Add parallel Print Page Options

Chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nda̱a̱ patrom, matsonaˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyena patrom ˈnaaⁿna ñequio na xcweeˈ nˈomna cha tincjuˈnaaⁿñenaˈ na ñoomñoom ñˈoom nlaneiⁿ nnˈaⁿ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ mati nacjooˈ ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿya. Ndoˈ quia laˈxmaⁿ patrom ˈnaaⁿna nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, jeeⁿ matsonaˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyena naⁿˈñeeⁿ ee na nnˈaaⁿndyena ncˈe na cwilaˈyuˈna. Matyˈiomnaˈ na yati candyeˈntjomna nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ. Ee tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿ naⁿˈñeeⁿ cwilˈana ndoˈ cwiluiindyena na nnˈaaⁿndyena na wiˈ nˈom ntyjeendyena ncˈe tjom na cwilaˈyuˈna. Caˈmo̱ⁿˈ ndoˈ quiaaˈ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ.

Caljoya nˈo̱o̱ⁿya cantyjati na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom

Xeⁿ mˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na ñomquiati ñˈoom na maˈmo̱o̱ⁿ na juu ñˈoomˈñeeⁿ titseijomnaˈ ñequio ñˈoom na xcweti cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesucristo na ticateijndeiinaˈ na wjaaquieñe tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, jom matseisˈaañê sa̱a̱ meiⁿchjoo ticatseiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ, cweˈ jndyeto matseineiiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na nquiu nnˈaⁿ judíos ndoˈ matseintjaˈñê ñˈeⁿ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ nˈoomˈñeeⁿ. Joˈ na cwinaⁿnaˈ na cwilaˈta̱a̱ˈ nˈom nnˈaⁿ ncˈiaana, ndoˈ mˈaⁿna na jndoondye ntyjeena, cwilaˈjnaaⁿˈndyena, ndoˈ tiya mˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿ ncˈiaana, joˈ chii tileicantycwii na cwilaˈntjaˈndye nnˈaⁿ na tajoˈndyo cwicwilaˈtiuuna, na tatîcataˈjnaaⁿˈna ñˈoom na mayuuˈ. Cwilaˈtiuuyoona na ñˈoom ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matseiyuˈ tsˈaⁿ cwiluiiñenaˈ cwii nnom na nleityañe tsˈaⁿ. Ñˈoom na mayuuˈ na tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom, cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ matseixmaⁿ cwii na jndati nchiiti na nleityañe tsˈaⁿ tsjoomnancue. Sa̱a̱ macaⁿnaˈ na caljoya tsˈoom ñequio chaˈtso na jnda̱ jnaaⁿˈaⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee tjaaˈnaⁿ ljoˈ tquio̱cho̱o̱ya tuiindyo̱ tsjoomnancue ndoˈ tjaaˈnaⁿ ljoˈ ya nntsaacho̱o̱, xeⁿ niom na cwicwaaˈa ndoˈ niom liaaya, matyˈiomnaˈ ñequio nmeiⁿˈ caljoya nˈo̱o̱ⁿya. Ee nnˈaⁿ na ñeˈcwityandye, matˈuiinaˈ joona chaˈcwijom cwii teincoˈ, na jndye nnom na ntjeiⁿ na matseiˈndaaˈnaˈ joona na matiomnaˈ joona na nntˈuiiwiˈnaˈ na nntsuundyena. 10 Ee juu na matseicandyaˈ tsˈom tsˈaⁿ sˈom, tseixmaⁿnaˈ xˈee chaˈtso nnom natia. Ndoˈ mˈaⁿ nnˈaⁿ ncˈe na queeⁿ nˈomna sˈom jnda̱ majuˈtaaⁿñenaˈ joona cantyja na cwilaˈyuˈya cwii nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ jndye nnom nawiˈ jnda̱ mamanchjenaˈ joona.

Tsˈaⁿ na matseiyuˈ luaa macaⁿnaˈ na queⁿya tsˈom

11 Sa̱a̱ ˈu jeˈ na cwiluiindyuˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwjiˈndyuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nmeiiⁿˈ. Cjaˈntyjo̱ˈ cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso na matyˈiomyanaˈ. Quiaandyuˈñˈeⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, na nntseiyuˈyaˈ tsˈomˈ ñˈeⁿñê, na cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ nnˈaⁿ, meiiⁿ wiˈ matjomˈ sa̱a̱ tiˈndiincˈuaaˈndyuˈ, cˈoom nioomˈcheⁿ tsˈomˈ ñequio nnˈaⁿ. 12 Catseijnduˈ cha nlaˈyuˈ nnˈaⁿ. Tyeⁿcaljooˈndyuˈ cantyja na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na matseixmaⁿˈ na ticantycwii na wandoˈ añmaⁿ ˈnaⁿˈ ee macweˈ joˈ tqueeⁿˈñê ˈu, ndoˈ na tjeiˈyuuˈndyuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na matseiyuˈyaˈ tsˈomˈ nda̱a̱ jndyendye nnˈaⁿ. 13 Jesucristo ya ñˈoom tjeiˈyuuˈñê jo nnom Poncio Pilato. Joˈ chii jo nnoom ñequio jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaa na cwitaˈndoˈ chaˈtso, luaa ñˈoom na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈu Timoteo, 14 na catseicanda̱ˈ ñˈoom na maqua̱ⁿya njomˈ, tintseichuiˈ joonaˈ cha ticaⁿnaˈ na ndiˈtiaˈ. Catseicanda̱ˈ joonaˈ hasta xjeⁿ na nncwjeeˈnndaˈ Jesucristo. 15 Quia na ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ, nntsˈaaⁿ na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ na luaaˈ ee macanda̱ nqueⁿ cwiluiiñê na tjacantyja na matsa̱ˈntjoom. Jom tseixmaaⁿ Rey nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ na tjacantyja na cwitsa̱ˈntjom, jom cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom. 16 Manda̱ nqueⁿ mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿ na tijoom cueeⁿˈeⁿ. Mˈaaⁿ yuu caxuee yuu na leicanda̱a̱ nntseindyooˈñe tsˈaⁿ. Tjaa ˈñeeⁿ juu na jnda̱ ntyˈiaaˈ jom meiⁿ xonda̱a̱ ntyˈiaaˈ tsˈaⁿ jom. Tseixmaaⁿ na ñequiiˈcheⁿ catseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom ndoˈ najndeii na matsa̱ˈntjoom. Amén. 17 Nnˈaⁿ na tyandye, catsa̱ˈntjomˈ na ticatjeiiˈsˈandyena meiⁿ tilacantyjaaˈ nˈomna juu na tyandyena, ee tijndaaˈ aa nljotyeⁿnaˈ lueena. Cantyjaaˈ nˈomna nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ canda̱a̱ˈ mañequiaaⁿ chaˈtso ˈnaⁿ na nnteijndeiinaˈ jaa. 18 Catsa̱ˈntjomˈ joona na calˈana naya nnˈaⁿ, joˈ na nncuaa na tyandyena na majndye nnom na ya cwilˈana, na ticˈomna na ntycwiina, ˈnaⁿ na niom lueena, cateiˈjndeiina nnˈaⁿ. 19 Ee na nlˈana na ljoˈ, nlaˈwena cwii nnom na tyandyena, na juunaˈ matseijomnaˈ xˈee ñˈoom na nncˈo̱naˈ ñˈeⁿndyena ˈio cha, ndoˈ na nlaˈxmaⁿna na ticantycwii na cwitaˈndoˈna.

Ñˈoom na macanda̱ na macoˈñom Timoteo

20 ˈU Timoteo, cateixeˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ toˈñomˈ. Tintseiñˈoomˈndyuˈ ñˈoom na cwilue nnˈaⁿ na cweˈ cwilaˈñˈeeⁿˈto ndyuee, na tileicwijndaaˈ. Meiⁿ tintseiñˈoomˈndyuˈ ñˈoom na wjaanaˈ nacjooˈ ñˈoom na mayuuˈ na cwilue nnˈaⁿ na tjacantyja na yanaˈ meiiⁿ na tiyuuˈ juunaˈ 21 ee ñˈeeⁿ nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ laxmaⁿ ndoˈ na ljoˈ, jnda̱ tjuˈtaaⁿñenaˈ joona na cwilayuˈya nˈomna.

Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nncoñomˈ naya na matseixmaaⁿ.

Bible Gateway Sponsors