Add parallel Print Page Options

Propovăduirea Evangheliei

De aceea, fiindcă avem slujba aceasta(A), după îndurarea(B) pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm(C) Cuvântul lui Dumnezeu. Ci(D), prin arătarea adevărului, ne(E) facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită(F) pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror(G) minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul(H) veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina(I) Evangheliei slavei lui Hristos, care(J) este chipul lui Dumnezeu. Căci(K) noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi(L) suntem robii voştri, pentru Isus. Căci Dumnezeu, care(M) a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a(N) luminat inimile, pentru ca să facem(O) să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

Greutăţile slujbei

Comoara aceasta o purtăm în nişte vase(P) de lut, pentru ca(Q) această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. Suntem încolţiţi(R) în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos(S), dar nu omorâţi. 10 Purtăm întotdeauna(T) cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca(U) şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 11 Căci noi cei vii totdeauna(V) suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Astfel că în noi lucrează moartea(W), iar în voi, viaţa. 13 Însă fiindcă avem acelaşi(X) duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut(Y), de aceea am vorbit!” şi noi credem şi de aceea vorbim. 14 Şi ştim că Cel(Z) ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi. 15 Căci toate(AA) aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul(AB) mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.

Pricinile de încredere

16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru(AC) se înnoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare(AD) de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 18 Pentru că noi nu ne uităm(AE) la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.

Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru(AF) trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică. Şi gemem(AG) în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi(AH) nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi(AI) cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel(AJ) ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a(AK) dat arvuna Duhului. Aşadar noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm(AL) prin credinţă, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere şi ne place(AM) mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 10 Căci(AN) toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca(AO) fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Făptura cea nouă

11 Ca unii care cunoaştem deci frica(AP) de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu(AQ) ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre. 12 Cu aceasta nu(AR) ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă(AS) cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă. 13 În adevăr, dacă(AT) ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. 14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit(AU) pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca(AV) cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 16 Aşa că(AW), de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi(AX) acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. 17 Căci, dacă este(AY) cineva în Hristos, este o făptură(AZ)[a] nouă. Cele(BA) vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care(BB) ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19 că adică, Dumnezeu(BC) era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20 Noi dar, suntem trimişi(BD) împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum(BE) Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21 Pe(BF) Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El(BG).

Râvna lui Pavel pentru slujba lui

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu(BH), vă(BI) sfătuim să(BJ) faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La(BK) vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” Noi(BL) nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori(BM) ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în(BN) bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin(BO) cuvântul adevărului, prin puterea(BP) lui Dumnezeu, prin armele(BQ) de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar(BR) că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca(BS) unii care murim şi iată că trăim; ca(BT) nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; 10 ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.

Dragostea apostolului pentru ei

11 Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima(BU). 12 Voi nu sunteţi la strâmtoare în noi; dar inima(BV) voastră s-a strâns pentru noi. 13 Faceţi-ne şi voi la fel: vă vorbesc(BW) ca unor copii ai mei – lărgiţi-vă şi voi!

Credincioşii şi necredincioşii

14 Nu(BX) vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce(BY) legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi(BZ) suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi(CA) locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu”. 17 De aceea(CB): „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. 18 Eu vă(CC) voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”

Footnotes

  1. 2 Corinteni 5:17 Sau: zidire.