A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 10 Nya Levande Bibeln (SVL)

Rehabeam får folket emot sig

10 När Rehabeam skulle krönas kom alla Israels ledare till Sikem.

2-3 Samtidigt fick Jerobeam, Nebats son, genom sina vänner meddelande om Salomos död. Han var då i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo. Nu återvände han omedelbart för att närvara vid kröningen, där han förde folkets talan genom att ställa frågor till Rehabeam:

Din far var en hård herre. Gör det nu lättare för oss, så får du bli vår kung! sa han.

Rehabeam bad folket att komma tillbaka om tre dagar, för då skulle han ha fattat sitt beslut.

Sedan diskuterade han deras begäran med de äldre män som hade varit rådgivare åt hans far.Vad ska jag svara dem? frågade han.

Om du vill bli deras kung, så ska du ge dem ett förmånligt svar och behandla dem milt. Då kommer de att tjäna dig, svarade de.

8-9 Men han avfärdade deras råd och frågade de yngre männen, som var hans jämnåriga, vad de hade för uppfattning. Vad tycker ni att jag ska göra? Ska jag vara mildare mot dem än min far var? frågade han.

10 Nej, svarade de. Säg så här till dem: 'Om ni tycker att min far var hård mot er, så vänta bara och se hurdan jag blir! Mitt lillfinger är tjockare än min fars midja.

11 Jag kommer att bli hårdare mot er, inte mildare! Min far använde ris mot er, men jag ska använda skorpiongissel!'

12 När Jerobeam och folket återvände efter tre dagar för att få höra kungens beslut,

13 möttes de av ett kärvt budskap. Rehabeam vägrade nämligen att följa de äldre männens råd

14 och gjorde i stället som hans jämnåriga hade föreslagit.Min far gav er tunga bördor att bära, men de jag ska ge er kommer att vara ännu tyngre! sa han till dem. Min far straffade er med ris, men jag ska använda skorpiongissel!

Stammarna i norr gör uppror

15 Kungen hade alltså inte tillmötesgått folket. Guds finger fanns med i detta, och därmed blev den förutsägelse som gjorts om Jerobeam av Ahia från Silo verklighet.

16 När folket insåg vad kungen hade sagt, gick de därifrån och övergav honom.Glöm David och hans familj! skrek de i ilska. Någon annan kan bli vår kung. Låt Rehabeam regera över sin egen stam Juda! Vi går hem igen!

17 Folket i Juda stam förblev lojalt mot Rehabeam.

18 När kung Rehabeam senare skickade ut Hadoram för att ta ut arbetare från de andra stammarna i Israel, blev denne stenad till döds av folket. När kung Rehabeam fick höra detta, tog han omedelbart sin vagn och flydde till Jerusalem.

19 Och fram till denna dag har Israel vägrat att låta sig regeras av någon ur Davids familj.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Krönikeboken 10 Svenska 1917 (SV1917)

10 Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till konung.

När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, där han var i Egypten -- dit hade han nämligen flytt för konung Salomo -- vände han tillbaka från Egypten.

Och de sände bort och läto kalla honom åter. Då kom Jerobeam tillstädes jämte hela Israel och talade till Rehabeam och sade:

»Din fader gjorde vårt ok för svårt; men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vilja vi tjäna dig.»

Han svarade dem: »Vänten ännu tre dagar, och kommen så tillbaka till mig.» Och folket gick.

Då rådförde sig konung Rehabeam med de gamle som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde; han sade: »Vilket svar råden I mig att giva detta folk?»

De svarade honom och sade: »Om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem, så skola de för alltid bliva dina tjänare.»

Men han aktade icke på det råd som de gamle hade givit honom, utan rådförde sig med de unga män som hade vuxit upp med honom, och som nu voro i hans tjänst.

Han sade till dem: »Vilket svar råden I oss att giva detta folk som har talat till mig och sagt: 'Lätta det ok som din fader har lagt på oss'?»

10 De unga männen som hade vuxit upp med honom svarade honom då och sade: »Så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt: 'Din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss' -- så bör du säga till dem: 'Mitt minsta finger är tjockare än min faders länd.

11 Så veten nu, att om min fader har belastat eder med ett tungt ok, så skall jag göra edert ok ännu tyngre; har min fader tuktat eder med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel.'»

12 Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, såsom konungen hade befallt, i det han sade: »Kommen tillbaka till mig på tredje dagen.»

13 Då gav konungen dem ett hårt svar; ty konung Rehabeam aktade icke på de gamles råd.

14 Han talade till dem efter de unga männens råd och sade: »Jag skall göra edert ok tungt, ja, jag skall göra det ännu tyngre än förut; har min fader tuktat eder med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel.»

15 Alltså hörde konungen icke på folket; ty det var så skickat av Gud, för att HERRENS ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo.

16 Då nu hela Israel förnam att konungen icke ville höra på dem, gav folket konungen detta svar: »Vad del hava vi i David? Ingen arvslott hava vi i Isais son. Israel drage hem, var och en till sin hydda. Se nu själv om ditt hus, du David.» Därefter drog hela Israel hem till sina hyddor.

17 Allenast över de israeliter som bodde i Juda städer förblev Rehabeam konung.

18 Och när konung Rehabeam sände åstad Hadoram, som hade uppsikten över de allmänna arbetena, stenade Israels barn denne till döds; och konung Rehabeam själv måste med hast stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem.

19 Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt därifrån ända till denna dag.

Viewing of
Cross references
Footnotes