Add parallel Print Page Options

Simon[a] Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi(A) preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul(B) şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin(C) cunoaşterea Celui ce(D) ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin(E) care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi(F) firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit(G) de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă(H) şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa(I); cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi(J); cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici(K) leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este(L) orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit(M) de vechile lui păcate. 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să(N) vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi(O) aluneca niciodată. 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 12 De aceea voi(P) fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar(Q) că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. 13 Dar socotesc că este drept, cât(R) voi mai fi în cortul acesta, să(S) vă ţin treji aducându-vă aminte, 14 căci ştiu(T) că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul(U) nostru Isus Hristos. 15 Îmi voi da osteneala, dar, ca şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. 16 În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme(V) meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut(W) noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui. 17 Căci El(X) a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. 18 Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele(Y) cel sfânt. 19 Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o(Z) lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul(AA) de dimineaţă în inimile voastre. 20 Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio(AB) prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. 21 Căci nicio(AC) prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci(AD) oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

În norod s-au ridicat(AE) şi proroci mincinoşi, cum şi(AF) între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda(AG) de Stăpânul care(AH) i-a răscumpărat şi vor face(AI) să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În(AJ) lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig(AK) de la voi. Dar osânda(AL) îi paşte de multă vreme şi pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe(AM) îngerii care(AN) au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc(AO), unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe(AP), acest propovăduitor(AQ) al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis(AR) potopul peste o lume de nelegiuiţi; dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile(AS) Sodoma şi Gomora, ca să slujească(AT) de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire şi(AU) dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi (căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea(AV) şi auzea din faptele lor nelegiuite) – înseamnă că Domnul ştie(AW) să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 10 mai ales pe(AX) cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia şi dispreţuiesc stăpânirea.

Ca nişte îndrăzneţi şi(AY) încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11 pe când îngerii(AZ), care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. 12 Dar aceştia, ca(BA) nişte dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor 13 şi(BB) îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri(BC) ziua în amiaza mare. Ca nişte întinaţi(BD) şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează(BE) împreună cu voi. 14 Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au(BF) inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi! 15 După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam(BG), fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. 16 Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. 17 Oamenii aceştia(BH) sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului. 18 Ei vorbesc(BI) cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii şi cu desfrânări pe cei ce de abia(BJ) au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. 19 Le făgăduiesc slobozenia(BK), în timp ce ei înşişi sunt robi(BL) ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 20 În adevăr, dacă(BM), după ce au(BN) scăpat de întinăciunile lumii, prin(BO) cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. 21 Ar fi fost mai(BP) bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele(BQ) s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă”.

Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc(BR) mintea sănătoasă prin înştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi(BS) de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. Înainte(BT) de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi(BU) după poftele lor, şi vor zice: „Unde(BV) este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos(BW) prin(BX) Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei şi că(BY) lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile(BZ) şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul(CA) din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o(CB) mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu(CC) întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă(CD) răbdare pentru voi şi doreşte(CE) ca niciunul să nu piară, ci(CF) toţi să vină la pocăinţă. 10 Ziua Domnului însă va(CG) veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile(CH) vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o(CI) purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând(CJ) şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor(CK) pieri şi trupurile cereşti se(CL) vor topi de căldura focului? 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri(CM) noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să(CN) fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace. 15 Să credeţi că îndelunga(CO) răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte(CP) despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 17 Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste(CQ) lucruri, păziţi-vă(CR), ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria, 18 ci(CS) creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui(CT) să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Footnotes

  1. 2 Petru 1:1 Sau: Simeon.