Add parallel Print Page Options

Kehatiternas uppgift

Sedan talade Herren till Mose och Aron: ”Räkna antalet kehatiter bland leviterna varje släkt och familj för sig, alla arbetsföra män i åldern trettio till femtio år. De ska arbeta vid uppenbarelsetältet. Detta är deras uppgifter vid uppenbarelsetältet: att ta hand om dess högheliga föremål.

När lägret ska brytas, ska Aron och hans söner först gå in i boningen, ta ner förhänget och täcka förbundstecknets ark med det. Sedan ska de täcka förhänget med ett överdrag av delfinskinn, täcka det med ett blått tyg och sedan placera bärstängerna i arkens ringar.

Sedan ska de breda ett blått tyg över bordet där skådebrödet ligger och placera faten, skedarna, skålarna, bägarna, kannorna för dryckesoffren och bröden på tyget. Över detta ska de breda ett karmosinrött tyg och sedan ett delfinskinn över det röda tyget. Därefter ska de sätta in bärstängerna i bordet.

Sedan ska de täcka lampstället, lamporna, lampstängerna, brickorna och de tillhörande oljekärlen med ett blått tyg. 10 Alla dessa föremål ska täckas med delfinskinn och placeras på en bår.

11 De ska sedan breda ett blått tyg över guldaltaret, täcka det med ett delfinskinn och sätta in bärstängerna i altaret. 12 Alla de övriga tillbehören som används i tjänsten ska svepas in i ett blått tyg, täckas med delfinskinn och läggas på båren.

13 Altaret måste göras rent från aska och sedan täckas med ett purpurrött tyg. 14 Alla altarets tillbehör ska placeras på tyget, fyrpannorna, gafflarna, skovlarna, skålarna och de andra föremålen och ett täcke av delfinskinn ska bredas över detta. Sist ska bärstängerna sättas på plats.

15 När Aron och hans söner har avslutat packningen av helgedomen och alla dess tillbehör, ska Kehats släkt bära dem. Men de får inte röra vid de heliga föremålen för då kommer de att dö. Detta är kehatiternas uppgifter att bära av det som hör till uppenbarelsetältet.

16 Prästen Arons son Elasar ska vara ansvarig för oljan till lampstället, den välluktande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han har huvudansvaret för hela boningen och allt som finns i den, de heliga föremålen med deras tillbehör.”

17 Sedan talade Herren till Mose och Aron: 18 ”Se till att Kehats släkt inte dör ut från leviternas stam. 19 Gör så här: För att de ska leva och inte dö när de kommer nära de allra heligaste föremålen, ska Aron och hans söner gå dit och anvisa vad var och en ska göra och bära. 20 De får aldrig ens för ett ögonblick gå in så att de ser de heliga föremålen, för då kommer de att dö.”

Gershoniternas uppgift

21 Herren talade till Mose:

22 ”Räkna gershoniterna, familj för familj och släkt för släkt. 23 Mönstra alla män i åldern 30 till 50 år som är arbetsföra. De ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. 24 Det här är vad gershoniterna ska göra och bära:

25 De ska bära boningens tältvåder, själva uppenbarelsetältet med dess skydd, överdraget av delfinskinn och förhänget till uppenbarelsetältets ingång. 26 De ska också bära förhängena som täcker förgårdens inhägnad och förhänget till ingången till förgården runt boningen och altaret samt linorna och alla redskapen som används i arbetet. De ansvarar för arbetet med allt detta. 27 All gershoniternas tjänstgöring ska ske under Arons och hans söners ledning, både bärandet och allt annat arbete. Ni ska tilldela gershoniterna deras uppgifter, allt vad de ska bära. 28 Detta är de gershonitiska släkternas tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. De ska stå direkt ansvariga under prästen Arons son Itamar.

Meraris avdelnings uppgift

29 Räkna också merariterna efter deras släkter och familjer, 30 alla arbetsföra män i åldern 30 till 50 år som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet.

31 Deras uppgift när de arbetar med uppenbarelsetältet är att bära brädorna till boningen med dess tvärbalkar, stolpar, socklar, 32 stolparna för förgårdens inhägnad med dess socklar, pluggar, linor och allt annat som hör samman med dess användning. Ni ska tilldela var och en hans särskilda uppgift, vad han ska bära. 33 Detta är alltså de meraritiska släkternas uppgifter vid uppenbarelsetältet. De ska utföra dem under ledning av Arons son Itamar.”

Räkning av alla som skulle tjäna vid tältet

34 Mose och Aron och de andra ledarna mönstrade kehatiterna efter deras släkter och familjer. 35 Antalet arbetsföra män mellan 30 och 50 år som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet 36 uppgick efter deras släkter till 2 750. 37 Dessa var de inmönstrade av de kehatitiska släkterna, alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Mose och Aron inmönstrade dem i enlighet med Herrens befallning till Mose. 38 I en räkning av gershoniter efter deras släkter och familjer, 39 de arbetsföra som var mellan 30 och 50 år gamla och som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, 40 uppgick antalet släkt- och familjevis inmönstrade till 2 630 man. 41 Dessa var alltså de inmönstrade av gershoniternas släkter, alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet och som Mose och Aron inmönstrade efter Herrens befallning.

42 Merariternas släkter inmönstrades släkt för släkt och familj för familj, 43 alla arbetsföra som var mellan 30 och 50 år gamla och som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, 44 till 3 200 man, släktvis inmönstrade. 45 Dessa var de inmönstrade av merariternas släkter som Mose och Aron inmönstrade efter Herrens befallning till Mose.

46 De leviter som Mose och Aron och de övriga ledarna i Israel mönstrade släkt för släkt och familj för familj, 47 alla arbetsföra mellan 30 och 50 år som skulle bära tältet och tjänstgöra vid det, 48 uppgick totalt till 8 580 inmönstrade. 49 Herrens befallning inmönstrade Mose dem och var och en insattes till att bära eller göra det som var hans uppgift, så som Herren hade befallt Mose.