A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 7 Amuzgo de Guerrero (AMU)

ˈO nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ncˈe na laˈxmaaⁿya ñˈoommeiⁿˈ na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsˈaaⁿ, joˈ chii macaⁿnaˈ na calaˈljuˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso na matseicwˈaaˈñenaˈ seiiˈa ñequio nˈo̱o̱ⁿya. Ndoˈ ñequio na nquiaaya na ncˈoom na ticjaweeˈ ntyjeeⁿ ñˈeⁿndyo̱, canda̱a̱ˈ quiandyo̱ñˈa̱a̱ⁿ chaˈtso na lˈue tsˈoom.

Neiiⁿˈ Pablo na joo nnˈaⁿ Corinto tiooˈ nˈomna ñˈeⁿñê

Cwa quiandyoˈ na nntseitjoomˈnndaˈnaˈ jâ ñˈeⁿndyoˈ. Jâ meiⁿjom ndiiˈ tyoolˈaayâ nawiˈndyô̱ ñˈeⁿndyoˈ. Meiⁿ tyoolaˈtjo̱o̱ndyô̱ nnom meiⁿcwiindyoˈ ˈo, meiⁿ na nñeˈnquio̱ˈnnˈaaⁿyâ ˈo. Sa̱a̱ nchii luaaˈ matsjo̱o̱ na matseitiaˈa ˈo ee jnda̱ ñetsjo̱o̱ na mˈaⁿˈyoˈ naquiiˈ tsˈo̱o̱ⁿya meiiⁿ na nntando̱o̱ˈâ oo meiiⁿ na nncwja̱a̱yâ ñˈeⁿndyoˈ. Tˈmaⁿ waa na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo ndoˈ jeeⁿ neiⁿya ˈo. Quiiˈntaaⁿ chaˈtso nawiˈ na cwiwino̱o̱ⁿyâ tileicantycwii na mˈaaⁿya na neiⁿya.

Ee cantyjati na squia̱a̱yâ tsˈo̱o̱ndaa Macedonia, tileiquiaanaˈ na nntaˈjndya̱a̱yâ ee lomañjaaⁿ jndye nnom na tyocoˈwiˈnaˈ jâ, tyolawendye nnˈaⁿ nacjooyâ ndoˈ macatyˈua̱ya. Sa̱a̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaaⁿ na tˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿ na mˈaⁿ na chjooˈ nˈom, manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿyâ na tyjeeˈcañoom Tito jâ, ee nchii macanda̱ cweˈ na tyjeˈcañoom jâ, sa̱a̱ mati ncˈe na tquiaˈyoˈ na neiiⁿˈeⁿ na tyomˈaaⁿ ñˈeⁿndyoˈ. Ee seicañeeⁿ na jeeⁿ ñeˈcantyˈiaˈyoˈ ja, ndoˈ na tia nquiuˈyoˈ ljoˈ na tuii quiiˈ ntaaⁿˈyoˈ. Mati tsoom na tyojooˈ nˈomˈyoˈ na nlaˈcanda̱ˈyoˈ ñˈoom na seijndo̱ˈa nˈomˈyoˈ. Ndoˈ quia na jndiiya na ljoˈ, tˈmaⁿti tioo na neiⁿya.

Ee meiiⁿ na juu cartaˈñeeⁿ seichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ, sa̱a̱ ticoˈtianaˈ ntyjii na ljoˈ sˈaa ee jnda̱ ljeiya na cweˈ chjootindyo sˈaanaˈ na tcoˈtianaˈ nquiuˈyoˈ, sa̱a̱ jeˈ neiⁿya na seicwano̱ⁿya juunaˈ meiⁿ nchii na seichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ na tquiaanaˈ na neiⁿya, tquiaanaˈ na neiⁿya na ˈo tiooˈ nˈomˈyoˈ, na joˈ joˈ tjaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ na luaaˈ tquiooˈya na nchii sˈaaya cwii nnom na seilcweˈtyaˈnaˈ ˈo. 10 Ee quia na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na matseichjooˈnaˈ tsˈom tsˈaⁿ cwii na ticatsa̱ˈntjomnaˈ na machˈee, luaaˈ machˈeeⁿ cha nlcweˈ tsˈom tsˈaⁿ, cha nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñê juu. Ndoˈ na luaaˈ machˈeeⁿ meiⁿ xocatso tsaⁿˈñeeⁿ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na lcweˈ tsˈom. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ meiiⁿ jnaⁿ na laxmaⁿna machˈeenaˈ na chjooˈ nˈomna, maxjeⁿ tiñeˈcalcweˈ nˈomna. Ndoˈ cweˈ jnaaⁿˈ joˈ cwitsuundye añmaaⁿna. 11 Queⁿˈyoˈ cwenta juu na tyomˈaⁿˈyoˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ teilˈueeˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom. Juunaˈ sˈaanaˈ na tqueⁿndyoˈ na jlaˈjndaaˈndyoˈ. Sˈaanaˈ na jlaˈliooˈndyoˈ na luaaˈ sˈaa tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ tˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ xeⁿ chiuu nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ. Mati sˈaanaˈ na ñeˈcantyˈiaˈyoˈ ja ndoˈ tqueⁿˈtyeⁿˈyoˈ na cjameintyjeeⁿˈeⁿ natia na sˈaaⁿ.

12 Quia joˈ nchii cweˈ tomti cantyja ˈnaaⁿˈ juu tsˈaⁿ na seitjo̱o̱ñe, joˈ na seiljeiya cartaˈñeeⁿ, meiiⁿ nchii cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsotyeeⁿ na jluiˈjnaaⁿˈñe, sa̱a̱ seiljeiya juunaˈ chaˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom nntseicaˈmo̱ⁿyanaˈ na ˈo jnda nquiuˈyoˈ ja. 13 Ndoˈ na maljeiya na ljoˈ, tquiaanaˈ na tyˈo̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ tsˈo̱o̱ⁿ.

Majndeiiticheⁿ quia na ljeiya na jlaˈñˈoomˈndyoˈ Tito tsˈiaaⁿ na tjaaⁿ na mˈaⁿˈyoˈ. Ndoˈ na teijndeiˈyoˈ jom mati tquiaanaˈ na neiⁿya ncˈe sˈaanaˈ ntyjeeⁿ chaˈcwijom na mˈaaⁿ waⁿˈaⁿ. 14 Meiⁿ tîcaluiˈjnaaⁿˈndyo̱ quia na tjeiˈsˈaya ˈo nnoom, na tsjo̱o̱ya na ntyjiiyaya na ˈo nlaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ ñˈoom na nntsoom, ndoˈ chaˈxjeⁿ jluiˈyuuˈ chaˈtso ñˈoom na jnda̱ tjeiˈyuuˈndyo̱ nda̱a̱ˈyoˈ, mati chaˈtso ñˈoom na jnda̱ lˈuuyâ nnoom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, jnda̱ jluiˈyuuˈnaˈ. 15 Ndoˈ ncˈe na luaaˈ, jndati ntyjeeⁿ ˈo na majaañjoomˈ tsˈoom na tyolaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ ñˈoom na tsoom nda̱a̱ˈyoˈ, na ñequio na tyotueˈndyoˈcjeˈyoˈ ndoˈ na cwicatyueˈ neiⁿˈyoˈ. 16 Jeeⁿ ndyaaˈ neiⁿya na canda̱a̱ˈya nnda̱a̱ nncˈo̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ tsˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes