Add parallel Print Page Options

19  Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nbˈiˈn jun tqˈajqˈojil nyakuj tqˈajqˈojil twiˈ nimku xjal toj kyaˈj. Nkyqˈmaˈn:
    ¡Aleluya! Nimxitjo tbˈi qMan Dios; ajo kolbˈil, ex tqoptzˈajiyil ex nimxix tipin, quˈn teqe te qMan Diosjo.
    Quˈn nkawin jikyinxix wen ex twutzxix.
    Quˈn ma kawin kujxix wen tibˈajjo qya, a kyˈaˈjil, quˈn ma chi najxjal tuˈn, tuˈnjo tkyˈaˈjbˈin ex tkyaqil wiq il kubˈ tbˈinchin kyukˈa.
    Ma tzaj tqˈoˈn Dios t‑xel tejo qya, tuˈnjo otaq chi kubˈ tbˈyoˈn aye taqˈnil, noq tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil.

Ex jun paqx tzaj kyqˈmaˈn juntl majl:
    ¡Aleluya! Nimxitjo tbˈi qMan Dios.
    Quˈn bˈeˈx xi qˈoˈn qya lo toj qˈaqˈ te jun majx,
    ex ajo tsibˈil nlayx kubˈ qen.

Ex ayetziˈn kyaje toj kaˈwnaq nejinel, exqetziˈn kyaje ajbˈil twutz tqˈuqbˈil Dios, i kubˈ mukˈe tzmax twutz txˈotxˈ, ex i kˈulin twutz Dios, ajo qˈuqletaq toj tqˈuqbˈil. Ex kyqˈma: Nimxit tbˈiy. Ikyxitjo. ¡Aleluya!

Ex bˈijte tzmax toj tqˈuqbˈil toj kyaˈj, jun tqˈajqˈojil twiˈ, a ntqˈmaˈn:
    Kynimsinksa tbˈi qDios, kykyaqila nchi ajbˈiˈn, ex at tchewil Dios kyiˈja, exla qa nmaq xjal mo minaj.

Ex xi nbˈiˈn nyakuj tqˈajqˈojil twiˈ txqan xjal, mo tzeˈnku ntinin nim aˈ, mo tzeˈnku qˈankyaq npoqˈle wen. Ex tqˈma:
    ¡Aleluya! Ma txi xkye tuˈn tkawin te jun majx a qAjaw, a qDios nimxix tipin. ¡Nimxitjo tbˈi!
    Qo tzalajx, ex qo tzeˈje, ex qqˈonx nimbˈil te.
    Quˈn ma kanin tqˈijiljo mejebˈlin te tal Tal rit.
    Ex atzin t‑xuˈjil ma bˈant tten.
    Ex ma txi qˈoˈn ambˈil te, tuˈn tok t‑xbˈalin tzˈumin ex tbˈanilx wen, a saqxix ex nqoptzˈaj wen. (Atzin xbˈalin tzˈumin ex tbˈanilx wen, jun techil tiˈjjo kybˈinchbˈin tzˈaqle kyejo kykyaqil nimil, aye ma tzˈel kypaˈn kyibˈ, tuˈn kyajbˈin te Dios.)

Ex ajo angel tzaj tqˈmaˈn weˈy: Tzˈibˈinkujiy luˈn: Kyˈiwlinqexixjo aye ma txi txokle tojjo nintz qˈij te mejebˈlin tejo tal Tal rit.

Ex tzaj tqˈmaˈn weˈy: Ayetzin yol luˈn twutzxix te Diosqe.

10 Bˈeˈx in kubˈ mejeˈy t‑xe tqan angel, tuˈn nkˈulin te. Me tzaj tqˈmaˈn weˈy: Mi kubˈ tbˈinchinjiy ikyjo, qalaˈ kˈuliˈn twutz Dios. Quˈn aqˈnilqin weˈ tzeˈnkuxjo te, junx kyukˈa termana, aye lipcheqek tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Jesús. Quˈn atzin Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús, atzin t‑xilin kyyoljo tkyaqil nchi yolin tiˈj tojjo uˈj lo.

A chejil tibˈajjo chej sjanin tiˈj

11 Ex nliˈy kyaˈj jqoˈntaq, ex etz anqˈin jun chej sjanin tiˈj. Ex atzin nchejin tibˈaj toktaq tbˈi Tzˈaqle ex Twutzxix, quˈn tukˈa tumilxix nkawine ex njyone qˈoj. 12 Ex ayetzin tbˈaqˈ twutz nchi tilkˈaj tzeˈnku taqˈ qˈaqˈ, ex tokxtaq toj twiˈ nimku yekˈbˈil te nmaq kawil. Ex attaq jun tbˈi tzˈibˈink tiˈj, a mi ojtzqiˈn kyuˈnxjal, qalaˈ oˈkxtaqte n‑el tnikyˈ te. 13 Ex toktaq jun t‑xbˈalin ukˈtzin t‑xe tqan tukˈa kychkyˈeljo tajqˈoj. Ex atzin tbˈi chejil lo, atzin Tyol Dios. 14 Ex lipcheqek tiˈj txqan xoˈl qˈaqˈ te toj kyaˈj, toktaq kyxbˈalin tzˈumin ex tbˈanilx, sjanin kaˈyin, ex ntiˈ chˈin tzˈil tiˈj. Ex iteˈkxtaq kyibˈaj chej sjanin kyiˈj. 15 Ex n‑etztaq toj ttzi tnejil chejil jun kxbˈil tzeˈnku machet tbˈanilx tste, tuˈntzin kykyˈixsbˈaj tkyaqil nmaq tnam twutz txˈotxˈ tuˈn. Ex kkawil kujxix kyibˈaj tukˈa jun var, a kxbˈil. Ex kˈwel tyekˈinxix tyabˈ twiˈ Dios, a nimxix tipin, noq tuˈn tkawin Crist kyiˈj aj il, tzeˈnku jun xjal nkubˈ tyitzˈoˈn taˈl twutz uv tuˈn tqan. 16 Ex tzˈibˈinktaq tiˈj t‑xbˈalin ex tiˈj tkux a bˈibˈaj lo: A Kawil tibˈaj tkyaqil kawil, ex a tAjaw Tkyaqil tibˈaj tkyaqil tajaw.

17 Ex jun paqx nliˈy jun angel waˈltaq twutz qˈij. Ex jaw ẍchˈin kujxix wen kye tkyaqiljo pichˈ, aye kˈutzqe, a nchi lipin twutz kyaˈj. Chiˈ kyjaluˈn: Ku kytzaja, ex kychmom kyibˈa, tuˈn kyula toj nmaq waˈn te tkawbˈil Dios, 18 tuˈntzintla kywaˈn kychibˈjil nmaq kawil, ex jniˈ nejinel kye xoˈl qˈaqˈ, ex kye ichin nimxix kyipin, ex kychibˈjil chej kyukˈaxjo iteˈkx chejil kyibˈaj, ex kychibˈjil tkyaqilxjal, exla qa aqˈnil mo tajaw aqˈuntl, mo qa nmaq xjal mo minaj.

19 Ex nlijiˈy tkabˈ ma tij txuk exqetziˈn nmaq kawil twutz txˈotxˈ kyukˈax tkyaqiljo xoˈl qˈaqˈ otaq bˈaj kychmoˈn kyibˈ, tuˈn kyqˈojin tiˈjjo Crist, a nchejintaq tibˈaj tchej ex kyiˈj kykyaqil tukˈa. 20 Me anteˈ ma tij txuk bˈeˈx xi tzyuˈn junx tukˈa a txuk, a yolil nikyˈj yol, a otaq bˈant nimku techil toj tbˈi tkabˈ txuk, noq tuˈn kykubˈ tsbˈuˈn txqan xjal, ayeˈ otaq txi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn tok kyechil, a techiljo ma tij txuk, ex tuˈn kykˈulin twutzjo twutzbˈiyil. Atzin ma tij txuk tukˈaxjo txuk nikyˈil yol, bˈeˈx xi xoˈn itzˈqe toj ttxuyil qˈaqˈ, a nkˈant tukˈa tkˈokˈjil tzˈeˈnaq. 21 Ex kykyaqiljo txqantl bˈeˈx i kubˈ bˈyoˈn tukˈa kxbˈil tbˈanilx tste, a etz toj ttzi Crist, a nchejintaq tibˈajjo chej. Ex tkyaqil pichˈ, ayeˈ kˈutzqe, i noj tuˈn kychibˈjil kyimnin.