Add parallel Print Page Options

Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin(A) porunca lui(B) Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea(C) noastră, către Timotei(D), adevăratul(E) meu copil în credinţă: Har(F), îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru! După cum te-am rugat, la plecarea(G) mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca(H) să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură şi să nu(I) se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau(J) naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum. Ţinta(K) poruncii este dragostea, care(L) vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării(M). Ei vor să fie învăţători ai Legii şi nu ştiu nici măcar ce spun(N), nici ce urmăresc. Noi ştim că Legea(O) este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, căci ştim(P) că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, 10 pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii(Q) sănătoase – 11 potrivit cu Evanghelia slavei fericitului(R) Dumnezeu care(S) mi-a fost încredinţată mie. 12 Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care(T) m-a întărit, că(U) m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus(V) în slujba Lui, 13 măcar că(W) mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă(X), în necredinţă! 14 Şi harul(Y) Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu(Z) credinţa şi(AA) cu dragostea care este în Hristos Isus. 15 O, adevărat(AB) şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos(AC) Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16 Dar am căpătat(AD) îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca(AE) o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică. 17 A Împăratului(AF) veşniciilor, a nemuritorului(AG), nevăzutului(AH) şi singurului(AI) Dumnezeu, să fie(AJ) cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin. 18 Porunca pe care ţi-o(AK) dau, fiule Timotei, după(AL) prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te(AM) lupţi lupta cea bună 19 şi să păstrezi(AN) credinţa şi un cuget curat, pe care unii le-au pierdut şi au căzut(AO) din credinţă. 20 Din numărul lor sunt Imeneu(AP) şi Alexandru(AQ), pe care i-am(AR) dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească(AS).

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru(AT) împăraţi şi pentru(AU) toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun(AV) şi bine primit înaintea lui(AW) Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care(AX) voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi(AY) să vină la cunoştinţa adevărului. Căci(AZ) este un singur Dumnezeu şi este un(BA) singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care(BB) S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit(BC) la vremea cuvenită(BD), şi(BE) propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun(BF) adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ(BG) pe neamuri credinţa şi adevărul. Vreau dar ca bărbaţii să se roage în(BH) orice loc şi să ridice(BI) spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile(BJ) să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10 ci(BK) cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12 Femeii(BL) nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici(BM) să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13 Căci întâi a fost întocmit Adam(BN) şi apoi Eva. 14 Şi nu Adam(BO) a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.

Adevărat(BP) este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop[a](BQ), doreşte un lucru(BR) bun”. Dar trebuie ca episcopul[b](BS) să fie fără prihană, bărbatul(BT) unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare(BU) să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv(BV), nici bătăuş(BW), nici(BX) doritor de câştig mârşav, ci să fie blând(BY), nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină(BZ) copiii în supunere cu toată cuviinţa. Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să(CA)cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din(CB) partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi(CC) să cadă în cursa diavolului. Diaconii(CD), de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu(CE) băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze(CF) taina credinţei într-un cuget curat. 10 Trebuie cercetaţi întâi şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 11 Femeile, de asemenea(CG), trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. 13 Pentru că cei ce(CH) slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. 14 Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în(CI) casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce(CJ) a fost arătat în trup a fost dovedit(CK) neprihănit în Duhul, a fost văzut(CL) de îngeri, a fost propovăduit(CM) printre neamuri, a fost crezut(CN) în lume, a fost înălţat(CO) în slavă.”

Footnotes

  1. 1 Timotei 3:1 Sau: privighetor.
  2. 1 Timotei 3:2 Sau: privighetor.