Nu waut daen Deenst fa dee Heilje aunbelangt, eset tom aewrije fa mie junt to schriewe;

Dan ekj weet fonn jun Iewa, fonn daut ekj to dee Jemeente enn Matsedoonian puche doo, daut Achaja en Yoa trig aul haud reed jemoakt, en jun Iewa haft doa noch meeha aunjespornt.

En ekj schekjt dee Breeda daut onns puche fonn junt nich met eemol sull emsonst senne jewast waeajen dit, soo aus ekj saed, daut jie reed weare.

Dan, wan dee fonn Matsedoonia met mie kjeeme, en sage daut jie nich reed weare, wie onns schaeme sulle, nich to saje: JIE!, enn onns Toofetruehe.

Doaromm docht ekj daut needich to senne dee Breeda to femone daut see feropp reisde, en jun Saeajen ferhaea reed to moake daen jie fesproake haude, dautet en Saeajen kunn senne, en nich aus jedwunje.

Dit saj ekj: Waea spoasaum seit, woat uk spoasaum arnte; en waea fa en Saeajen seit, woat uk Saeajen arnte.

En jieda oba soo aus hee sikj enn sien Hoat faeanemt, nich enn Trua oda jedwunje; dan de Herr haft soone leef dee en schaftja Jaewa es.

En Gott kaun junt em folle Jnod jaewe, soo daut jie emma enn aules jenuach ha, en kjenne faeich senne to en jiedet goodet Woakj,

soo auset jeschraewe steit: "Hee haft utjestreit, hee haft dee Oame jejaeft, siene Jerachtichkjeit woat enn Eewichkjeit bliewe."

10 Nu dee, dee daem Seimaun daut Sot hanreakjt, jeft beides Broot tom Aete, en femeat jun Sot, en moakt jun Jerachtichkjeits Frucht to wause.

11 Jie woare enn aulem Rikj jemoakt, daut jie fael jaewe kjenne, daut derch onns Dankboakjeit to Gott wirkjt;

12 dan dee fesorjunk fa dis Deenst halpt nich bloos dee Heilje daut to jaewe waut an faelt, oba uk daut doaderch Gott fonn fael jedankt woat.

13 En doaderch daut jie junt enn disen Deenst ha Tru bewaese, feharliche see Gott daut jie Tru sent enn jun Bekjantnes to Christus sien Evanjeelium, uk enn jun rikje Jemeenschofft em jaewe to an, uk to aulamaun.

14 En uk em Jebaed fa junt, en ha en Felange no junt waeajen dee groote Jnod dee Gott junt bewaese haft.

15 Gott sie jedankt fa siene Gow dee nich to beschriewe jeit.