Toţi cei ce sunt sub jugul sclaviei, să-şi considere stăpânii vrednici de toată onoarea, pentru ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura noastră să nu fie batjocorite. Cei care au stăpâni credincioşi să nu-i desconsidere sub motiv că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-i pe alţii şi îndeamnă-i cu privire la aceste lucruri!

Iubirea de bani

Dacă cineva învaţă pe alţii o altă doctrină şi nu este de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi cu învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu înţelege nimic, ci are boala controverselor şi a certurilor de cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele şi ciorovăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un mijloc de îmbogăţire. Evlavia este, într-adevăr, un mare câştig, dacă este însoţită de mulţumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem mâncare şi îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogăţească vor cădea în ispită, în capcană şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe dureri.

Îndemnuri pentru Timotei

11 Însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri! Urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea! 12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei! Apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori! 13 Îţi poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, Care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Cristos Isus, Care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponţiu Pilat[a], 14 să păzeşti fără pată şi fără reproş această poruncă până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, 15 pe care binecuvântatul[b] şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit, 16 El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin.

17 Porunceşte-le bogaţilor din veacul de acum să nu se îngâmfe, să nu-şi pună nădejdea în bogăţiile nesigure, ci în Dumnezeu, Care ne oferă din belşug toate lucrurile, ca să ne bucurăm. 18 Spune-le să facă binele, să fie bogaţi în fapte bune, să fie generoşi, gata să împartă cu alţii, 19 adunându-şi astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viaţă.

20 Timotei, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat! Evită flecărelile lumeşti şi contradicţiile în legătură cu ceea ce, în mod fals, este numit „cunoaştere“[c], 21 pe care unii au împărtăşit-o şi astfel au rătăcit de la credinţă.

Harul să fie cu voi! (Amin)[d].

Footnotes

  1. 1 Timotei 6:13 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperiala era una ce nu era pacificată şi care necesita prezenţa trupelor; procurorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincţie între provinciile romane) al Iudeii (26-36 d.Cr.); vezi In. 18:33-37; 19:10-11 vizavi de buna mărturie a Domnului Isus
  2. 1 Timotei 6:15 Sau: fericitul
  3. 1 Timotei 6:20 Sau: flecărelile lumeşti şi absurdităţile aşa numiteicunoaşteri“; o referire probabilă la o formă timpurie de gnosticism, curent filozofico-religios care învăţa în principal că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaştere“, la care puteau ajunge doar cei iniţiaţi
  4. 1 Timotei 6:21 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt