Add parallel Print Page Options

Maˈmo̱ⁿnaˈ chiuu calana̱a̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

Najndyee matseijndo̱ˈa tsˈomˈ na matyˈiomnaˈ na cataaⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ jaa, ndoˈ calana̱a̱ⁿya nnoom cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ. Quiaaya na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿna. Laxmaaⁿya na cataaⁿya nnoom cantyja ˈnaaⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwiluiindye gobiernom, ñequio joo nnˈaⁿ na laxmaⁿ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ cha nnda̱a̱ nncˈo̱o̱ⁿya na ya mˈaaⁿya, tjaaˈnaⁿ ndiaˈ, na xcweeˈ nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ tjaaˈnaⁿ ñˈoom tia cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿya. Matyˈiomyanaˈ na luaaˈ calˈaaya. Ndoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa cjaaweeˈ tsˈoom na ljoˈ, ee lˈue tsˈoom na chaˈtsondye nnˈaⁿ nluiˈnˈmaaⁿndye ndoˈ na nntaˈjnaaⁿˈna ñˈoom na mayuuˈ. Ñecwii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ ndoˈ ñeˈcwii mˈaaⁿ na matseiljoyaañe jom ñˈeⁿ nnˈaⁿ, manquii Jesucristo na tsˈaⁿ jom. Ee tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ cha ntioom na choˈjnaⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ cha nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndyena, teitquiooˈ na joˈ quia na tueˈntyjo̱ xjeⁿ. Ncˈe na luaaˈ, tyˈioom tsˈiaaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na mañequiaa ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ tsˈaⁿ na majñoom tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ, na caˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ na nchii judíos ñˈoom na xcweti na calaˈyuˈya nˈomna, ñˈoom na mayuuˈ matseina̱ⁿ, nchii cweˈ cantu.

Meiⁿyuucheⁿ joo na cwitjomndye nnˈaⁿ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ calaˈneiⁿ naⁿnom nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na nlawena lueena ñequio na xcweeˈ nˈomna. Ticˈomna na wjeena ncˈiaana, meiⁿ ticañjom nˈomna ñˈoom na nquiuna ñequio ncˈiaana. Ndoˈ mati yolcu lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na cweeˈna liaa na cweˈ na ya xjeⁿ na nchii jeeⁿcheⁿ tycwiˈ nchii liaa jnda. Calˈana xjeⁿ chaˈtso cantyja ˈnaaⁿna. Ticwinomˈnaˈ na nlaˈchjoomndyena soonqueⁿna, meiⁿ ticwinomˈnaˈ na nlaˈchjoomndyena ñˈeⁿ ˈnaⁿ na cwiluiinaˈ ñequio sˈom cajaⁿ oo ñequio ta̱ˈ perla na jeeⁿ jnda. 10 Sa̱a̱ yolcu na cwiñequiaandye na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona, calˈana chaˈtso nnom tsˈiaaⁿ na ya, ee macanda̱ cantyja ˈnaaⁿ joo joˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈcwijom matseichjoomñenaˈ joona. 11 Matsonaˈ na candyecheⁿ yolcu ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ ndoˈ na catueeˈndyecjena: 12 ee tyooñequiaya na nntˈmo̱o̱ⁿ yolcu quia na cwitjomndye nnˈaⁿ meiⁿ na nlqueⁿna xjeⁿ tsaⁿsˈa. Lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na cweˈ candyecheⁿna. 13 Ee najndyee sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom Adán, jnda̱ chii sˈaaⁿ Eva, 14 ndoˈ nchii Adán tquiuˈnnˈaⁿnaˈ, tquiuˈnnˈaⁿnaˈ yuscuˈñeeⁿ, ndoˈ jnda̱ na tquiuˈnnˈaⁿnaˈ juu, joˈ seijndaaˈñenaˈ na waa jnaaⁿˈaⁿ. 15 Sa̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndye yolcu xeⁿ cwilaˈcanda̱a̱ˈndye na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cˈom ndana ndoˈ mˈaⁿna na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿñê, ñequio na mˈaⁿna na jnda nquiuna ntˈomcheⁿ ndoˈ na ˈoomˈaⁿna na ljuˈ nˈomna.