Add parallel Print Page Options

10 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul(A); faţa(B) lui era ca soarele şi picioarele(C) lui erau ca nişte stâlpi de foc. În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul(D) drept pe mare şi piciorul stâng pe pământ şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte(E) tunete au făcut să se audă glasurile lor. Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluieşte(F) ce au spus cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!” Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a(G) ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care(H) a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă(I), ci că, în(J) zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor. Şi glasul(K) pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!” M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”(L), mi-a zis el, „şi mănâncă-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”. 10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o – în gura(M) mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune(N). 11 Apoi mi-au zis: „Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi”.

11 Apoi mi s-a dat o trestie(O) asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te(P) şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea(Q) de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci(R) a fost dată neamurilor, care vor călca(S) în picioare sfânta cetate patruzeci(T) şi două de luni. Voi da celor doi martori(U) ai mei să prorocească(V) îmbrăcaţi în saci o(W) mie două sute şaizeci de zile.” Aceştia sunt cei doi(X) măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc(Y) care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă(Z) vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au(AA) putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, şi au(AB) putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. Când îşi vor(AC) isprăvi mărturisirea lor, fiara(AD) care se ridică din(AE) Adânc va(AF) face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii(AG) celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde(AH) a fost răstignit şi Domnul lor. Şi(AI) oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi(AJ) nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10 Şi(AK) locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor veseli de ei şi îşi vor trimite daruri(AL) unii altora, pentru că(AM) aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. 11 Dar(AN), după cele trei zile şi jumătate, duhul(AO) de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în picioare şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. 12 Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi(AP) s-au suit într-un nor(AQ) spre cer, iar(AR) vrăjmaşii lor i-au văzut. 13 În clipa aceea s-a(AS) făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a(AT) zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au îngrozit şi au(AU) dat slavă Dumnezeului cerului. 14 A doua(AV) nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. 15 Îngerul(AW), al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi(AX) în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia(AY) lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi(AZ) El va împărăţi în vecii vecilor.” 16 Şi cei(BA) douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu 17 şi au zis: „Îţi mulţumim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care(BB) eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi(BC) ai început să împărăţeşti. 18 Neamurile(BD) se mâniaseră, dar a venit(BE) mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici(BF) şi mari, şi să(BG) prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” 19 Şi Templul(BH) lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au(BI) fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi(BJ) o grindină mare.

12 În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin(BK) ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un(BL) mare balaur roşu, cu(BM) şapte capete, zece coarne şi(BN) şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada(BO) trăgea după el a treia parte din(BP) stelele cerului şi(BQ) le arunca pe pământ.

Balaurul a stat înaintea(BR) femeii care stătea să nască, pentru ca(BS) să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El(BT) are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. Şi femeia(BU) a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o(BV) mie două sute şaizeci de zile. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail(BW) şi îngerii lui s-au luptat cu(BX) balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi(BY), numit Diavolul şi Satana, acela care(BZ) înşală întreaga lume, a fost(CA) aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost(CB) aruncaţi şi îngerii lui. 10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum(CC) a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi(CD) pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11 Ei(CE) l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu(CF) şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. 12 De aceea bucuraţi-vă(CG), ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai(CH) de voi, pământ şi mare! Căci Diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă(CI) ştie că are puţină vreme.” 13 Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe(CJ) femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14 Şi(CK) cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca(CL) să zboare cu ele în(CM) pustie, în locul ei unde este hrănită o(CN) vreme, vremi şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. 15 Atunci, şarpele a(CO) aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. 16 Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a(CP) dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care(CQ) păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia(CR) lui Isus Hristos.