A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 11 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Mˈaⁿ nnˈaⁿ na tiyuuˈ na cwiluiindyena apóstoles

11  Toom cweˈ na nncˈomtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ na nntseina̱ⁿ chaˈxjeⁿ tsˈaⁿ na cweˈ matseineiⁿto. Cwa, calˈaˈyoˈ na ljoˈ. Ee mˈaaⁿya na xua̱ya ˈo chaˈxjeⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ na xueeⁿ ˈo. Ee seijndaaˈndyo̱ ñomca ˈnaⁿˈyoˈ ñequio nquii Cristo. Ndoˈ ñeˈcatio̱o̱ya ˈo lˈo̱o̱ⁿ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ chaˈcwijom cwii yuscundyua na tyoomˈaaⁿ ñˈeⁿ tsaⁿsˈa. Eva tquiuˈnnˈaⁿ catsuu jom cantyja na jndo̱ˈ tsˈomyoˈ. Mati macatˈua̱ na joo ñomtiuu ˈnaⁿˈyoˈ nnquiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo, nntsˈaanaˈ na nlaˈtquio̱o̱ˈndyoˈ ñequio na xcwe cˈoom tsˈaⁿ na candyaˈ tsˈom Cristo. Ee ˈo cwiljoya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ na cweˈ cwiquieya na mˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈneiⁿna nda̱a̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ Jesús, tanchii nquii Jesús na tyoñequiaayâ ñˈoomˈ nda̱a̱ˈyoˈ. Ndoˈ wandyo̱ˈ espírtu na cwitoˈñoomˈyoˈ, tanchii nquii Espíritu Santo na toˈñoomˈyoˈ. Ñˈoom na cwiñequia naⁿˈñeeⁿ cantyja chiuu na nluiˈnˈmaaⁿñe añmaaⁿˈ tsˈaⁿ, wandyo̱ˈ juunaˈ ñequio ñˈoom na tyoñequiaayâ nda̱a̱ˈyoˈ. Naⁿˈñeeⁿ na cwiquieˈcañom ˈo na cwiluena na joona cwiluiindyena apóstoles na tjacantyja, sa̱a̱ meiⁿchjoo ticatsˈaanaˈ ntyjii na cjeti matseixmaⁿya ñˈeⁿndye joona. Ee meiiⁿ na aa tiˈnaⁿya na ya nntseinchuˈa ñˈoom chaˈxjeⁿ joona, sa̱a̱ xcweya ñˈoom mantyjiiya cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo ndoˈ juu joˈ jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿndyeyuuyâ nda̱a̱ˈyoˈ cantyjati chaˈtso na tyolˈaayâ.

Tîcwantjo̱ⁿya na tyoñequiaya ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ, ndoˈ ncˈe na ljoˈ ¿aa machˈeenaˈ ndooˈ nquiuˈyoˈ na jeeⁿ seitjo̱o̱ndyo̱ nda̱a̱ˈyoˈ na tjuˈndyo̱cja̱ cha nluiitˈmaⁿndyoˈ ˈo? Ntˈomcheⁿ ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ tquiana sˈom na tcaⁿnaˈ ja. Sˈomˈñeeⁿ teilˈueeˈndyo̱ cha nnda̱a̱ ndiˈntjo̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ. Xjeⁿ na ñetˈo̱o̱ⁿya quiiˈntaaⁿˈyoˈ ndoˈ na ñeseitjo̱o̱naˈ ja, tîcjuˈa xuu nacjoˈyoˈ. Ee nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na mˈaaⁿ Macedonia tquiecanomna ja, tquiana sˈom na seitjo̱o̱naˈ ja. Na chaˈtsoñˈeⁿ seijndo̱ na tîcatio̱o̱ xuu nacjoˈyoˈ, ndoˈ ñecwitco na nntsˈaa na ljoˈ. 10 Chaˈxjeⁿ ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo mˈaaⁿnaˈ ñˈeⁿndyo̱, joˈ chii meiⁿcwii tsˈaⁿ tsˈo̱ndaa Acaya xonnda̱a̱ nntsˈaa na nntseitsaaⁿˈñe na macwjiˈsˈandyoˈ na neiⁿya na matsˈaa naljoˈ. 11 Ndoˈ na luaaˈ matsjo̱o̱, ¿aa nlaˈtiuutoˈyoˈ na tiwiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo? Mantyjiicheⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo.

12 Sa̱a̱ xuee na cwiwjaatinaˈ jo̱tsˈaa chaˈxjeⁿ jnda̱ ñesˈaa cha nntseitsaaⁿˈñenaˈ na nntjeiiˈsˈandye cheⁿnquiee naⁿˈñeeⁿ na cwiluena na ljoˈyu cwilˈana tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ na cwilˈaayâ. 13 Ee naⁿmˈaⁿˈ nchaalˈuuyuuˈ na apóstoles joona, laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na cweˈ cwinquioˈnnˈaⁿ. Joona cweˈ cwilˈayana na cwiluiindyena nnˈaⁿ na cwindyentjom nnom Cristo. 14 Meiⁿ ticatsˈaanaˈ na jeeⁿ mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ na nmeiⁿˈ cwilˈana ee mati Satanás machˈeeyaaⁿ na cwiluiiñê cwii ángel na caxueeñe. 15 Ncˈe na luaaˈ tsˈoom, mati nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom nnoom, cweˈ cwilˈayana na mˈaⁿna cantyja na matyˈiomyanaˈ, sa̱a̱ na macanda̱ nntˈuiityeⁿnaˈ joona cantyjati na jnda̱ ñelˈana.

Ncˈe na cwiluiiñe Pablo apóstol, jndye nawiˈ teinoom

16 Matsjo̱o̱nndaˈa tilaˈtiuuˈyoˈ na ja ntjeiⁿndyo̱, sa̱a̱ xeⁿ na ljoˈ cwilˈaˈyoˈ, quiandyoˈ na nntseina̱ⁿ chaˈna tsˈaⁿ na ntjeiⁿñe cha nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nncwjiˈsˈandyo̱ cantyja ˈnaⁿya. 17 Ñˈoom na matsjo̱o̱, nchii ñˈoom na sa̱ˈntjom Ta Jesús na catsjo̱o̱ya. Cweˈ na matsjo̱o̱ nnco̱ ee matˈuiinaˈ cantyja na macwjiˈsˈandyo̱. 18 Ncˈe jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na cwitjeiiˈsˈandye chaˈna cwilˈa nnˈaⁿ tsjoomnancue, mati ja nncwjiˈsˈandyo̱ cantyja ˈnaⁿya. 19 Ndooˈ nquiuˈyoˈ na jeeⁿ jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ ee na cwindyeˈyoˈ ñˈoom na cwiñequia naⁿntjeiⁿmˈaⁿˈ. 20 Ee cwiljoya nˈomˈyoˈ quia cwilˈa naⁿˈñeeⁿ na cwindyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nda̱a̱na, quia cwitjeiiˈna ˈnaⁿˈyoˈ, ndoˈ quia cwitmeiiⁿˈna ndaˈwatmeiⁿ nda̱a̱ˈyoˈ. 21 Meiiⁿ na jeeⁿ jnaaⁿˈa na nntsjo̱o̱ na ljoˈ, sa̱a̱ tileicˈo̱ⁿ tˈmaaⁿˈndyô̱ nˈo̱o̱ⁿyâ na nlˈaayâ chaˈxjeⁿ cwilˈa naⁿˈñeeⁿ.

Meiiⁿ na matseina̱ⁿya chaˈna tsˈaⁿ na jnda̱ teintjeiⁿñe, sa̱a̱ yuu na wanaaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye naⁿˈñeeⁿ, mati wanaaⁿ na ljoˈ nntsˈaa ja. 22 Joona, ¿aa cwiluiindyena nnˈaⁿ hebreos? Mati ja majoˈ cwiluiindyo̱. ¿Aa nnˈaⁿ na jndyowicantyjooˈ tsjaaⁿ Israel joona? Mati majoˈ ja. ¿aa tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooˈ joona? Majoˈ ja. 23 Joona, ¿aa cwiluiindyena nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom nnom Cristo? Ntyjii na matseina̱ⁿ chaˈna tsˈaⁿ na ntjeiⁿñe, sa̱a̱ ja tˈmaⁿti tsˈiaaⁿˈñeeⁿ matsˈaa, nchiiti joona. Majndyeti ndiiˈ jlaˈseiˈ nnˈaⁿ ja jnaaⁿˈ na mañequiaya ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Jndyeti ndiiˈ tueeˈ nnˈaⁿ ja wˈaancjo ncˈe na mandiˈntjo̱ⁿya nnom Cristo. Ndoˈ jndye ndiiˈ waa na teincuuˈ na nntseicueeˈnaˈ ja. 24 ˈOm ndiiˈ tyolaˈseiˈ nnˈaⁿ judíos ja na cwii cwii ndiiˈ na lˈana na ljoˈ, ntquiuunchooˈnqui waljooˈ ñjeiiⁿ ndiiˈ tioona ˈnaⁿ ja. 25 Ndyee ndiiˈ tyotjaaˈ nnˈaⁿ romanos ja ñˈeⁿ nˈoomlˈeii. Cwii ndiiˈ tyotmeiiⁿˈ nnˈaⁿ ljo̱ˈ ja. Ndoˈ ndyee ndiiˈ seijomnaˈ na tyuiiˈ wˈaandaa xjeⁿ na waˈñjo̱o̱ⁿya tsˈom ndaaluee. Cwii ndiiˈ tyowantyjo̱ nnom ndaaluee meiⁿchaaˈ xuee ndoˈ meiⁿchaaˈ tsjom. 26 Na jndye joo mano̱o̱ⁿya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, jndye ndiiˈ macoˈwiˈnaˈ ja na cwicwjeeˈ jndaa. Ndoˈ mati teincuuˈ quia na matjomndyo̱ naⁿcantyˈue. Quia waa nquiee nnˈaⁿya nnˈaⁿ judíos cwilˈana na teincuuˈ mˈaaⁿya, ndoˈ quia waa majoˈti cwilˈa nnˈaⁿ na nchii judíos. Quijuˈnaˈ na waa na teincuuˈ cjoya naquiiˈ njoom, ndoˈ mati jo ndoˈ jnda̱a̱. Quia waa teincuuˈ mˈaaⁿnaˈ na mawityˈio̱ya ndaaluee, ndoˈ mati quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cweˈ cwilˈaya na cwilaˈyuˈ. 27 Quia waa na matseicwejndyaaˈndyo̱ñˈa̱ⁿ naquiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia waa maquiinaˈ ja ndoˈ macwjiˈnaˈ tsaⁿtsjom no̱o̱ⁿ. Majndye ndiiˈ mˈaaⁿya na tileicaljeiya ljoˈ na nlquia̱a̱ya ndoˈ na jaaˈ mˈaaⁿnaˈ na ñecˈua ndaa. Ndoˈ jndye ndiiˈ mawejndo̱ˈa. Quia waa teiⁿ mˈaaⁿya na matseitjo̱o̱naˈ liaa na nlcwa̱ya.

28 Ndoˈ wandyo̱ˈ nmeiⁿˈ, ˈio ndii ˈio jaawa jaacue na mˈaaⁿˈ mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ cwii cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. 29 Ee quia na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na tijndeiiˈ tsˈoom cantyja na matseiyoomˈm mati machˈeenaˈ na tijndo̱ cantyja na matseiyuˈa. Quia na cwinajndeii jnaⁿ ñˈeⁿ cwii nnˈaⁿya na matseiyuˈ, matjo̱ⁿ na jnaaⁿˈa ndoˈ matseiliooˈndyo̱. 30 Xeⁿ macaⁿnaˈ na nntseitˈmaaⁿˈndyo̱ cheⁿnnco̱, nntseina̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ joo na cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na ticwiˈnaⁿya. 31 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê Tsotye Ta Jesucristo cwentaaya, mantyjeeⁿ na matseina̱ⁿya ñˈoom na mayuuˈ. 32 Quia ñetˈo̱o̱ⁿya tsjoom Damasco, nquii Aretas tyomˈaaⁿ gobiernom. Jom tyˈioom tsˈiaaⁿ cwii tsˈaⁿ Damasco na sa̱ˈntjom na catˈue sondaro ja xjeⁿ na jo̱caluiiˈa ˈndyootsˈa nnom tsjoomˈñeeⁿ. 33 Sa̱a̱ jlaˈcˈo̱ⁿ nnˈaⁿ ja cwii mantana tatsiaⁿ nnom tsjoom na waˈnjo̱o̱ⁿya cwii tsquieelˈo̱o̱. Ndoˈ laaˈtiˈ jluiˈnˈmaaⁿndyo̱ naquiiˈ lˈo̱ tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿˈñeeⁿ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes