Add parallel Print Page Options

1 Timoteo

Matseiljeii Pablo carta cwentaaˈ Timoteo

Nnco̱ Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaˈ Jesucristo. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa sa̱ˈntjoom na matseixmaⁿya na ljoˈ ñequio Ta Jesucristo na cantyja ˈnaaⁿˈ jom mˈaaⁿya na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya. Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mˈaaⁿˈ ˈu Timoteo, na cwiluiindyuˈ jndaaya ncˈe na matseiyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa na ñequiana na nncoˈñomˈ naya na laˈxmaⁿna ñequio na mˈaⁿna nawiˈ nˈomna nnˈaⁿ ndoˈ na meiⁿcwii ñomtiuu tincˈoomˈ jo nda̱a̱na.

Catsˈaañe Timoteo cwenta ñˈoom na tiyuuˈ

Chaˈxjeⁿ na tsjo̱o̱ya njomˈ quia na jluiiˈa Macedonia na caljooˈndyuˈ Éfeso na catsa̱ˈntjomˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na ticatˈmo̱o̱ⁿna ñˈoom na tiyuuˈ, tilqueⁿˈ cwenta ñˈoom na cweˈ cuento laxmaⁿnaˈ ñequio ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ weloo nnˈaⁿ na ñetˈom teiyo ee ñˈoommeiⁿˈ cwilˈanaˈ na cweˈ cwilaˈñˈeeⁿˈ ndyuee nnˈaⁿ meiⁿ ticateijndeiinaˈ tsˈaⁿ na nntseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Tsˈiaaⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ na sa̱ˈntjo̱ⁿya na cˈo̱o̱ⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya cwii ndoˈ cwii nnˈaⁿ ñequio na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿya na mˈaaⁿˈya nˈo̱o̱ⁿya ñequio na xcweeˈ nˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ñˈeeⁿ nnˈaⁿ jnaaⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ na jnda̱ tjuˈtyaˈnaˈ joona cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na mayuuˈ, ñˈoom na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo cwilaˈjomndyena. Ñeˈcalaxmaⁿna nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matsa̱ˈntjomnaˈ meiiⁿ ticalaˈno̱ⁿna ljoˈ tseicandii ñˈoom na cwilaˈneiⁿna cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, meiⁿ ljoˈ na maˈmo̱ⁿ ñˈoom na cwiñequiana ñequio na tˈmaⁿya nˈomna.

Manquiuuya na jeeⁿ lˈue ljeii na tqueⁿ Moisés xeⁿ mawilˈueeˈñe tsˈaⁿ juunaˈ chaˈxjeⁿ na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom. Macaⁿnaˈ na cjaanjoomˈ nˈo̱o̱ⁿya na nchii teijndaaˈ ljeii na qui cwentaa nnˈaⁿ na cwilˈa na matyˈiomyanaˈ. Teijndaaˈ juunaˈ cwentaa nnˈaⁿ na quieˈ nˈom, cwentaa nnˈaⁿ na ticatueeˈndyecje, cwentaa nnˈaⁿ na tia cwilˈa, nnˈaⁿ na laxmaⁿ jnaⁿ, cwentaa nnˈaⁿ na ticalaˈtˈmaaⁿˈndye Tyˈo̱o̱tsˈom oo cwiicheⁿ nnom na matseitˈmaaⁿˈñe tsˈaⁿ, teijndaaˈ juunaˈ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈcwjee tye ndyeena ndoˈ mati cwentaa chaˈtsondye nnˈa na cwilaˈcwjee nnˈaⁿ, 10 cwentaa nnˈaⁿ na cweˈ mˈaⁿya ñequio nnˈaⁿ, cwentaa naⁿnom na mˈaⁿ ñequio tyjenom, cwentaa nnˈaⁿ na cwilaˈjnda ntyje nnˈaⁿndyena, cwentaa nnˈaⁿ na cwilaneiⁿ cantu, cwentaa nnˈaⁿ na tyeⁿ cwiqueⁿ ñˈoom na nlacanda̱ sa̱a̱ tiquilˈa, ljeiiˈñeeⁿ mˈaⁿnaˈ na matˈuiinaˈ meiⁿquia na wjaanaˈ nacjooˈ ñˈoom na xcwe na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ. 11 Juu ñˈoom xcwewaaˈ ñecwii xjeⁿ matseicandiinaˈ ñequio ñˈoom na jeeⁿ jndaˈnaˈ cantyja na cwiluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñê matyˈioom tsˈiaaⁿ ja na mañequiaya ñˈoomˈñeeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ.

Quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tˈmaⁿ wiˈ tsˈoom Pablo

12 Mañequiaya na quianlˈuaaˈ Ta Jesucristo cwentaaya na mañequiaaⁿ najndeiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ na maqueeⁿ cwenta na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na matseicanda̱ na macwjaaˈñê ja naquiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ. 13 Jaachˈee xuee tyotseina̱ⁿya ñˈoom ntjeiⁿ nacjoomˈm, ñetco̱ˈwiˈa nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿñê, ndoˈ tyotseijnaaⁿˈa jom. Sa̱a̱ tyˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈoom ñˈeⁿndyo̱, ee xjeⁿˈñeeⁿ meiⁿ tyootseiyuˈa meiⁿ tîcaljeii na tixcwe tyotsˈaa. 14 Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, tquiaaⁿ na canda̱a̱ˈya matseixmaⁿya juunaˈ ndoˈ tˈmo̱o̱ⁿ na jeeⁿ wiˈ tsˈoom ja ndoˈ jndaya na matseiyuˈya tsˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿñê, joonaˈ na cwilaˈxmaaⁿya ncˈe na cwilaˈjomndyo̱ ñˈeⁿñê.

15 Ñˈoomwaa ñˈoom na mayuuˈ juunaˈ, ndoˈ matsonaˈ na chaˈtsondye nnˈaⁿ calaˈyuˈna juunaˈ: jndyo Cristo Jesús tsjoomnancue cha nncwjiˈnˈmaaⁿˈñê nnˈaⁿ jnaⁿ, quiiˈntaaⁿ joona ja cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na tˈmaⁿti ñeseitjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 16 Luaa waa na tyˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈoom ñˈeⁿndyo̱ cha cantyja ˈnaⁿya mˈmo̱ⁿ Jesucristo na mˈaaⁿ na nioomˈcheⁿ tsˈoom. Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿya waa na maˈmo̱ⁿnaˈ chiuu ncˈom nnˈaⁿ na nlaˈyuˈ ñˈeⁿñê cha nntoˈñoomna na ticantycwii na cwitaˈndoˈ añmaaⁿna. 17 Ncˈe na luaaˈ, chaˈwaati xuee calaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ nqueⁿ na ticantycwii na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, nqueⁿ na wanoomˈm ndoˈ na wanoomˈm, nqueⁿ na leicanda̱a̱ ntyˈiaa tsˈaⁿ jom, na macanda̱ nqueⁿ cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na jndo̱ˈ tsˈoom.

18 ˈU jndaaya Timoteo, luaa ñˈoom na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈu. Tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom matseijomnaˈ chaˈcwijom tiaˈ. Cˈoomˈ na tiˈmaaⁿˈ tsˈomˈ na matseijnduˈ naquiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ. Catsaˈ na ljoˈ na matseiyuˈyaˈ tsˈomˈ ñˈeⁿñê ndoˈ ñequio na ticoˈtianaˈ ntyjiˈ ncˈe na matseicanda̱ˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na ñejlue nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ cantyja ˈnaⁿˈ quia na jlaˈneiⁿna ñˈoom na tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈomna. 19 Ñˈeeⁿˈ nnˈaⁿ na tilaˈñˈoomndye na macoˈtianaˈ nquiuna, ndoˈ ncˈe na ljoˈ, juu na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, jnda̱ tyuiiˈnaˈ. 20 Luaaˈ tseixmaⁿ Himeneo ñequio Alejandro. Joˈ chii jnda̱ tio̱o̱ya joona lˈo̱ Satanás, cha calaˈno̱ⁿˈna na tantjeiiˈna ñˈoom ntjeiⁿ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.