Add parallel Print Page Options

Folket vägrar lyssna till Mose

Nu ska du få se vad jag tänker göra med Farao, sa Herren till Mose. Han ska tvingas att låta mitt folk gå, och han ska inte bara låta dem gå, utan han ska till och med driva dem ut ur sitt land!

2-3 Jag är Herren! Som Gud den Allsmäktige uppenbarade jag mig för Abraham, Isak och Jakob, men under namnet Herren gjorde jag mig inte känd för dem.

Jag ingick ett förbund med dem och lovade att ge dem och deras ättlingar Kanaans land, där de levde som främlingar.

Nu har jag hört Israels folks klagan över att egyptierna håller dem som slavar, och jag har kommit ihåg mitt löfte till dem.

Säg därför till Israels barn att jag är Herren, och att jag ska visa min makt och göra under för att rädda dem från deras slaveri och göra dem fria.

Jag ska ta emot dem som mitt folk och vara deras Gud, och de ska förstå att jag är Herren, deras Gud, som har räddat dem från egyptierna.

8-9 Jag ska föra dem in i det land, som jag lovade att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Det landet ska tillhöra mitt folk, för jag är Herren.Mose rapporterade för folket vad Gud hade sagt, men de ville inte lyssna. De var alltför missräknade efter allt han hade sagt tidigare.

10 Men Herren talade på nytt till Mose och sa till honom:

11 Gå tillbaka till Farao och säg att han måste släppa Israel.

12 Men Mose gjorde invändningar. Mitt eget folk lyssnar ju inte längre till mig. Hur ska jag då kunna vänta mig att Farao ska göra det? Jag har ingen övertalningsförmåga!

13 Då befallde Herren Mose och Aron att gå tillbaka till Israels folk och till Farao med order om att folket skulle få ge sig i väg.

Moses och Arons släkt

14 Här är namnen på dem som var huvudmän i stammarna efter Jakobs tre äldsta söner:Rubens, Israels äldste sons, söner var Hanok och Pallu, Hesron och Karmi.

15 Huvudmännen för Simeons stam var hans söner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul (en kananeisk kvinnas son).

16 Huvudmännen för Levis stam var hans söner Gerson, Kehat och Merari. (Levi blev 137 år gammal.)

17 Gersons söner hette Libni och Simei.

18 Kehats söner, hette Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. (Kehat blev 133 år gammal.)

19 Meraris söner hette Maheli och Musi. Dessa utgjorde de levitiska släkterna.

20 Amram gifte sig med Jokebed, sin fars syster, och Mose och Aron var deras söner. Amram levde till dess han blev 137 år.

21 Jishars söner hette Kora, Nefeg och Sikri.

22 Ussiels söner hette Misael, Elsafan och Sitri.

23 Aron gifte sig med Eliseba, dotter till Amminadab och syster till Naheson. Deras barn hette Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar.

24 Koras söner hette Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa utgjorde koraiternas familjer.

25 Arons son Eleasar gifte sig med en av Putiels döttrar, och de fick en son som hette Pinehas. Dessa var huvudmän för familjerna inom leviternas stam.

26 Aron och Mose, som båda finns med i denna förteckning, var samme Aron och samme Mose till vilka Herren hade sagt: Led hela Israels folk ut ur Egypten.

27 Det var de som gick till Farao och bad om tillåtelse att leda folket ut ur landet

28-29 och till vilka Herren hade sagt: Jag är Herren. Gå och tala om för Farao vad jag har sagt.

30 Det var denne Mose som hade kommit med invändningar och sagt till Herren: Jag kan inte göra det. Jag är ingen talare! Varför skulle Farao höra på mig?

Bible Gateway Sponsors