A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 3 Svenska Folkbibeln (SFB)

Det levitiska prästämbetet

Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster. Men Nadab och Abihu dog inför Herrens ansikte, när de bar fram främmande eld inför Herren i Sinai öken, och de hade inga söner. Därför var Eleasar och Itamar präster under sin fader Aron.

Herren talade till Mose. Han sade: "Levi stam skall du föra hit och låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom. De skall utföra vad som åligger honom och hela menigheten inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet. Och de skall ha vården om uppenbarelsetältets alla tillbehör och iaktta vad som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet. Du skall ge leviterna åt Aron och hans söner. De skall ges åt honom[a] som en gåva från Israels barn. 10 Men Aron och hans söner skall du ålägga ansvaret för prästtjänsten. Om någon annan inkräktar på den, skall han dödas."

11 Herren sade till Mose: 12 "Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels barn, alla som öppnar moderlivet. Leviterna skall tillhöra mig, 13 ty alla förstfödda tillhör mig. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, både bland människor och boskap. De tillhör mig. Jag är Herren."

14 Herren talade till Mose i Sinai öken. Han sade: 15 "Mönstra Levi barn efter deras familjer och släkter. Alla av manligt kön som är en månad eller äldre skall du räkna." 16 Mose inmönstrade dem enligt Herrens ord så som han hade blivit befalld. 17 Och detta är Levis söner, de hette: Gerson, Kehat och Merari. 18 Detta är namnen på Gersons söner efter sina släkter: Libni och Simei. 19 Kehats söner efter sina släkter var Amram och Jishar, Hebron och Ussiel. 20 Meraris söner efter sina släkter var Mahli och Musi. Dessa var leviternas släkter efter deras familjer.

21 Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt. Dessa var gersoniternas släkter. 22 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 7 500. 23 Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut. 24 Furste för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son. 25 Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet ha vården om tabernaklet och tältet med dess överdrag, och om förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 om förgårdens omhängen och förhänget framför ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, vidare om alla tältlinor, ja, allt arbete som hörde till detta.

27 Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt, hebroniternas släkt och ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter. 28 När man räknade alla av manligt kön som var en månad eller äldre utgjorde de 8 600. Dessa skulle ha vården om de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet. 30 Ledare för de kehatitiska släkternas stamfamilj var Elisafan, Ussiels son. 31 De skulle ha vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten, likaså om förhänget och allt arbetet med det. 32 Men högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel.

33 Från Merari härstammade mahliternas släkt och musiternas släkt. Dessa var merariternas släkter. 34 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 6 200. 35 Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet. 36 Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör - allt arbete med dessa föremål, 37 likaså om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor.

38 Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga, skulle han dödas.

39 De inmönstrade leviterna, som Mose och Aron på Herrens befallning inmönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde tillsammans 22 000.

40 Herren sade till Mose: "Mönstra alla förstfödda av manligt kön bland Israels barn, alla som är en månad eller äldre, och räkna antalet namn. 41 Och tag ut åt mig leviterna - ty jag är Herren - i stället för alla förstfödda bland Israels barn, och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland Israels barns boskap."

42 Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels barn, så som Herren hade befallt honom. 43 Och de förstfödda av manligt kön, varje namn räknat av de inmönstrade som var en månad eller äldre, utgjorde 22 273.

44 Och Herren sade till Mose: 45 "Tag ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn och leviternas boskap i stället för deras boskap. Leviterna skall tillhöra mig. Jag är Herren. 46 Men för att lösa de 273 personer av Israels barns förstfödda som överstiger leviternas antal, 47 skall du ta fem siklar silver för varje person. Du skall ta upp dem efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera. 48 Dessa pengar skall du ge åt Aron och hans söner till lösen för de övertaliga bland dem."

49 Mose tog lösensumman från de övertaliga, när man räknade dem som var lösta genom leviterna. 50 Av Israels barns förstfödda tog han emot pengarna, 1 365 siklar efter helgedomssikelns vikt. 51 Och Mose gav lösensumman åt Aron och hans söner, efter Herrens ord och befallning till Mose.

Footnotes:

  1. 4 Mosebok 3:9 honom Andra handskrifter: "mig".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

4 Moseboken 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Berättelsen om Arons och Moses släkt

Det här är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai. Arons söner hette Nadav, som var den äldste, och Avihu, Elasar och Itamar.

Så hette alltså Arons söner, smorda till präster och avskilda för att tjäna som präster. Men Nadav och Avihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde otillåten eld och eftersom de inte hade några barn, återstod bara Elasar och Itamar som präster under sin far Aron.

Då talade Herren till Mose: ”Sammankalla Levi stam och låt dem få bli assistenter till Aron. De ska utföra heliga tjänster åt honom och hela menigheten framför uppenbarelsetältet. De har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras för israeliternas räkning i boningen. Ge alltså leviterna till Arons och hans söners tjänst som avskilda åt honom från de övriga israeliterna. 10 Men bara Aron och hans söner får sköta själva prästtjänsten och om någon annan försöker tränga sig in, ska han dödas.”

11 Herren talade också till Mose: 12 ”Jag har tagit leviterna i stället för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina. 13 Allt förstfött tillhör mig. Från den dag jag dödade egypternas alla förstfödda söner har jag helgat det förstfödda i Israel åt mig, både bland människor och djur. De är mina. Jag är Herren.”

Folkräkningen av Levis stam

14 Herren talade nu än en gång till Mose i Sinaiöknen och sa till honom: 15 ”Mönstra folket i Levi stam familj för familj och släkt för släkt. Räkna varje man och pojke från en månads ålder och uppåt.” 16 Mose mönstrade dem som Herren hade befallt.

17 Namnen på Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

18 Namnen på Gershons söner efter sina släkter var Livni och Shimi.

19 Kehats söner efter sina släkter var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

20 Meraris söner efter sina släkter var Machli och Mushi.

Dessa var leviternas släkter efter sina familjer.

Gershon

21 Från Gershon härstammade livniterna och shimiterna, de gershonitiska släkterna. 22 Det totala antalet mönstrade från en månads ålder och uppåt var 7 500. 23 Gershoniterna hade sitt läger bakom tältet på den västra sidan. 24 Eljasaf, Laels son, var överhuvud för gershoniternas familjer. 25 Gershoniterna hade ansvaret för uppenbarelsetältet, boningen med tält och dess överdrag, förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 förgårdens omhängen, förhänget för ingången till förgården runt tältet och altaret, alla tältlinor och allt arbete i samband med detta.

Kehat

27 Från Kehat härstammade amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna, de kehatitiska släkterna. 28 Det totala antalet män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 8 300. Deras uppgift var att sköta om de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger bredvid tältet på den södra sidan. 30 Elisafan, Ussiels son, var överhuvud för deras familjer. 31 Kehatiternas ansvar var arken, bordet, lampstället, altarna, de heliga föremålen som användes vid tjänsten, förhänget och arbetet i samband med dess användning. 32 Den högste ledaren för alla leviterna var Elasar, prästen Arons son. Han var alltså överhuvud för alla dem som hade ansvaret för helgedomen.

Merari

33 Från Merari härstammade de meraritiska släkterna machliterna och mushiterna. 34 Det totala antalet mönstrade män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 6 200. 35 Suriel, Avichajils son, var överhuvud för de meraritiska släkternas familjer. Deras lägerplats var bredvid boningen på den norra sidan. 36 Merariterna fick till uppgift att sköta om brädorna till helgedomen, dess tvärbalkar, stolpar, socklar, alla tillbehör och arbetet med dem 37 samt stolparna runt förgården med sina socklar, pluggar och linor.

Mose och Aron

38 Mitt för boningen, öster om det, skulle Mose och Aron och hans söner ha sitt läger. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för helgedomen. Varje utomstående som kom i närheten av den måste dödas.

39 Den mönstring som Mose och Aron gjorde på Herrens order bland leviterna efter deras släkter visade på sammanlagt 22 000 män och pojkar från en månads ålder.

Alla förstfödda söner räknas

40 Sedan sa Herren till Mose: ”Räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gamla och äldre och skriv upp deras namn. 41 Leviterna ska du avskilja för att vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren. Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda bland israeliternas boskap.”

42 Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk som Herren hade befallt honom 43 och han fick det sammanlagda antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22 273.

44 Då talade Herren till Mose: 45 ”Ta leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels folk och leviternas boskapsdjur i stället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Leviterna ska tillhöra mig. Jag är Herren. 46 Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter, 47 ska du för var och en betala fem siklar[a] i silver efter tempelvikt med sikeln räknad till 20 gera 48 till Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.”

49 Mose tog alltså lösesumman för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter och som inte var inlösta mot leviter. 50 Det silver som samlades in från de förstfödda israeliterna uppgick till 1 365 siklar efter tempelvikt. 51 Mose gav detta till Aron och hans söner så som Herren hade befallt.

Footnotes:

  1. 3:47 1 sikel=12 gram.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes