A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 24-26 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Prästernas och leviternas avdelningar

24  Arons söner hade följande av-delningar: Arons söner var Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog[a] före sin far, och de hade inga söner. Så blev bara Eleasar och Itamar präster. David tillsammans med Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem i grupper enligt den ordning de skulle tjänstgöra i. Då Eleasars söner visade sig ha fler huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så att Eleasars söner fick sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer. Man indelade dem genom lottkastning, de förra liksom de senare, eftersom helgedomens ledare och Guds ledare var både av Eleasars söner och Itamars söner. Shemaja, Netanels son, skrivaren, av Levi stam, antecknade dem i närvaro av kungen, ledarna, prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästerna och leviternas familjer. Lotterna drogs växelvis för Eleasars och för Itamars familjer.

Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja, den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10  den sjunde på Hackos, den åttonde på Abia, 11 den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12 den elfte på Eljashib, den tolfte på Jakim, 13 den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshebab, 14 den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15 den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16 den nittonde på Petaja, den tjugonde på Hesekiel, 17 den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18 den tjugotredje på Delaja, den tjugofjärde på Maasja.

19 Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.

20 Beträffande de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Shubael, till Shubaels barn Jedeja, 21 till Rehabja, alltså till Rehabjas barn, huvudmannen Jishia, 22 till jishariterna Shelomot, till Shelomots barn Jahat.

23  Benajiterna var Jeria, Amarja den andre, Jahasiel den tredje, och Jekameam den fjärde.

24 Ussiels barn var Mika, till Mikas barn hörde Shamir.

25 Mikas bror var Jishia. Sakarja var Jishias son.

26 Meraris barn var Mahli och Mushi. Jaasjas son var Beno. 27 Meraris barn var dessa: Av Jaasia Beno, dessutom Shoham, Sackur och Ibri. 28 Mahlis son var Eleasar, men han hade inga söner. 29 Till Kish, alltså Kishs barn, hörde Jerameel. 30 Men Mushis barn var Mahli, Eder och Jerimot.

Dessa var leviternas barn, efter deras familjer.

31  Dessa kastade också lott, liksom deras bröder, Arons söner, i närvaro av kung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna liksom deras yngsta bröder.

Tempelsångarnas avdelningar

25 David och befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner till att tjänstgöra som profeter med harpor, lyror och cymbaler. Detta är förteckningen på dem, de män som fick utföra denna tjänst: Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf som profeterade på kungens uppdrag.

Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Shimei[b], Hashabja och Mattitja, sex till antalet, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till Herren.

Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir, Mahasiot. Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett att han skulle upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar.

Alla dessa stod var och en under sin fars ledning vid sången i Herrens hus till cymbaler, lyror och harpor vid tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

Antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till Herrens ära, alla kunniga i det, utgjorde 288.

De kastade lott om tjänstgöringen, den minste såväl som den störste, den kunnige såväl som lärjungen.

Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef.

Den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv,

10 den tredje blev Sackur med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

11 den fjärde lotten kom ut för Jisri med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

12 den femte blev Netanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

13 den sjätte blev Buckia med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

14 den sjunde blev Jesarela med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

15 den åttonde blev Jesaja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

16 den nionde blev Mattanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

17 den tionde blev Shimei med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

18 den elfte blev Asarel med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

19 den tolfte lotten kom ut för Hashabja med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

20 den trettonde blev Shubael med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

21 den fjortonde blev Mattitja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

22 den femtonde lotten kom ut för Jeremot med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

23 den sextonde för Hananja med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

24 den sjuttonde för Joshbekasha med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

25 den artonde för Hanani med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

26 den nittonde för Malloti med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

27 den tjugonde för Elijata med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

28 den tjugoförsta för Hotir med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

29 den tjugoandra för Giddalti med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

30 den tjugotredje för Mahasiot med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

31 den tjugofjärde för Romamti-Eser med hans söner och bröder, tillsammans tolv.

Tempelvakterna

26  När det gäller dörrvakternas avdelningar hörde Meshelemja, Kores son, av Asafs barn till koraiterna. Meshelemja hade söner: Sakarja var den förstfödde, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjärde, Elam den femte, Johanan den sjätte, Eljoenaj den sjunde.

Obed-Edom hade söner: Shemaja var den förstfödde, Josabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjärde, Netanel den femte, Ammiel den sjätte, Isaskar den sjunde, Peulletaj den åttonde. Gud hade välsignat honom.

Åt hans son Shemaja föddes också söner som blev ledare inom sin familj, för de var dugliga män. Shemajas söner var Otni, Refael och Obed, Elsabad och hans bröder, dugliga män, Elihu och Semakja.

Alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå ättlingar till Obed-Edom.

Meshelemja hade också söner och bröder, dugliga män, tillsammans arton.

10 Hosa av Meraris barn hade söner: Shimri var huvudmannen. Han var inte förstfödd, men hans far insatte honom till huvudman. 11 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje, Sakarja den fjärde. Hosas söner och bröder var tillsammans tretton.

12 I dessa avdelningar av dörrvakterna var det huvudmännens ansvar att tillsammans med sina bröder göra tjänst i Herrens hus. 13  Om varje port kastade de lott, den minste såväl som den störste, efter sina familjer. 14 Lotten för öster föll då på Shelemja. För hans son Sakarja, som var en klok rådgivare, kastade man lott, och för honom föll lotten ut för norr. 15  För Obed-Edom blev det lotten för söder, medan hans söner fick förrådshuset på sin del. 16 För Shuppim och för Hosa blev det lotten för platsen västerut, vid Salleketporten där vägen höjer sig uppåt, det ena vaktstället invid det andra. 17 Österut stod sex leviter, norrut fyra för varje dag, söderut fyra för varje dag och vid förrådshuset två åt gången. 18  Vid Parbar västerut stod fyra vid vägen och två vid själva Parbar. 19 Dessa var dörrvakternas avdelningar av koraiternas barn och av Meraris barn.

Övriga uppgifter i templet

20 Av leviterna hade Ahia ansvar för skatterna i Guds hus och över förråden av det som helgats åt Herren. 21  Ladans barn, nämligen gershoniternas barn av Ladans släkt, huvudmännen för gershoniten Ladans familj, jehieliterna, 22 det vill säga jehieliternas söner, Setam och hans bror Joel, hade ansvar för skatterna i Herrens hus.

23 Beträffande amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ossieliterna, 24  var Shebuel, son till Gershom, son till Mose, överuppsyningsman över skatterna. 25  Hans bröder av Eliesers släkt var dennes son Rehabja, dennes son Jesaja, dennes son Joram, dennes son Sikri och dennes son Shelomit. 26 Denne Shelomit och hans bröder hade ansvar för alla förråd av det som helgats åt Herren av kung David, av huvudmännen för familjerna, av överbefäl och underbefäl. 27  Från krigen och av bytet hade de helgat detta för att hålla Herrens hus i stånd. 28  Och likaså allt som siaren Samuel och Saul, son till Kish och Abner, Ners son, och Joab, Serujas son, hade helgat. Var och en som helgade något lämnade det i Shelomits och hans bröders vård.

Övriga leviters uppgifter

29 Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara förmän och domare.

30 Av hebroniterna togs Hashabja och hans bröder, 1 700 dugliga män, till ämbetsförvaltningen i Israel på andra sidan Jordan, på västra sidan, till alla slags sysslor åt Herren och till kungens tjänst. 31 För hebroniterna var Jeria huvudman, för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. I Davids fyrtionde regeringsår gjordes en undersökning beträffande dem och bland dem fanns då dugliga män i Jaser i Gilead. 32 Hans bröder var dugliga män, 2 700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter.

Footnotes:

  1. 24:2 Nadab och Abihu dog   Genom eld från Gud (se 3 Mos 10).
  2. 25:3 Shimei   Namnet saknas i många handskrifter (men jfr vers 17).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes