Add parallel Print Page Options

Nleitquiooˈñe tsˈaⁿ na wiˈñeti

ˈO nnˈaaⁿya, cantyja ˈnaaⁿˈ na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesucristo cwentaaya ndoˈ na nntjomndyo̱ yuu na mˈaaⁿ, cwitaaⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ na tilachuiˈyoˈ chiuu mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ ñˈoomwaaˈ meiⁿ tiñequiandyoˈ cantyja cwii nnom na quia nluii nntseicatyˈuenaˈ ˈo oo cwii ñˈoom na mañequiaa tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ oo cwii carta na waa ñˈoom na jâ jlaˈcwano̱o̱ⁿyâ juunaˈ na matsonaˈ na jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na nncwjeeⁿˈeⁿ. Meiⁿcwii tiñeˈquiandyoˈ na nnquiuˈnnˈaⁿ ñˈoomwaaˈ ˈo ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nncueˈntyjo̱ xueeˈñeeⁿ maxjeⁿ nlaˈwendye nnˈaⁿ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ nleitquiooˈñe juu tsaⁿsˈa na jeeⁿ tiaaˈ, majndaaˈ na nntsuuñê nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom. Jom nncjaⁿ nacjoo chaˈtso na laˈxmaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio chaˈtso nnom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ. Joˈ chii ncjaaqueⁿˈeⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Nncwjeeⁿˈeⁿ ñˈoom na jom cwiluiiñê nquii Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ calaˈtˈmaaⁿndye nnˈaⁿ jom.

¿Aa ticjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ na jnda̱ tsjo̱o̱ya ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ quia na ñetˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ? Ndoˈ macwilaˈno̱ⁿˈyaˈyoˈ ˈñeeⁿ na matseitsaaⁿˈñeya tsaⁿˈñeeⁿ cha na ticwitquiooˈñe cwitjo̱o̱cheⁿ na nncueˈntyjo̱ xjeⁿ na ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee juu tsˈiaaⁿˈ natia na wantyˈiuuˈ mˈaⁿnaˈ jeˈ machˈeenaˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ, na majeˈndyo macanda̱ macaⁿnaˈ na nleindyo̱o̱ nqueⁿ na matseitsaaⁿˈñê na nncˈoom tsaⁿˈñeeⁿ. Quia ljoˈcheⁿ nleitquiooˈñe juu tsaⁿˈñeeⁿ na waljooˈcheⁿ na tia tsˈaⁿñe. Ndoˈ nquii Ta Jesús quia na nncwjeeⁿˈeⁿ ñequio najndeii na neiⁿncooˈ nacaxuee na cwiluiiñê, nntseicueeⁿˈeⁿ tsaⁿˈñeeⁿ ñequio jndye ˈñom. Juu tsaⁿˈñeeⁿ na wiˈñeti nñoom ñequio najndeii na matseixmaⁿ Satanás. Nnquiuˈnnˈaaⁿ nnˈaⁿ ñequio tsˈiaaⁿ na nntsˈaaⁿ ndoˈ ñequio jndye nnom ˈnaaⁿ na meiⁿjom tiquintyˈiaa nnˈaⁿ. 10 Nntseineiiⁿ chaˈtso nnom ñˈoom na wiˈ na nñequiuˈnnˈaaⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ teijndaaˈ na nntsuundye. Ee joona tînquiandyena na nnquioo na jnda nquiuna ñˈoom na mayuuˈ na nncwjiˈnˈmaaⁿñenaˈ joona. 11 Ncˈe na luaaˈ, ˈndii Tyˈo̱o̱tsˈom na cweˈ ñˈoom cantu nñeˈquiuˈnnˈaⁿnaˈ joona ndoˈ nlaˈyuˈna ñˈoom na tiyuuˈ, 12 sˈaaⁿ na luaaˈ cha nntˈuiityeⁿnaˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ jnaaⁿˈ na tiˈcatoˈñoomna ñˈoom na mayuuˈ ee neiiⁿtina na nlˈana natia.

Tjeiiˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo na nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ

13 ˈO nnˈaaⁿya na jeeⁿ candyaˈ tsˈom Ta Jesús, jeeⁿ matyˈiomyanaˈ na ñequiiˈcheⁿ nñequiaayâ na quialˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue tjeiiˈñê ˈo na nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ. Ndoˈ tqueⁿño̱o̱ⁿ ˈo cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ncˈe Espíritu, ndoˈ teilˈueeˈñê ñˈoom na mayuuˈ na jnda̱ macwilaˈyuˈyoˈ. 14 Ee ñequio juu ñˈoom naya na tyoñequiaayâ nda̱a̱ˈyoˈ, joˈ na tcwaaⁿ ˈo cha nnda̱a̱ nlaˈjomndyoˈ cantyja na cwiluiitˈmaⁿñe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa.

15 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya, caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ ñequio ñˈoom na ñetˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ ñequio carta na jlaˈcwano̱o̱ⁿyâ na mˈaⁿˈyoˈ, tintsuuˈ nˈomˈyoˈ joonaˈ. 16 Nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa ndoˈ nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom na jom ncˈe naya na matseixmaaⁿ mˈaaⁿ na jeeⁿ wiˈ tsˈoom jaa mañequiaaⁿ na ticantycwii na mˈaaⁿya na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿya ñequio na cwicantyjaaˈya nˈo̱o̱ⁿya jom, 17 quiaaⁿ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ndoˈ na nncˈomˈ jnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ cha chaˈtso na cwilaneiⁿˈyoˈ ñequio na cwilˈaˈyoˈ nlaˈxmaⁿ joonaˈ na ya.

Bible Gateway Sponsors