Add parallel Print Page Options

Những Gian Khó Trong Chức Vụ Hầu Việc Chúa

Với tư cách những người cùng làm việc với Chúa, chúng tôi nài xin anh chị em đừng nhận ân sủng của Ðức Chúa Trời cách uổng phí, vì Ngài phán,

“Ta đã nhậm lời ngươi trong thời điểm thuận lợi.
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”Ê-sai 49:8

Này, bây giờ là thời điểm thuận lợi! Này, hôm nay là ngày cứu rỗi!

Chúng tôi không để điều gì làm cớ vấp ngã cho ai, kẻo chức vụ của chúng tôi bị người ta chê trách. Nhưng trong mọi sự chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Ðức Chúa Trời, trong sự kiên trì chịu đựng, trong những hoạn nạn, trong những gian khổ, trong những lúc khốn cùng, trong những lần bị đánh đập, trong những ngày bị giam cầm, trong những khi người ta nổi loạn, trong những lúc lao động nhọc nhằn, trong những đêm thiếu ngủ, trong những ngày thiếu ăn, trong sự trong sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhịn nhục, trong sự nhân từ, trong Ðức Thánh Linh, trong tình thương chân thật, trong khi rao giảng lời chân lý, trong quyền năng Ðức Chúa Trời. Chúng tôi dùng sự công chính làm vũ khí để tấn công và tự vệ,[a] khi được vinh hiển cũng như khi bị tủi nhục, khi bị chê bai cũng như khi được khen ngợi. Chúng tôi bị tưởng như những kẻ lừa đảo nhưng là những người chân thật, tưởng như những kẻ vô danh tiểu tốt nhưng lại được nhiều người biết đến, tưởng như những kẻ sắp chết đến nơi, nhưng xem đây, chúng tôi vẫn sống sờ sờ, tưởng như những kẻ bị trừng phạt nhưng vẫn không bị giết chết, 10 tưởng như những kẻ phải đau buồn nhưng luôn luôn vui vẻ, tưởng như những kẻ nghèo khó nhưng đã làm cho nhiều người giàu có, tưởng như những kẻ chẳng có gì nhưng có đủ mọi sự.

11 Thưa anh chị em người Cô-rinh-tô, chúng tôi nói thật lòng[b] với anh chị em, chúng tôi đang mở rộng lòng chúng tôi. 12 Chúng tôi không hẹp hòi với anh chị em, nhưng lòng anh chị em hẹp hòi với chúng tôi. 13 Tôi nói với anh chị em như nói với các con cái tôi: xin hãy đối xử với chúng tôi như cách chúng tôi đã đối xử với anh chị em; xin hãy mở rộng lòng anh chị em.

Cảnh Cáo về Sự Kết Hiệp với Quyền Lực Ðối Nghịch Thuộc Linh

14 Chớ mang ách chung với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng? 15 Ðấng Christ và Bê-li-an[c] có hòa hợp chăng? Hay người tin Chúa có gì chung với kẻ không tin chăng? 16 Ðền thờ của Ðức Chúa Trời có thỏa hiệp gì với các thần tượng chăng? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán,

“Ta sẽ ở giữa họ và đi lại giữa họ,
Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của họ,
Và họ sẽ làm dân Ta.Lê 26:12; Xuất 29:45; Êxê 37:27; Giê 31:1
17 Vậy hãy ra khỏi chúng nó,
Và hãy phân rẽ khỏi chúng nó,
Chúa phán,
Ðừng đụng đến đồ ô uế,
Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.Ê-sai 52:11; Êxê 20:34
18 Ta sẽ làm Cha các ngươi,
Các ngươi sẽ làm con trai và con gái Ta,
Chúa Toàn Năng phán vậy.”2Sa 7:8, 14; Ô-sê 1:10; Ê-sai 43:6

Footnotes

  1. II Cô-rinh-tô 6:7 nt: vũ khí của sự công chính trong tay phải và tay trái
  2. II Cô-rinh-tô 6:11 nt: mở miệng nói ra
  3. II Cô-rinh-tô 6:15 Bê-li-an là một tên khác của Sa-tan