A A A A A
Bible Book List

APOCALIPSIS 17 Cakchiquel Occidental (CKW)

Ri rucˈayewal ri xka pa ruwiˈ ri ixok ri ma utz ta rucˈaslen

17  Y jun cˈa chique ri wukuˈ ángeles ri ye ucˈuayon jojun vaso, xochˈo wuqˈui y xorubij cˈa chuwe: Catam pe wuqˈui y xtincˈut cˈa chawech ri achique chi rucˈayewal ri xtika pa ruwiˈ ri ixok ri ma utz ta rucˈaslen ri tzˈuyul pa quiwiˈ qˈuiy yaˈ. Can ya cˈa riqˈui re ixok reˈ ye tzaknek wi pa mac ri nimaˈk aj kˈatbel tak tzij ri yecˈo chuwech ri ruwachˈulef. Y can rumac cˈa chukaˈ re ixok reˈ tek ri winek ri yecˈo chuwech ri ruwachˈulef ye tzaknek pa mac. Can achiˈel ye rukˈabarisan ruma can ma niquinaˈ ta chic niquiben ri mac, achiˈel ri mac tek ri achiˈaˈ y ri ixokiˈ niquicanolaˈ quiˈ chi yemacun y xa ma quicˈulaj ta quiˈ.

Y chupan cˈa ri jun achiˈel achicˈ ri xinben ruma ri ruchukˈaˈ ri Lokˈolaj Espíritu, xinnaˈ chi ri ángel xirucˈuaj cˈa pa jun desierto. Y chiriˈ xintzˈet cˈa jun ixok chˈocol chrij jun chicop quek rij, ri cˈo wukuˈ rujolon (ruwiˈ) y lajuj rucˈaˈ. Ri chicop riˈ ruyon cˈa biˈaj tzˈibatal chrij, riche (rixin) chi nuyokˈ ri rubiˈ ri Dios. Y ri ixok riˈ rucusan cˈa tziek quek y morado. Ye rucusan chukaˈ nicˈaj chic cosas ri ye banon riqˈui kˈanapuek, riqˈui jabel tak abej y ri tak abej chukaˈ ri nibix perla chique, riche (rixin) chi ruwikon riˈ jabel. Y ri pa rukˈaˈ, rucˈuan cˈa jun vaso ri banon riqˈui kˈanapuek. Y ri vaso riˈ can nojnek el rupan riqˈui ri itzel ri ye rubanalon chuwech ri Dios, y riqˈui chukaˈ ri tzˈilolaj tak mac ri ye rubanalon quiqˈui achiˈaˈ. Y ri ixok riˈ cˈo jun biˈaj tzˈibatal chi nicˈaj ruwech. Y ri biˈaj riˈ ma can ta cˈa kˈalaj achique ntel wi chi tzij, pero quecˈareˈ ri nubij: RI NIMALAJ TINAMIT BABILONIA, QUITEˈ RI IXOKIˈ RI MA UTZ TA QUICˈASLEN Y QUITEˈ CHUKAˈ RI WINEK RI YEBANO ETZELAL. Tek riyin xintzˈet cˈa ri ixok riˈ, can xsach cˈa nucˈuˈx ruma xa can kˈabarnek riqˈui ri quiquiqˈuel ri lokˈolaj tak ralcˈual ri Dios ri ye rucamisan y riqˈui ri quiquiqˈuel ri can xquitij el pokon ruma xquinimaj ri Jesús.

Y ri ángel ri ucˈuayon wuche (wixin), xubij cˈa chuwe: ¿Achique ruma nisach acˈuˈx? Riyin xtinkˈalajsaj cˈa chawech ri achique ntel wi chi tzij ri ixok ri chˈocol chrij ri chicop. Y can xtinbij wi cˈa chukaˈ chawe achique ntel wi chi tzij ri nimalaj chicop ri cˈo wukuˈ rujolon (ruwiˈ) y lajuj rucˈaˈ. Ruma ri chicop ri xatzˈet, xa jun chicop ri xcˈojeˈ ojer ca y wacami majun chic. Pero ma riqˈui ta chi xa majun chic, xa can xtibecˈulun chic cˈa pe. Xtel cˈa pe chupan ri itzel jul ri kˈekuˈm rupan. Y cˈacˈariˈ xtibe pa kˈakˈ. Y ri winek ri yecˈo chuwech re ruwachˈulef, ri can pa rutiquiribel pe riche (rixin) re ruwachˈulef tek man cˈo ta quibiˈ chupan ri wuj riche (rixin) cˈaslen, ri winek riˈ can xtisach cˈa quicˈuˈx ruma ri niquitzˈet. Ruma ri chicop riˈ xcˈojeˈ ojer ca y xa ma tzˈeton ta chic, pero can xbecˈulun chic cˈa pe jun bey.

Reˈ can qˈuiy cˈa etamabel nrajoˈ riche (rixin) chi nikˈax chawech, ruma ri wukuˈ rujolon (ruwiˈ) ri chicop, xa ye wukuˈ cˈa juyuˈ ri acuchi (achique) tzˈuyul wi ri ixok riˈ. 10 Chukaˈ ri wukuˈ rujolon (ruwiˈ) ri chicop, xa ye wukuˈ cˈa aj kˈatbel tak tzij ri nibix reyes chique. Ye wuˈoˈ cˈa chique ri aj kˈatbel tak tzij riˈ ye tzaknek chic. Ri ruwakak, yariˈ ri nikˈato tzij wacami. Yacˈa ri ruwuk aj kˈatbel tzij ma jane tocˈulun ta. Pero tek xtocˈulun, xa man cˈa xtiyaloj ta xtikˈato tzij. 11 Cˈacˈariˈ, can ya ri chicop ri xcˈojeˈ ojer ca ri majun chic tzˈeton ta, yacˈariˈ ri xtoc ri ruwakxak aj kˈatbel tzij. Riyaˈ can junan wi cˈa runaˈoj quiqˈui ri wukuˈ itzel aj kˈatbel tak tzij ri ye tzaknek chic. Chukaˈ riyaˈ xtukˈet tzij, y cˈacˈariˈ xtibe pa kˈakˈ.

12 Y ri lajuj rucˈaˈ ri chicop ri xatzˈet, xa ye lajuj cˈa aj kˈatbel tak tzij ri cˈa ma jane yekˈato ta tzij. Ri ye lajuj aj kˈatbel tak tzij riˈ cachibilan ri chicop, can xtijach wi cˈa kˈatbel tzij pa quikˈaˈ, pero ri kˈatbel tzij ri xtijach chique, xa man cˈa xtiyaloj ta. Xa jun oc hora xtuben. 13 Ri lajuj aj kˈatbel tak tzij ri cˈa ma jane yekˈato ta tzij, can junan wi cˈa quichˈobonic. Y chi ye lajuj xtiquiyaˈ cˈa chiquiwech riche (rixin) chi niquiyaˈ ri quikˈatbel tzij y ri quichukˈaˈ pa rukˈaˈ ri chicop riˈ. 14 Ri ye lajuj riˈ can xtiquiben cˈa chukaˈ chˈaˈoj riqˈui ri Jesucristo ri achiˈel Alaj Carneˈl y Riyaˈ can xtichˈacon chiquij. Ruma ya Riyaˈ ri rey pa quiwiˈ quinojel reyes y ya Riyaˈ ri nimalaj Ajaf pa quiwiˈ quinojel ajaf. Y quinojel ri yecˈo riqˈui can ye siqˈuin (oyon) y ye chaˈon ruma ri Dios y can cukul wi chukaˈ quicˈuˈx.

15 Y ri ángel ri ucˈuayon wuche (wixin) xubij cˈa chukaˈ chuwe riyin ri Juan: Ri yaˈ ri xatzˈet ri acuchi (achique) tzˈuyul wi ri ixok ri ma utz ta rucˈaslen, xa ye sibilaj qˈuiy tinamit, y ye sibilaj qˈuiy winek, ri ma junan ta quichˈabel y ma junan ta quiruwachˈulef. 16 Y ri lajuj rucˈaˈ ri chicop ri xatzˈet, xa xtiquetzelaj cˈa ri ixok ri xa ma utz ta rucˈaslen. Y xtiquiyaˈ cˈa ca ruyon. Rumariˈ xqueyacatej chrij y ronojel ri cˈo riqˈui xtiquelesaj chare. Can niquichˈanabaˈ ca. Y ri ruchˈacul ri ixok riˈ, cˈo nicˈaj ri xtiquitij, y cˈo nicˈaj ri xtiquiporoj pa kˈakˈ. 17 Ri Dios xuyaˈ cˈa pa cánima ri lajuj aj kˈatbel tak tzij chi junan quichˈobonic xquiben riche (rixin) chi xeyacatej chrij ri ixok ri ma utz ta ri rucˈaslen, y chukaˈ junan quichˈobonic xquiben riche (rixin) chi xquijech ri kˈatbel tzij ri cˈo pa quikˈaˈ riyeˈ chare ri chicop. Y can queriˈ xtiquiben, ruma cˈo chi nibanatej na ri ye rubin ca ri Dios chi yebanatej. 18 Y ri ixok ri xatzˈet, yacˈariˈ ri jun nimalaj tinamit ri cˈo pa quiwiˈ ri aj kˈatbel tak tzij riche (rixin) ri ruwachˈulef.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes