Doaromm, mien Saen, sie Stoakj derch Christus Jesus siene Jnod.

En waut du fonn mie jeheat hast derch fael Zeij, daut fetru aun truhe Mana, dee faeaijch sent aundre to unjarechte.

Doo met mie metliede soo aus en gooda Soldot fa Christus Jesus.

En Soldot dee em Krich es, es nich feweckelt enn dise Welt Sache, soo daut hee daem jefaule kaun dee am aunjenome haft.

En wan waea uk noch straewe deit, oba sikj nich no dee Raeajel helt, woat hee doch nich ne Kron kjriehe.

Dee Foarma dee oabeide deit saul daut easchte fonne Arnt kjriehe.

Besenn die aewa waut ekj saj, dan de Herr woat die enn aules Festaunt jaewe.

Hool Jesus Christus em Jedajchtness, dee fom Doot oppstunnt, ut Doft sien Staum, no mien Evanjeelium;

Wuarenn ekj lied , soogoa bott Kjaede soo aus en Febraeakja; oba Gott sien Wuat es nich jebunje.

10 En doaromm lied ekj aul dit, omm dee Uterwaelde haulwe, daut dee uk dee Radunk kjriehe kjenne, met eewje Harlichkjeit.

11 Dit Wuat es Tru: wan wie met am jestorwe sent, woa wie uk met am laewe;

12 Wan wie uthoole, woa wie met am rejeare; wan wie am aufsaje, woat hee onns aufsaje;

13 Wan wie nich jleewe, blift hee doch Tru; dan hee kaun sikj selfst nich aufsaje.

14 Halp an aun dit to denkje, enn daem daut du earenstlich zeije deist fer Gott daut see sikj nich jachte waeajen Wead dee nusscht nutse, dee daen ferijneare dee daut heare.

15 Sie flietich fer Gott aunerkjaninj to kjriehe, en Oabeida dee sikj nich schaeme bruckt, dee Gott sien Wuat rajcht utlajcht.

16 Oba hool die wajch fonn ladje, weltliche Raed, dan daut brinjt bloos meeha Gottloosichkjeit.

17 Soone aeare Raed frat omm sikj soo aus en Kraeft. Himenaeaus en Fileetus sent soone,

18 Dee fonn dee Woarheit aufje-ert sent, en saje daut dee Doodes aul oppjestone sent, en ha aul waltje aea Gloowe ommjeschmaete.

19 Oba Gott sien Grunnt steit faust, en haft dis Saeajel: "De Herr kjant siene eajne", en: "Waeaemma sikj bie daem Herr sien Nome nant, saul sikj fonn Onnjerachtichkjeit wajch hoole."

20 Nu enn en grootet Hus sent nich bloos goldne en selwane Jefaese, oba uk soone fonn Hollt en Ead, en eenje to Ea, en eenje to Onnea.

21 Wan waea sikj reinje lat fonn dise, dan woat hee en Jefaes to Ea senne, daut jeheilicht es, bruckboa fa daem Meista, en reed to aule goode Woakje.

22 Ran wajch fonn jugentliche Losst, straew leewa no Jerachtichkjeit, Gloowe, Leew, en Fraed met daen dee daem Herr ut en reinet Hoat aunroope.

23 Oba jeef die nich auf met noarische en onnsenje Froag, dan du weetst daut Tsank doaderch kjemt.

24 Daut jeziemt sikj nich fa daem Herr sien Sklow to jachte, hee saul leewa Saunfmuetich senne to aulem, faeich to unjarechte, jeduldich,

25 En daen, dee jaeajenaun sent, enn Saunftmoot trajcht to wiese; daut Gott an feleicht kaun Buesse jaewe, daut see to en follet Erkjantnes fonne Woarheit kome kjenne;

26 En daut see to Besennunk kjenne kome, en ut daem Diewel siene Faul, dee an faust jenome haft no sien Wele.

Bible Gateway Sponsors