güeangˈˆ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜! Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

¡Jǿøˉnaˈ jo̱guɨ quie̱ˋnaˈ cuente!
Dob nijáaˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ cabøø˜ jníiˊ,
jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ niníiñˉ dseaˋ do, jo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨɨng˜ eeˋ caˈiéeiñˉ dseaˋ do niníingˉneiñˈ;
jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ niquíˈˉ jo̱guɨ nilɨjiʉ˜ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ latøøngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ uíiˈ˜ dseaˋ do, jo̱ e jábˈˉ e jo̱.
Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lalab jíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ: “Jneab˜ i̱ laˈuii˜ do jo̱guɨ jnea˜bɨ i̱ lɨ˜ cadséngˉ do cajo̱, co̱ˈ jneab˜ Fidiéeˇ i̱ ˈgøngˈˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱guɨ jnea˜bɨ cajo̱ i̱ seengˋ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ jo̱guɨ latɨˊ lana jo̱guɨ i̱ nijáaˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ.”

Mɨ˜ cangáˉ Juan jial tíiˊ jloˈˆ jnéengˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jnea˜ siiˉ Juan, jo̱guɨ laˈóˈˋ rúˈˋbaaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ røøbˋ íingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ røøbˋ cajo̱ catɨ́ɨˉnaaˈ e quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quíˉiiˈ, jo̱guɨ røøbˋ jmooˉnaaˈ téˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ do. Jo̱ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e calɨti˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ casíingˋ dseaˋ do jnea˜ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉjiʉ e siiˋ Patmos e néeˊ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ. 10 Jo̱ cangojéeˊ e lajeeˇ e jmɨɨ˜ domiing˜ e jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ cajá̱ˋa̱ jee˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ canúˉu lɨ́ˈˆ calúuˋu co̱o̱ˋ luu˜ e féˈˋ teáˋ eáangˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ mɨ˜ i̱i̱ˉ co̱o̱ˋ lúuˊ trompéˈˆ, jo̱ lalab cajíngˈˉ sɨ́ˈˋ jnea˜:

11 —Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ ni˜ jiˋ lajaléˈˋ e móoˈˉ la jmɨɨ˜ na, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, nisɨ́nˈˆ jaléˈˋ e jiˋ jo̱ quiáˈˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ e fɨɨˋ e siiˋ Éfeso, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Esmirna, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Pérgamo, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Tiatira, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Sardis, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Filadelfia, jo̱guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Laodicea; jo̱ lajɨˋ guiéˉ e fɨɨˋ na néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e canúˉu e luu˜ do, jo̱baˈ cají̱i̱ˈ˜i̱ niiˉ lɨ́ˈˆ calúuˋu e laco̱ˈ nica̱a̱ˆ cuente i̱˜guɨ i̱ tǿˈˋ jnea˜ do; jo̱ jo̱b mɨ˜ camóˉo guiéˉ candeléer˜ e jɨˈˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ. 13 Jo̱ jeeng˜ e guiéˉ candeléer˜ e jɨˈˋ do camánˉn jaangˋ i̱ jnéengˉ dseángˈˉ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ quiˈˊ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e cueeˋ e tíiˊ cartɨˊ uii˜ tɨɨrˉ, jo̱guɨ ˈñʉ́ʉˊ nʉ́ˈˉ dsíirˊ co̱o̱ˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ, 14 jo̱guɨ teeˋ jñʉguir˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ teeˋ ˈmooˋ o̱si jooˋ é, jo̱guɨ jminirˇ lɨ́ɨˊ lafaˈ sǿngˈˊ jɨˋ, 15 jo̱guɨ tɨɨrˉ lɨ́ɨˊ dseángˈˉ lafaˈ co̱o̱ˋ ñíˆ e siiˋ bronce e dseángˈˉ jíingˋ jɨˈˋ lafaˈ mɨ˜ iʉ˜ fɨˊ ni˜ jɨˋ, jo̱guɨ júuˆ quiáˈrˉ nʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ i̱i̱ˉ co̱o̱ˋ lóoˈ˜ e féˈˋ eáangˊ. 16 Jo̱guɨ e fɨˊ jaguórˋ dséeˊ do teáangˈ˜ guiángˉ nʉ́ʉˊ, jo̱guɨ fɨˊ moˈoorˉ güɨˈɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ e dsíngˈˉ ˈméˉ lajɨˋ tú̱ˉ taangˋ. Jo̱guɨ nir˜ dseángˈˉ jíingˋ jɨˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jnéengˉ ieeˋ mɨ˜ íiñˊ guieñíˈˉ jóoˋ.

17 Jo̱ mɨ˜ camánˉn i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ dseángˈˉ caquɨ́mˈˉbaa fɨˊ uii˜ tɨɨrˉ lafaˈ jaangˋ ˈlɨɨ˜. Jo̱ dsʉˈ írˋ caquidsirˊ guóorˋ dséeˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ moguiiˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Jaˋ fǿønˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; co̱ˈ jneab˜ dseaˋ i̱ laˈuii˜ jo̱guɨ jnea˜bɨ dseaˋ i̱ tɨˊ lɨ˜ cadséngˉ do cajo̱, 18 jo̱ jnea˜bɨ cajo̱ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ lana; jo̱guɨ e jáˈˉbaˈ e cajúnˉn cateáˋ, dsʉˈ cají̱bˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ dsʉˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ seenˉ náng; jo̱guɨ jneab˜ dseaˋ quie̱e̱ˉ joñíˆ quiáˈˉ ˈmóˉ jo̱guɨ joñíˆ quiáˈˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ cajo̱. 19 Jo̱baˈ lana nijméeˈ˜ fɨˊ ni˜ jiˋ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcañíiˈˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e móoˈˉ jmɨɨ˜ na có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e nimóˆguɨˈ cøøngˋguɨ. 20 Jo̱ lalab guǿngˈˋ i̱ guiángˉ nʉ́ʉˊ i̱ nɨcañinˈˊ fɨˊ jaguóoˋo dséeˊ la, jo̱guɨ lalab guǿngˈˋ cajo̱ lajɨˋ guiéˉ candeléer˜ e jɨˈˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ do: i̱ guiángˉ nʉ́ʉˊ do guǿngˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiéˉe i̱ seengˋ fɨˊ lajɨˋ guiéˉ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia, jo̱guɨ laco̱o̱ˋ e candeléer˜ e tíiˊ guiéˉ do guǿngˈˋ i̱ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ seengˋ fɨˊ laco̱o̱ˋ e fɨɨˋ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes