A A A A A
Bible Book List

2 Timoteus 4 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden.

Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Gjør dig umak for å komme snart til mig!

10 For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

11 Lukas er alene hos mig. Ta Markus og ha ham med dig! for han er mig nyttig til tjeneste.

12 Tykikus har jeg sendt til Efesus.

13 Når du kommer, da ha med dig den kappe som jeg lot bli i Troas hos Karpus, og bøkene, især skinnbøkene!

14 Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt; Herren vil lønne ham efter hans gjerninger.

15 Vokt dig for ham du også! for han stod hårdt imot våre ord.

16 Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet!

17 Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

18 Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

19 Hils Priska og Akvilas og Onesiforus' hus!

20 Erastus blev i Korint; Trofimus lot jeg syk efter mig i Milet.

21 Gjør dig umak for å komme før vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser dig.

22 Den Herre Jesus være med din ånd! Nåden være med eder!

2 Timoteus 4 En Levende Bok (LB)

Innfor Gud og Jesus Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde og komme igjen for å regjere på jorden, pålegger jeg deg: Spre budskapet om Jesus. Vær beredt til å uttale deg når som helst, både når det passer mennesker og når det ikke passer. Undervis alle med stor tålmodighet, overbevis, advar og oppmuntre dem som hører deg.

Det kommer en tid folk ikke lenger vil akseptere den sunne læren. I stedet vil de samle tilhengere rundt seg som bare underviser i det de vil høre. De vil nekte å høre på det sanne budskapet om Jesus og vende seg til myter uten historisk bakgrunn.

Vær rolig og nøktern i alle situasjoner, var beredt til å lide og spre det glade budskapet om Jesus. Gjør alt det du har fått i oppdrag å gjøre!

Selv kommer jeg nok ikke til å være så lenge til her på jorden. Livet mitt blir allerede ofret for Gud. Jeg har kjempet godt, jeg har løpt til veis ende, og jeg har bevart troen på Jesus. Nå venter prisutdelingen. Herren Jesus, den rettferdige dommeren, skal på dommens dag gi meg seierskransen som et bevis på at jeg har fulgt hans vilje. Den samme seierskransen venter alle som lengter etter at Jesus skal komme igjen.

Personlig råd

Førsøk å komme hit så fort du kan. 10 Demas har begynt å elske denne verden og har forlatt meg og reist til Tessaloniki. Kreskens har reist til Galatia og Titus til Dalmatia. 11 Det er bare Lukas som alene er hos meg. Ta med deg Markus, for han er til stor hjelp i arbeidet mitt. 12 Tykikus har jeg sendt til Efesos. 13 Pass på at du tar med deg kappen som jeg dro fra hos Karpus i Troas. Ta også med deg bøkene, først og fremst skriftrullene av pergament.

14 Smeden Aleksander har vært årsak til mye ondt, men Herren Jesus vil straffe ham for det han har gjort. 15 Pass deg for ham, for han har gått til hardt angrep mot budskapet. 16 Da jeg sto for domstolen første gangen, var det ingen som våget å vitne til min fordel, men alle forlot meg. Jeg håper at de ikke vil bli straffet for det. 17 Men Herren Jesus var med meg og ga meg kraft, for at det glade budskapet gjennom meg skulle nå ut til alle folk. Og han reddet meg fra en sikker død.[a] 18 Ja, Herren skal redde meg fra alt ondt og føre meg inn i himmelen, der han regjerer. Hans er æren i all evighet. Ja, det er sant![b]

Hilsen til slutt

19 Hils Priska og Akvilas og alle som tilhører Onesiforos sitt hjem. 20 Erastus stanset i Korint, og Trofimus reiste jeg fra i Milet, etter som han var syk.

21 Forsøk å komme hit før vinteren. Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia og alle de troende hilser til deg.

22 Jeg ber at Herren Jesus vil beskytte deg.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet må være med dere alle.

Footnotes:

  1. 4:17 På gresk: Og jeg ble reddet av løvens gap.
  2. 4:18 I grunnteksten: Amen!
En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes