Add parallel Print Page Options

Nndyonndaˈ Jesucristo

ˈO nnˈaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, cartawaañe carta jnda̱ we matseicwano̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ. Ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na nncˈoomˈya nˈomˈyoˈ ñequio we joonaˈ. Lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na cjañjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na tandyo xuee tyoñequia profetas na ljuˈ nˈom. Ndoˈ mati cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na tˈmo̱ⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa ndoˈ macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa, ñˈoom na tyoñequia apóstoles ˈnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ.

Najndyee cˈoomˈ nˈomˈyoˈ ncuee na macanda̱ nncˈom nnˈaⁿ na nneiⁿˈncona nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye Tyˈo̱o̱tsˈom. Macanda̱ nncˈom naⁿˈñeeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ natia na cwilaˈqueeⁿ nˈomna. Nluena: “¿Yuu waa na maˈmo̱ⁿnaˈ na matseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na seineiⁿ Ta Jesús na nncwjeeˈnnaaⁿˈaⁿ? Ee cantyjati xjeⁿ na tja̱ nnˈaaⁿya na tyolayuˈjndyee, ñecwiixjeⁿ mˈaⁿ chaˈtsoñˈeⁿ chaˈxjeⁿ quia na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom joo joˈ.” Naⁿmˈaⁿˈ cwilˈayana na cwitsuuˈ nˈomna quia to̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na maqueeⁿ chaˈtso, ncˈe ñˈoom ˈñom, teitquiooˈ chaˈtso na niom jo nandye mati jluiˈ tsjoomnancue quiiˈ ndaa ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ndaaˈñeeⁿ. Ndoˈ mati cantyja ˈnaaⁿˈ ndaa, juu tsjoomnancue na tyowaa, tyuiiˈ juunaˈ ñˈeⁿ ndaaluaˈntyˈa. Ndoˈ mati ncˈe ñˈoom ˈndyoo Tyˈo̱o̱tsˈom, joo ljo̱ˈluee ñequio tyuaa na waa jeˈ, cwileiwenaˈ na lconaˈ juu xuee quia na nncuˈxeeⁿ nnˈaⁿ. Xjeⁿˈñeeⁿ nnˈaⁿ natia nnˈaⁿndye nntsuundye. Sa̱a̱ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo, tintsuuˈ nˈomˈyoˈ na ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom cwii xuee matseijomnaˈ chaˈna cwii meiⁿ ndyu ndoˈ cwii meiⁿ ndyu laxmaⁿnaˈ ntyjeeⁿ chaˈcwijom cwii xuee. Sa̱a̱ nchii cweˈ na jeeⁿ nioomñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicaña̱a̱ⁿ ñˈoom na jnda̱ tsoom na nntsˈaaⁿ chaˈxjeⁿ cwilaˈtiuu ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, sa̱a̱ mˈaaⁿ nioomcheⁿ tsˈoom, ee ticalˈue tsˈoom na nntsuuñe meiⁿcwii tsˈaⁿ. Jom lˈue tsˈoom na chaˈtsondye nnˈaⁿ calcweˈ nˈomna jnaaⁿna.

10 Sa̱a̱ nncueˈcañoom xuee quia na nndyonndaˈ Nquii na matsa̱ˈntjom quia na ticˈomcˈee nnˈaⁿ. Nntseijomnaˈ chaˈcwijom quia na nncwjeeˈcañoom tsaⁿnchˈue natsjom. Jeeⁿ nntseicatyˈuenaˈ nnˈaⁿ na jndeii nleicˈuaa ljo̱ˈluee na nntsuunaˈ, ndoˈ chaˈtso na teilˈueeˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na tqueeⁿ tsjoomnancue nlcoñˈeⁿnaˈ ñequio chom.

11 Ncˈe na luaaˈ waa na jnda̱ teijndaaˈ na nntyuiiˈ chaˈtso nmeiⁿˈ, matyˈiomnaˈ na cˈomˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ jo nnoom ndoˈ na xcweeˈ nˈomˈyoˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ jom. 12 Cwindoˈntyˈiaandyoˈ na nncueˈntyjo̱ xuee quia na nncwjeeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Calˈaˈyoˈ chaˈtso na nnda̱a̱ nlˈaˈyoˈ cha nntseityuaaˈnaˈ na nncueeˈ xueeˈñeeⁿ. Quia joˈ nntyuiiˈ ljo̱ˈluee ñequio chom ndoˈ ˈnaⁿ na ñequio tuii tsjoomnancue nndiˈ joonaˈ ñequio ntsaachom. 13 Sa̱a̱ jaa meiⁿndo̱o̱ˈa na nncˈom ljo̱ˈluee xco ñequio tsjoomnancue xco na jnda̱ tsoom na nncuaa na cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ ñequiiˈcheⁿ nncuaa na matyˈiomyanaˈ, ndoˈ chaˈtso ya.

14 Ncˈe na luaaˈ, ˈo nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ˈa nmeiⁿˈ, calˈaˈyoˈ chaˈtso na nnda̱a̱ nlˈaˈyoˈ cha na nljeii Tyˈo̱o̱tsˈom na ya mˈaⁿˈyoˈ jo nnoom, na tjaaˈnaⁿ na cwajndiindyoˈ meiⁿ tacolatjo̱o̱ndyoˈ jo nnoom. 15 Tintsuuˈ nˈomˈyoˈ na juu na meiⁿndooˈntyˈiaañe Ta Jesús, luaaˈ tseixmaaⁿ cha wanaaⁿ na nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ. Mati tiˈnnˈaaⁿya Pablo na jeeⁿ jnda nquiuuya, luaaˈ waa ñˈoom na seiljeiⁿ na seicwanoom nda̱a̱ˈyoˈ chaˈxjeⁿ na matseijndo̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈoom. 16 Ñequio chaˈtso carta na matseiljeiⁿ, matseineiiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ. Nacjooˈ cartaˈñeeⁿ ñˈeeⁿ ñˈoom na jndeiˈnaˈ na nntseiˈno̱ⁿˈ tsˈaⁿ, na joo nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈya nˈom ndoˈ na tijndo̱ˈ nˈom, tixcwe cwilaˈteincooˈna joonaˈ chaˈxjeⁿ mati cwilˈana ñequio ntˈomcheⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ teiljeii, ndoˈ wiˈ ntjoomna na cwilˈana na ljoˈ.

17 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ncˈe na manquiuˈtiˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ, calˈandyoˈ cwenta, tintsˈaanaˈ na joo ñˈoom na cwinquioˈnnˈaⁿ naⁿˈñeeⁿ na tia nnˈaⁿndye, nncˈoochonaˈ ˈo na nncjuˈtyaˈnaˈ ˈo na xcwe mˈaⁿˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 18 Joˈ chii catsataˈjnaⁿˈtiˈyoˈ Ta Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa ndoˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa. Jom candyaˈ tsˈoom ˈo, catsanaˈjnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu joˈ. Ticantycwii na cwiluiitˈmaⁿñê. Amén.