Add parallel Print Page Options

19 După aceea, am auzit(A) în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea(B), slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate(C) şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat(D) sângele robilor Săi din mâna ei.” Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul(E) ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei(F) douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin!(G) Aleluia!” Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi(H) pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi(I) mari!” Şi(J) am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul(K), Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a(L) venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat(M) să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul(N) subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: „Scrie: ‘Ferice(O) de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!’ Apoi mi-a zis: ‘Acestea(P) sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!’ ” 10 Şi m-am(Q) aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te(R) să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care(S) păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.) 11 Apoi(T) am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un(U) cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios(V)” şi „Cel adevărat” şi El judecă(W) şi Se luptă cu dreptate. 12 Ochii(X) Lui erau ca para focului; capul(Y) îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi(Z) purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. 13 Era(AA) îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul(AB) lui Dumnezeu”. 14 Oştile(AC) din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate(AD) cu in subţire, alb şi curat. 15 Din gura(AE) Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care(AF) le va cârmui cu un toiag de fier. Şi(AG) va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 16 Pe haină şi pe coapsă avea(AH) scris numele acesta: „Împăratul(AI) împăraţilor şi Domnul domnilor”. 17 Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor(AJ) păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi(AK), adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca(AL) să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” 19 Şi(AM) am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. 20 Şi(AN) fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi(AO) se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia(AP) au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care(AQ) arde cu pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost ucişi(AR) cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate(AS) păsările s-au(AT) săturat din carnea lor.

20 Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care(AU) ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur(AV), pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit(AW) intrarea deasupra lui, ca(AX) să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. Şi am văzut nişte scaune(AY) de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata(AZ). Şi am văzut sufletele(BA) celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce(BB) nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei(BC) şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au(BD) împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte(BE) n-are nicio putere; ci vor fi preoţi(BF) ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi(BG) vor împărăţi cu El o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana(BH) va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să(BI) înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog(BJ) şi pe Magog, ca să-i(BK) adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi(BL) ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. 10 Şi(BM) diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde(BN) sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi(BO) zi şi noapte în vecii vecilor. 11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au(BP) fugit dinaintea Lui şi(BQ) nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari(BR) şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte(BS) cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă(BT) carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după(BU) faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea(BV) şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după(BW) faptele lui. 14 Şi Moartea(BX) şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul(BY) de foc este moartea a doua. 15 Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat(BZ) în iazul de foc.

21 Apoi am(CA) văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că(CB) cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. Şi eu am văzut(CC) coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită(CD) ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul(CE) lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El(CF) va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi(CG) moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici(CH) tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce(CI) şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată(CJ), Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste(CK) cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”. Apoi mi-a zis: „S-a(CL) isprăvit! Eu(CM) sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi(CN) da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu(CO) voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu. Dar(CP) cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul(CQ) care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Apoi unul din cei(CR) şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa(CS), nevasta Mielului!” 10 Şi m-a dus, în(CT) Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea(CU) sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, 11 având(CV) slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece(CW) porţi şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 13 Spre(CX) răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi şi spre apus, trei porţi. 14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele(CY) erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15 Îngerul, care vorbea cu mine, avea(CZ) ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei. 16 Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini[a]. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă. 17 I-a măsurat şi zidul, şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. 18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19 Temeliile(DA) zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald; 20 a cincea, de sardonix; a şasea, de a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist. 21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii(DB) era de aur curat, ca sticla străvezie. 22 În cetate n-am văzut niciun(DC) Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt Templul ei. 23 Cetatea(DD) n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul. 24 Neamurile(DE) vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea. 25 Porţile(DF) ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi(DG) noapte. 26 În ea vor aduce(DH) slava şi cinstea neamurilor. 27 Nimic întinat nu(DI) va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea(DJ) vieţii Mielului.

22 Şi mi-a arătat un râu(DK) cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În(DL) mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul(DM) vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la(DN) vindecarea neamurilor. Nu(DO) va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul(DP) de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor(DQ) vedea faţa Lui şi(DR) Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte(DS). Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul(DT) Dumnezeu îi va lumina. Şi(DU) vor împărăţi în vecii vecilor. Şi îngerul mi-a zis: „Aceste(DV) cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a(DW) trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”. „Şi iată(DX), Eu vin curând![b] Ferice(DY) de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am(DZ) aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te(EA) să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” 10 Apoi(EB) mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea(EC) aceasta. Căci vremea este aproape. 11 Cine(ED) este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!” 12 „Iată(EE) Eu vin curând şi răsplata(EF) Mea este cu Mine, ca să(EG) dau fiecăruia după fapta lui. 13 Eu(EH) sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul”. 14 Ferice(EI) de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la(EJ) pomul vieţii şi(EK) să intre pe porţi în cetate! 15 Afară(EL) sunt câinii(EM), vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! 16 „Eu(EN) , Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu(EO) sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul(EP) strălucitor de dimineaţă”. 17 Şi Duhul şi Mireasa(EQ) zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi(ER) celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! 18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă(ES) va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va(ET) adăuga urgiile scrise în cartea(EU) aceasta. 19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. 20 Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da(EV), Eu vin curând”. Amin!(EW) Vino(EX), Doamne Isuse! 21 Harul(EY) Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Footnotes

  1. Apocalipsa 21:16 Greceşte: stadii.
  2. Apocalipsa 22:7 Sau: repede.