A A A A A
Bible Book List

1 i Kronikave 24 Albanian Bible (ALB)

24 Klasat e bijve të Aaronit ishin këto. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari.

Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk lanë fëmijë; prandaj ushtruan detyrën e priftit Eleazari dhe Ithamari.

Pastaj Davidi, së bashku me Tsadokun, nga bijtë e Eleazarit, dhe me Ahimelekun, nga bijtë e Ithamarit, i ndau sipas detyrave të shërbimit të tyre.

Me qenë se kishte më tepër familjarë midis bijve të Eleazarit sesa midis bijve të Ithamarit, ata u ndanë në këtë mënyrë: për bijtë e Eleazarit, gjashtëmbëdhjetë të parë të shtëpisë atërore dhe për bijtë e Ithamarit, tetë të parë sipas shtëpive të tyre atërore.

Ata u ndanë me short, si njera palë ashtu dhe pala tjetër, sepse kishte princa të shenjtërores dhe princa të Perëndisë qoftë midis bijve të Eleazarit, qoftë midis bijve të Ithamarit.

Shkruesi Shemajahu, bir i Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin.

I pari i caktuar nga shorti ishte Jehojaribi, i dyti Jedajahu,

i treti Harimi, i katërti Seorimi,

i pesti Malkijahu, i gjashti Mijamimi,

10 i shtati Hakotsi, i teti Abijahu,

11 i nënti Jeshua, i dhjeti Shekanjahu,

12 i njëmbëdhjeti Eliashibi, i dymbëdhjeti Jakimi,

13 i trembëdhjeti Hupahu, i katërmbëdhjeti Jeshebeabi,

14 i pesëmbëdhjeti Bilgahu, i gjashtëmbëdhjeti Imeri,

15 i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti Hapitsetsi,

16 i nëntëmbëdhjeti Pethahiahu, i njëzeti Jehezekeli,

17 i njëzetenjëti Jakini, i njëzetedyti Gamuli,

18 i njëzetetreti Delajahu, i njëzetekatërti Maaziahu.

19 Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas normave të caktuara nga Aaroni, ati i tyre, duke iu përmbajur urdhrave të Zotit, Perëndisë të Izraelit.

20 Sa për pjesën tjetër të bijve të Levit, të bijve të Amramit, Shubaeli; të bijve të Shubaelit, Jehdia.

21 Për Rehabiahun, bijve të Rehabiahut, ata kishin si të parë Ishshiahun.

22 Për Itsharitët, ata kishin si të parë Shelomothin: bijtë e Shelomothit kishin Jahathin.

23 Bijtë e Hebronit patën si të parë Jeriahun, si të dytë Amariahun, të tretë Jahazielin dhe të katërt Jekomeamin.

24 Nga bijtë e Uzielit të parë kishin Mikahun; nga bijtë e Mikahut, Shamirin;

25 i vëllai i Mikahut, Ishshiahu; nga bijtë e Ishshiahut, Zakarian.

26 Nga bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi; biri i Jaaziahut, Beno.

27 Bijtë e Merarit me anë të Jaaziahut ishin Beno, Shohami, Zakuri dhe Ibri.

28 Nga Mahli kemi Eleazarin, që nuk pati fëmijë.

29 Nga Kishi, birin e Kishit, Jerahmeelin.

30 Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi. Këta ishin bijtë e Levitëve sipas shtëpive të tyre atërore.

31 Edhe këta, ashtu si bijtë e Aaronit, vëllezër të tyre, hodhën në short në prani të mbretit David, të Tsadokut, të Ahimelekut dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. Të parët e shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtën mënyrë si vëllezërit e tyre të rinj.

1 Chronicles 24 New International Version (NIV)

The Divisions of Priests

24 These were the divisions of the descendants of Aaron:

The sons of Aaron were Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar. But Nadab and Abihu died before their father did, and they had no sons; so Eleazar and Ithamar served as the priests. With the help of Zadok a descendant of Eleazar and Ahimelek a descendant of Ithamar, David separated them into divisions for their appointed order of ministering. A larger number of leaders were found among Eleazar’s descendants than among Ithamar’s, and they were divided accordingly: sixteen heads of families from Eleazar’s descendants and eight heads of families from Ithamar’s descendants. They divided them impartially by casting lots, for there were officials of the sanctuary and officials of God among the descendants of both Eleazar and Ithamar.

The scribe Shemaiah son of Nethanel, a Levite, recorded their names in the presence of the king and of the officials: Zadok the priest, Ahimelek son of Abiathar and the heads of families of the priests and of the Levites—one family being taken from Eleazar and then one from Ithamar.

The first lot fell to Jehoiarib,

the second to Jedaiah,

the third to Harim,

the fourth to Seorim,

the fifth to Malkijah,

the sixth to Mijamin,

10 the seventh to Hakkoz,

the eighth to Abijah,

11 the ninth to Jeshua,

the tenth to Shekaniah,

12 the eleventh to Eliashib,

the twelfth to Jakim,

13 the thirteenth to Huppah,

the fourteenth to Jeshebeab,

14 the fifteenth to Bilgah,

the sixteenth to Immer,

15 the seventeenth to Hezir,

the eighteenth to Happizzez,

16 the nineteenth to Pethahiah,

the twentieth to Jehezkel,

17 the twenty-first to Jakin,

the twenty-second to Gamul,

18 the twenty-third to Delaiah

and the twenty-fourth to Maaziah.

19 This was their appointed order of ministering when they entered the temple of the Lord, according to the regulations prescribed for them by their ancestor Aaron, as the Lord, the God of Israel, had commanded him.

The Rest of the Levites

20 As for the rest of the descendants of Levi:

from the sons of Amram: Shubael;

from the sons of Shubael: Jehdeiah.

21 As for Rehabiah, from his sons:

Ishiah was the first.

22 From the Izharites: Shelomoth;

from the sons of Shelomoth: Jahath.

23 The sons of Hebron: Jeriah the first,[a] Amariah the second, Jahaziel the third and Jekameam the fourth.

24 The son of Uzziel: Micah;

from the sons of Micah: Shamir.

25 The brother of Micah: Ishiah;

from the sons of Ishiah: Zechariah.

26 The sons of Merari: Mahli and Mushi.

The son of Jaaziah: Beno.

27 The sons of Merari:

from Jaaziah: Beno, Shoham, Zakkur and Ibri.

28 From Mahli: Eleazar, who had no sons.

29 From Kish: the son of Kish:

Jerahmeel.

30 And the sons of Mushi: Mahli, Eder and Jerimoth.

These were the Levites, according to their families. 31 They also cast lots, just as their relatives the descendants of Aaron did, in the presence of King David and of Zadok, Ahimelek, and the heads of families of the priests and of the Levites. The families of the oldest brother were treated the same as those of the youngest.

Footnotes:

  1. 1 Chronicles 24:23 Two Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also 23:19); most Hebrew manuscripts The sons of Jeriah:
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes