A A A A A
Bible Book List

Abdijáš Bible 21 (B21)

Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu.

Trest nad Edomem

Od Hospodina jsme slyšeli zprávu,
že byl vyslán posel k národům:
„Vzhůru! Do útoku!
Válčete proti Edomu!“ [a]

Hle, činím tě nepatrným mezi národy,
budeš v největším opovržení!
Pýcha tvého srdce tě oklamala,
tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách.
Myslíš si ve výšce svého obydlí:
„Kdo by mě k zemi porazil?“
I kdyby ses vznášel jako orel
a postavil sis hnízdo mezi hvězdami,
i odtamtud bych tě srazil,
praví Hospodin.

Přepadnou-li tě v noci lupiči,
vezmou jen to, co budou chtít.
Přijdou-li na tvé hrozny česáči,
nechají aspoň paběrky. [b]
Jaké však bude tvé neštěstí!
Jak jen Ezaua vyplení!
Jak vyloupí jeho poklady!
Všichni tví spojenci
tě poženou až k hranicím;
ti, s kterými žiješ v pokoji,
tě podvedou a porazí;
ti, kteří tvůj chléb jídali,
na tebe léčku nastraží –
nebudeš mít ani ponětí!

Toho dne, praví Hospodin,
vyhubím z Edomu mudrce,
na Ezauově hoře rozum nezbude!
Tví hrdinové, Temane, zděsí se –
na Ezauově hoře každý zahyne!

Kvůli vraždění, 10 kvůli násilí
na Jákobovi, tvém bratrovi,
budeš zahalen do ostudy,
vyhlazen budeš navěky!
11 V ten den ses stranou postavil –
v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci,
kdy do jeho bran vešli barbaři,
kdy o Jeruzalém losem házeli –
tehdys byl jako jeden z nich!

12 Nekochej se nad bratrem svým
v den jeho neštěstí!
Neraduj se nad judskými syny
v den jejich záhuby!
Nevychloubej se tolik
v den soužení!
13 Nevcházej do brány mého lidu
v den jejich pohromy!
Nekochej se jeho trápením
v den jeho pohromy!
Nesahej po jeho jmění
v den jeho pohromy!
14 Nestav se na rozcestí,
abys hubil ty, kdo utekli!
Nevydávej ty, kdo přežili,
v den soužení!

Hospodinův den

15 Blízko je Hospodinův den
proti všem národům. [c]
To, co jsi dělal, se stane tobě,
tvé činy se ti vrátí na hlavu.
16 Jako jste pili na mé svaté hoře,
tak budou věčně pít všechny národy.
Budou pít a pít až k zalknutí,
až zmizí, jako by nebyly.

17 Na hoře Sion však bude záchrana
a ta hora bude svatá.
Dům Jákobův pak získá zpět
svůj dědičný majetek.
18 Dům Jákobův pak bude ohněm
a Josefův dům plamenem,
dům Ezauův však bude strništěm.
Sežehnou ho a stráví jej –
v Ezauově domě nikdo nezbude!
Tak promluvil Hospodin.

19 Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu,
obyvatelé podhůří pak filištínský kraj;
získají také kraj Efraim a Samaří,
Benjamín pak získá Gileád.
20 Vojsko izraelských vyhnanců
obsadí Kanaán až po Sareptu
a Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu
obsadí města v Negevu.
21 Zachránění [d] vystoupí na horu Sion,
aby vládli nad Ezauovou horou.

A nastane království Hospodinovo.

Footnotes:

  1. Abdijáš 1:1 srov. Žalm 137:7; Iza 34:1–15; Jer 49:7–22; Pláč 4:21–22; Eze 35; Amos 1:11–12
  2. Abdijáš 1:5 Jer 49:9
  3. Abdijáš 1:15 Iza 13:6–13; Joel 1:15; Eze 30:2–3; Sof 1:7, 14
  4. Abdijáš 1:21 podle LXX, Syr (MT: Zachránci)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes