Add parallel Print Page Options

13 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o(A) fiară cu(B) zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă. Fiara(C) pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe(D) ca de urs şi gură ca o gură(E) de leu. Balaurul i-a(F) dat puterea lui, scaunul(G) lui de domnie(H) şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit(I) de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot(J) pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine(K) se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură(L) care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci(M) şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul(N) şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă(O) război cu sfinţii şi(P) să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i(Q) se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la(R) întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. Cine(S) are urechi să audă! 10 Cine(T) duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine(U) ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici(V) este răbdarea şi credinţa sfinţilor. 11 Apoi am văzut ridicându-se(W) din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a(X) cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Săvârşea(Y) semne mari, până acolo(Z) că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14 Şi amăgea(AA) pe locuitorii pământului prin(AB) semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi(AC) trăia. 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi(AD) să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi să(AE) primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele(AF) fiarei, sau(AG) numărul numelui ei. 18 Aici(AH) e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul(AI) fiarei. Căci(AJ) este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.

14 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul(AK) stătea pe Muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o(AL) sută patruzeci şi patru de mii, care(AM) aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca(AN) un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta(AO) şi cântau(AP) din alăutele lor. Cântau o cântare(AQ) nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci(AR) sunt verguri[a] şi(AS) urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost(AT) răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod(AU) pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în(AV) gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt(AW) fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Şi am văzut un alt înger care zbura(AX) prin mijlocul cerului cu o(AY) Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui(AZ) neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă(BA) de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă(BB) Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A(BC) căzut, a căzut Babilonul, cetatea(BD) cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva(BE) fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea(BF) şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat(BG) neamestecat în(BH) paharul mâniei Lui şi va fi chinuit(BI) în foc(BJ) şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul(BK) chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! 12 Aici(BL) este răbdarea sfinţilor, care(BM) păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 13 Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: ‘Ferice(BN) de acum încolo de morţii care(BO) mor în Domnul!’ – Da, zice Duhul, ei(BP) se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” 14 Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care semăna(BQ) cu un fiu al omului; pe cap avea(BR) o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15 Şi un alt înger a(BS) ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera(BT) Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul pământului(BU) este copt”. 16 Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat. 17 Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit. 18 Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit(BV) din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune(BW) cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi”. 19 Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul(BX) cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20 Şi teascul(BY) a fost călcat în picioare afară(BZ) din cetate; şi din teasc a ieşit sânge până(CA) la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

15 Apoi am(CB) văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte(CC) îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci(CD) cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Şi am văzut ca o(CE) mare de sticlă amestecată(CF) cu foc şi(CG) pe marea de sticlă, cu(CH) alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea(CI) lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari(CJ) şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte(CK) şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! Cine(CL) nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate(CM) neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul(CN) cortului mărturiei. Şi(CO) din Templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi(CP) în in curat, strălucitor şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur. Şi(CQ) una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care(CR) este viu în vecii vecilor. Şi Templul(CS) s-a umplut de fum din(CT) slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.

Footnotes

  1. Apocalipsa 14:4 virgini.