A A A A A
Bible Book List

2 Samuelsboken 5:13-25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

13  David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur[a] från Jerusalem sedan han hade lämnat Hebron, och ännu fler söner och döttrar föddes åt David. 14  Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, 15 Jibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16 Elishama, Eljada och Elifelet.

David besegrar filisteerna

17 När filisteerna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde det gick han ner till borgen. 18 Filisteerna hade nu kommit fram och spred sig i Refaimdalen[b]. 19  Då frågade David Herren: ”Ska jag dra upp mot filisteerna? Ger du dem i min hand?” Herren svarade David: ”Dra upp! Jag ska ge filisteerna i din hand.” 20  Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ”Herren bröt ner mina fiender framför mig som en flodvåg.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim.[c] 21 Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem.

22 Men filisteerna drog upp igen och spred sig i Refaimdalen. 23 När David då frågade Herren, svarade han: ”Du ska inte dra upp dit. Gå runt dem bakifrån och anfall dem från det håll där bakaträden[d] står. 24 När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du genast rycka fram, för då har Herren gått ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25 Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer[e].

Footnotes:

 1. 5:13 fler bihustrur och hustrur   Äktenskap var ett medel för politiska allianser.
 2. 5:18 Refaimdalen   Sydväst om Jerusalem (Jos 15:8, 18:16).
 3. 5:20 Baal-Perasim   Betyder ”genombrottens herre” (av hebr. parás, ”bröt ner”, jfr 6:8).
 4. 5:23 bakaträden   Hebr. baká betyder ”gråta” (jfr Ps 84:7). Möjligen balsamträd (3-4 meter höga) vars doftande kåda utvanns som droppar.
 5. 5:25 Gezer   Stad drygt 3 mil väster om Jerusalem, nära gränsen till filisteernas område.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Krönikeboken 3:5-24 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shimea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Shua, Ammiels dotter[a]. Dessutom Jibnar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio. Dessa var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna. Tamar var deras syster.

Kung Salomos ättlingar

10  Salomos son var Rehabeam,

dennes son Abia,

dennes son Asa,

dennes son Joshafat,

11  dennes son Joram,

dennes son Ahasja,

dennes son Joash,

12  dennes son Amasja,

dennes son Asarja[b],

dennes son Jotam,

13  dennes son Ahas,

dennes son Hiskia,

dennes son Manasse,

14  dennes son Amon,

dennes son Josia.

15  Josias söner var

    Johanan, den förstfödde,

Jojakim, den andre,

Sidkia, den tredje,

Shallum, den fjärde.

16 Jojakims söner var hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

Kung Jekonjas ättlingar

17 Jekonjas söner i fångenskap var: hans son Shealtiel[c], 18 dessutom Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoshama och Nedabja.

19 Pedajas[d] söner var Serubbabel och Shimei,

Serubbabels söner var Meshullam och Hananja, och deras syster var Shelomit[e], 20 dessutom Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushab-Hesed, tillsammans fem.

21 Hananjas söner var Pelatja och Jesaja, dessutom Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Shekanjas söner.

22 Shekanjas son var Shemaja.

Shemajas söner var Hattush[f], Jigal, Baria, Nearja och Shafat, tillsammans sex.

23 Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre.

24 Eljoenajs söner[g] var Hodavja, Eljashib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.

Footnotes:

 1. 3:5 Bat-Shua, Ammiels dotter   Variant av Bat-Seba, Eliams dotter (2 Sam 11:3).
 2. 3:12 Asarja   Kallades också Ussia (jfr 2 Kung 15:1, 2 Krön 26:1, Matt 1:8).
 3. 3:17 Jekonjas söner i fångenskap var: hans son Shealtiel   Annan översättning: ”Jekonjas söner var Assir och dennes son Shealtiel”. Jekonja är en variant av Jojakin (2 Kung 24:6f).
 4. 3:19 Shelomit   Ett sigill från 500-talet f Kr har hittats med namnet ”Shelomit, Elnatans tjänarinna”. Elnatan anses vara den ståthållare som efterträdde Serubbabel (Esra 2:2f med not).
 5. 3:19 Pedaja   Serubbabel kallas på andra ställen för Shealtiels son (t ex Esra 3:2). Kanske beror det dubbla faderskapet på lagen om leviratäktenskap (5 Mos 25:5f, Luk 3:23, 20:28): om en man avled skulle hans bror ta till sig änkan, och deras första barn skulle räknas som den dödes ättling.
 6. 3:22 Hattush   Nämns i Esra 8:2 bland dem som kom från Babel till Jerusalem 458 f Kr.
 7. 3:24 Eljoenajs söner   Troligen den generation av Davids kungaätt som levde under bokens tillkomsttid under andra hälften av 400-talet f Kr.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes