Add parallel Print Page Options

Nlaˈtjomna sˈom na nlˈana naya ncˈiaana na cwilaˈyuˈ

Cantyja ˈnaaⁿˈ na nlaˈtjomˈyoˈ sˈom na nlˈaˈyoˈ naya nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, meiⁿ tacaⁿnaˈ na nntseiljeitya̱ya ñˈoommeiⁿˈ. Ntyjiiyaya na queeⁿ nˈomˈyoˈ na nnteiˈjndeiˈyoˈ. Jnda̱ ñetjeiiˈsˈaya ˈo nda̱a̱ nnˈaⁿ ñjaaⁿ tsˈo̱ndaa Macedonia na ˈo na mˈaⁿˈyoˈ tsˈo̱ndaa Acaya, machuˈ jlaˈjndaaˈndyoˈ na nnteiˈjndeiˈyoˈ. Ndoˈ majndye nnˈaⁿ tsˈo̱ndaa Macedonia mati ñeˈcateiˈjndeiina ncˈe ˈo jeeⁿ queeⁿ nˈomˈyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ. Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaˈ, majño̱o̱ⁿya naⁿmˈaⁿˈ na nncˈoona na mˈaⁿˈyoˈ cha ticatsˈaanaˈ na tiyuuˈ ñˈoom ya na jnda̱ tsjo̱o̱ya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, cha na cˈomcˈeendyoˈ chaˈxjeⁿ na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱na. Ee quia na nntsquia̱a̱ya na mˈaⁿˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ Macedonia na nncˈoo ñˈeⁿndyo̱, ndoˈ xeⁿ nleitquiooˈ na ticˈomcˈeendyoˈ ñequio sˈomˈñeeⁿ, jeeⁿ tˈmaⁿ nluiˈjnaaⁿˈndyo̱, ndoˈ mati ˈo. Ncˈe na ljoˈ matsonaˈ na caⁿˈa nda̱a̱ nnˈaaⁿya nmeiiⁿ na nncˈoojndyeena na mˈaⁿˈyoˈ na nlaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ sˈommeiⁿˈ na jnda̱ jnduˈyoˈ na nñequiaˈyoˈ. Ndoˈ na luaaˈ, joo sˈommeiⁿˈ cwiñequiaˈyoˈ joonaˈ ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ, nchii cweˈ na jndeiiˈ ndyua̱a̱yâ.

Sa̱a̱ cjaañjoomˈya nˈomˈyoˈ ñˈoomwaa na cweˈ tjañoomˈ: Juu tsˈaⁿ na tijndye tsjaaⁿ manomˈ, titˈmaⁿ nntseiwe. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na maya tsjaaⁿ manomˈ, majndyeti nntseiwe. Quia joˈ cwii cwiindyoˈ ˈo catseitiuu cwanti na nñequiaa na nnteijndeii tsˈiaaⁿwaaˈ. Nchii nñequiaa ñequio najndeiˈnaˈ oo na tixcweeˈ tsˈom, ee cjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na cwiñequia ˈnaⁿ na waa luee ñequio na jnda nquiuna jom. Ee jom canda̱a̱ˈya nnda̱a̱ nñequiaaⁿ chaˈtso na macaⁿnaˈ ˈo hasta waljooˈcheⁿ na nleilˈueeˈndyoˈ, ndoˈ mati nnda̱a̱ nnteijndeiˈyoˈ ntˈomcheⁿ. Chaˈxjeⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ:

Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na xcweeˈ tsˈoom mateixˈeeⁿ nnˈaⁿ na ntyˈiaandye,
Chaˈtso na matyˈiomyanaˈ na matseixmaaⁿ, mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿnaˈ.

10 Joˈ chii nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaaⁿ tsjaaⁿ na nnomˈ tsˈaⁿ, ndoˈ na cwiweˈ ntjom cha niom na lcwaˈ tsˈaⁿ, nñequiaaⁿ na nleilˈueeˈndyoˈ ndoˈ nleijndyenaˈ cha nnda̱a̱ nnteijndeiˈyoˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na macaⁿnaˈ joona. 11 Ndoˈ na luaaˈ, nleijndye ˈnaⁿˈyoˈ cha ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ nnda̱a̱ nnteijndeiˈyoˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. Ndoˈ quia na nntsañˈo̱o̱ⁿyâ tsjo̱ˈñjeeⁿ na cwiñequiaˈyoˈ nntsˈaanaˈ na joo nnˈaⁿ na matseitjo̱o̱naˈ nñequiana na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 12 Ndoˈ na ljoˈ nlˈaˈyoˈ, nchii macanda̱ na matseijndaaˈñenaˈ ljoˈ na macaⁿnaˈ naⁿˈñeeⁿ, mati nlaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom na nluena na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. 13 Joona nlaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom ee juu na cwiteijndeiˈyoˈ joona mˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱na na cwilacanda̱a̱ˈndyoˈ chiuu cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Cristo. Ndoˈ mati nlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom na jeeⁿ xcweeˈ nˈomˈyoˈ na cwiteijndeiˈyoˈ joona ndoˈ mati ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. 14 Ndoˈ ncˈe na ljoˈ, nntsˈaanaˈ na nlaˈneiⁿna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na catioˈnaaⁿñê ˈo. Nncˈomna na jnda nquiuna ˈo ncˈe cantyja ˈnaaⁿˈ juu naya na matseixmaaⁿ, joˈ na cwilˈaˈyoˈ naya joona. 15 Quialˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee jnda̱ tquiaaⁿ cwii na jeeⁿ cajnda na cwicandaaya na tjaaˈnaⁿ ñˈoom na nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿya na nleixcwe na mˈmo̱ⁿnaˈ na ljoˈ.

Bible Gateway Sponsors