A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 11 Nya Levande Bibeln (SVL)

Gud förbjuder Rehabeam att ena folket

11 Vid sin ankomst till Jerusalem mobiliserade Rehabeam Juda och Benjamins arméer, 180.000 man, och förklarade krig mot resten av Israel i ett försök att återförena kungariket.

Men Herren sa till profeten Semaja:

Gå och säg till kung Rehabeam av Juda, Salomos son, och till folket i Juda och Benjamin:

'Herren säger: Strid inte mot era bröder! Gå i stället hem, för jag ligger bakom deras uppror.' Då lydde de Herren och avstod från att strida mot Jerobeam.

5-10 Rehabeam stannade i Jerusalem och befäste flera av städerna i Juda med murar och portar för att skydda sig, nämligen Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-Sur, Soko, Adullam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sorga, Ajalon och Hebron.

11 Han gjorde deras befästningar starka och utsåg befälhavare över var och en av dem. Förläggningar med soldater upprättades, förråd av mat, olivolja och vin lades upp

12 och sköldar och spjut placerades i vapenupplag i varje stad som en ytterligare skyddsåtgärd. Juda och Benjamin, de två områden som återstod av Rehabeams rike, blev starkt befästa under hans regering.

Präster och leviter flyttar

13-14 Men präster och leviter som bodde bland de andra stammarna övergav sina hem och flyttade till Juda och Jerusalem, för kung Jerobeam hade avskedat dem och sagt till dem att de inte längre fick vara Herrens präster.

15 Han hade i stället utsett andra präster, som uppmuntrade folket att tillbe avgudar och att offra till statyer av tjurkalvar, som han hade låtit gjuta och placerat på höjderna.

16 Många andra från Israels övriga stammar följde med prästerna och leviterna till Jerusalem, där de fritt kunde tillbe Herren, sina fäders Gud, och offra till honom.

17 Detta gjorde Juda kungarike så starkt att kung Rehabeam utan större svårigheter kunde behålla makten i tre år. Under dessa tre år fanns nämligen en uppriktig önskan i Juda att lyda Herren precis som kung David och kung Salomo hade gjort.

Rehabeam regerar i Juda

18 Rehabeam gifte sig med Mahalat, som var dotter till Davids son Jerimot och till Abihail, dotter till Davids bror Eliab.

19 Abihail födde sönerna Jeus, Semarja och Saham.

20 Sedan gifte han sig med Maaka, Absaloms dotter. Hon födde Abia, Attai, Sisa och Selomit.

21 Han älskade Maaka mer än någon annan av sina hustrur och bihustrur (han hade arton hustrur och sextio bihustrur, tjugoåtta söner och sextio döttrar).

22 Maakas son Abia var hans favorit, och han hade för avsikt att göra honom till kung efter sig.

23 Han handlade klokt genom att sprida ut sina andra söner till olika befästa städer över landet och han såg till att de fick många hustrur.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Krönikeboken 11 Svenska 1917 (SV1917)

11 Och när Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han Juda hus och Benjamin, ett hundra åttio tusen utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna konungadömet åt Rehabeam.

Men HERRENS ord kom till gudsmannen Semaja; han sade:

»Säg till Rehabeam, Salomos son, Juda konung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin:

Så säger HERREN: I skolen icke draga upp och strida mot edra bröder. Vänden tillbaka hem, var och en till sitt, ty vad som har skett har kommit från mig.» Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drogo icke mot Jerobeam.

Men Rehabeam bodde i Jerusalem, och han befäste städer i Juda och gjorde dem till fasta platser.

Han befäste Bet-Lehem, Etam, Tekoa,

Bet-Sur, Soko, Adullam

Gat, Maresa, Sif,

Adoraim, Lakis, Aseka,

10 Sorga, Ajalon och Hebron, alla i Juda och Benjamin, och gjorde dem till fasta städer.

11 Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lade in i dem förråd av mat, olja och vin;

12 var och en särskild av dessa städer försåg han med sköldar och spjut; han befäste dem mycket starkt. Och Juda och Benjamin förblevo under hans välde.

13 Och prästerna och leviterna i hela Israel gingo över till honom från alla sina områden;

14 ty leviterna övergåvo sina utmarker och sina andra besittningar och begåvo sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev dem bort ifrån deras tjänst såsom HERRENS präster,

15 och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra.

16 Och dem följde ifrån alla Israels stammar de som vände sina hjärtan till att söka HERREN, Israels Gud; dessa kommo till Jerusalem för att offra åt HERREN, sina fäders Gud.

17 I tre år befäste de så konungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt; ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg.

18 Och Rehabeam tog till hustru åt sig Mahalat, dotter till Jerimot, Davids son, och till Abihail, Eliabs, Isais sons, dotter.

19 Hon födde åt honom sönerna Jeus, Semarja och Saham.

20 Och efter henne tog han till hustru Maaka, Absaloms dotter. Hon födde åt honom Abia, Attai, Sisa och Selomit.

21 Och Rehabeam hade Maaka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur -- ty han hade tagit aderton hustrur och sextio bihustrur -- och han födde tjuguåtta söner och sextio döttrar.

22 Och Rehabeam satte Abia, Maakas son, till huvud och furste bland sina bröder, ty han hade i sinnet att göra honom till konung.

23 Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla fasta städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll; han skaffade dem ock hustrur i mängd.

Viewing of
Cross references
Footnotes