Add parallel Print Page Options

Gud förbjuder Rehabeam att ena folket

11 Vid sin ankomst till Jerusalem mobiliserade Rehabeam Juda och Benjamins arméer, 180.000 man, och förklarade krig mot resten av Israel i ett försök att återförena kungariket.

Men Herren sa till profeten Semaja:

Gå och säg till kung Rehabeam av Juda, Salomos son, och till folket i Juda och Benjamin:

'Herren säger: Strid inte mot era bröder! Gå i stället hem, för jag ligger bakom deras uppror.' Då lydde de Herren och avstod från att strida mot Jerobeam.

5-10 Rehabeam stannade i Jerusalem och befäste flera av städerna i Juda med murar och portar för att skydda sig, nämligen Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-Sur, Soko, Adullam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sorga, Ajalon och Hebron.

11 Han gjorde deras befästningar starka och utsåg befälhavare över var och en av dem. Förläggningar med soldater upprättades, förråd av mat, olivolja och vin lades upp

12 och sköldar och spjut placerades i vapenupplag i varje stad som en ytterligare skyddsåtgärd. Juda och Benjamin, de två områden som återstod av Rehabeams rike, blev starkt befästa under hans regering.

Präster och leviter flyttar

13-14 Men präster och leviter som bodde bland de andra stammarna övergav sina hem och flyttade till Juda och Jerusalem, för kung Jerobeam hade avskedat dem och sagt till dem att de inte längre fick vara Herrens präster.

15 Han hade i stället utsett andra präster, som uppmuntrade folket att tillbe avgudar och att offra till statyer av tjurkalvar, som han hade låtit gjuta och placerat på höjderna.

16 Många andra från Israels övriga stammar följde med prästerna och leviterna till Jerusalem, där de fritt kunde tillbe Herren, sina fäders Gud, och offra till honom.

17 Detta gjorde Juda kungarike så starkt att kung Rehabeam utan större svårigheter kunde behålla makten i tre år. Under dessa tre år fanns nämligen en uppriktig önskan i Juda att lyda Herren precis som kung David och kung Salomo hade gjort.

Rehabeam regerar i Juda

18 Rehabeam gifte sig med Mahalat, som var dotter till Davids son Jerimot och till Abihail, dotter till Davids bror Eliab.

19 Abihail födde sönerna Jeus, Semarja och Saham.

20 Sedan gifte han sig med Maaka, Absaloms dotter. Hon födde Abia, Attai, Sisa och Selomit.

21 Han älskade Maaka mer än någon annan av sina hustrur och bihustrur (han hade arton hustrur och sextio bihustrur, tjugoåtta söner och sextio döttrar).

22 Maakas son Abia var hans favorit, och han hade för avsikt att göra honom till kung efter sig.

23 Han handlade klokt genom att sprida ut sina andra söner till olika befästa städer över landet och han såg till att de fick många hustrur.

Bible Gateway Sponsors