Add parallel Print Page Options

144,000 xjal waˈlcˈake twiˈj witz Sión

14  Bix juntl maj oc ncyeˈyena, bix jeyˈ, waˈltej Tal Carnel twiˈj witz Sión, bix at jun syent cyaˈwnak tuya cyaja mil xjal tuya. Tzˈiˈbenc tbi Jtal Carnel tibaj cywitz bix tuyax tbi Tman. Bix e xiˈ nbiˈna tkˈajkˈajel cywiˈ nim tuj cyaˈj. Tkˈajkˈajel cywiˈ tisen jun nimaˈ oj n‑etz wajtzˈaj twitz xak bix tisen kˈancyok oj ntininin cyiw bix tisen oj chi chimban xjal tiˈ arpa. E xiˈ cybitzen jun acˈaj bitz twitz tkˈukbil Dios bix cywitz kej cyaja wik iˈtz bix kej jawnex tij. Yaltzen cye xjal twitz txˈotxˈ, min‑al e bint tuˈn tuˈn tbitzen tiˈj bitz. Nuk oˈcx kej syent cyaˈwnak tuya cyaja mil xjal otk chi clet. Ejeeˈtzen xjal jlu min o chi chucj cyuya xuuj. Sakxix cynaabl. Ejeeˈtzen kej lu nchi oc lpe tiˈj Tal Carnel nuk jaaˈxja nxaˈ. Ma chi clet cyxol xjal tuˈn cyajben te jun oybil te Dios bix tej Tal Carnel. Min tzaj ẍtakˈ yol tuj cytzi, bix mintiiˈ cyil.

Jcyyol oxe ángel

Bix e wila juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj npurpaj tmij cyaˈj. E xiˈ tkˈumen jbaˈn tpocbal colbil te junx maj cyej xjal najl twitz txˈotxˈ. E tkˈume cye xjal te cykilca wik tiyˈjil xjal bix te cykilca wik xeˈchel bix te cykilca wik yol bix te cykilca tnom. Bix e tzaj tkbaˈn tuya jun tyol cyiw:

―Cynimanx Dios bix cynimajaw jaxin, cuma ma pon tumel tuˈn tcub tkˈoˈnxin cycastiwa xjal. Cˈoquel cybiˈna ja Dios e cub tbinchaˈnxin twitz cyaˈj bix twitz txˈotxˈ bix mar bix cywiˈ aˈ―tz̈i ángel.

Bix e tzaj juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj tiˈj tneel ángel. E xiˈ tkbaˈn:

―Chˈixcˈa tcub baj jnintzaj tnom te Babilonia. Tuya cykil tcˈuˈj ma tzˈoc lpe Babilonia tiˈj yaaˈn baˈn, bix ma chi oc lpe cykilca tnom tiˈj yaaˈn baˈn tuˈn, tisen n‑oc tzˈeyˈxix oj nchiˈlen tcˈuˈj jun bolo tiˈ kˈeˈn―tz̈i tcab ángel.

Bix e tzaj toxen tsanjel Dios tuj cyaˈj cyiˈj. E xiˈ tkbaˈn tuya jun tyol cyiw:

―Alcye kej xjal ma jaw cynimsaˈn jajil jila tzul jlet bix cywitz tsantjil, bix alcye kej xjal ma cyiikˈ jtecheljil tibaj cywitz bix ka tiˈj cykˈab, 10 cweltzen jawnex tkˈoj Dios cyibaj. Cxeˈlxsen cycˈaˈn xjal tkˈoj Dios, tisen nxiˈ tcˈaˈn jun bolo kˈeˈn, cuma nojnexsen vaso tuya tkˈoj Dios. Cycastiwa cwel cyibaj, jatzen tuˈn cytzˈeyˈ tuˈn kˈakˈ bix tuˈn azufre cywitz ke ángel xjan bix twitzj Tal Carnel. 11 Bix tsibel kˈakˈ nqˈuixbisan ejeeˈ njatz te junx maj. Mintiiˈ cyajlabl kej xjal lu e jaw cynimsaˈn jajil jil ul jlet bix jtsantjil bix e cyiikˈ jtechel tbi. Nimxsen qˈuixcˈaj cyiˈj te kˈij bix te koniyan―tz̈i toxen ángel.

12 Juˈ tzunj, il tiˈj tuˈn cyniman ocslal tley Dios bix tuˈn cyten cyiw tuj cyocslabl tiˈj Jesús.

13 Bix e xiˈ nbiˈna tkˈajkˈajel jun tyol tuj cyaˈj. E tzaj tkbaˈn weya:

―Tzˈiˈbeqˈuey jlu: “At t‑xtalbil Dios tibaj kej xjal junx eteˈ tuya Cyaaw tuˈnj cycyim tuj ja tyem lu, cuma ya mintiiˈ qˈuixcˈaj chi iˈyela, bix cxeˈl tkˈoˈn Dios cyxel jqˈuixcˈaj iyˈx cyuˈn tuˈn tlaj cybinchben baˈn,” cwel ttzˈiˈbena―tz̈i Espíritu Santo weya.

Jawnex tawal Dios twitz txˈotxˈ

14 Tej toc ncyeˈyena juntl maj, e wila jun muj sak, bix kˈuklcˈa tibaj jmuj ja xjalja Smaˈn tuˈn Dios tuˈn tten cyuya xjal. Tjax jun tcorona te oro tuj twiˈ, bix tzyuˈn jun semel tuˈn bix binne ttziiˈ. 15 Bix etz juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj tuj tja Dios tuj cyaˈj, bix e xiˈ tkbaˈn tuya jun tyol cyiw tej xjal kˈukl tibaj muj:

―Binchamxsen tiiba tuya tsemela tuˈn tjaw chmet twitz awal, cuma ma pon tumel tuˈn tchmet twitz awal. Ma tzkij twitz awal twitz txˈotxˈ―tz̈i ángel.

16 Bix jxjal kˈukl tibaj muj e tzaj tnukpiˈn tkˈab tuyax semel, bix e cub tchmoˈn awal twitz txˈotxˈ.

17 Yajxitltzen bix etz juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj tuj tja Dios at tuj cyaˈj. Jax juˈxte, tzyuˈn jun semel tuˈn binne ttziiˈ. 18 Bix etz j‑ángel at taakˈen tuˈn tcˈojlan jkˈakˈ twiˈj altar tuj cyaˈj. Etz twitz altar, bix e xiˈ tkbaˈn tuya jun tyol cyiw tej ángel tzyuˈn semel tuˈn binne ttziiˈ:

―Binchanxsen tiiba tuya tsemela binne ttziiˈ, tuˈn tel joset ke tzkˈaj uva twitz txˈotxˈ, cuma ma chi tzkij―tz̈i ángel.

19 Bix e baj tchmoˈn ángel twitz awal twitz txˈotxˈ tuya tsemel, tuˈn tel keset tzkˈaj uva twitz txˈotxˈ, bix e cub tkˈoˈn ke uva tuj jun ttemlel, tuˈntzen tel yetzˈet taˈl, jatzen elpeninaj jawnex tkˈoj Dios. 20 Bix e baj waˈbet uva tiˈjxe tnom, bix etztzen tz̈iyˈ tuj ttemlel uva jaaˈ e cwaˈ chmet. E jaw tz̈ˈiy tz̈iyˈ, bix e japan tpiman maa tuj ttzi tz̈ej, bix jun mutxˈ ajlab jaaˈ e pon baj tz̈iyˈ.

Bible Gateway Sponsors