Doo nich en elre Maun utschele, femon am leewa aus en Foda, dee jinjre Mana aus Breeda,

dee elre Fruehes aus Mita, dee jinjre aus Sestre, enn aule Reinheit.

Hool dee Waetfruehes dee werklich Waetfruehes sent en Ea.

Oba wan ne Waetfrue Kjinje oda Grootkjinje haft, dan sele dee leare eascht aeare eajne Famielje Ea to wiese, en aeare Elre to fejelte, dan daut es Gott aunjenaem.

Dee oba werklich ne Waetfru es, en auleen jelote es, haft aeare Hopninj opp Gott jesat, en helt Dach en Nacht aun em Jebaed.

Oba soone dee huachhaea laeft es laewendich jestorwe.

Befael dise dinje, daut an nusscht faeatoschmiete jiet.

Wan oba waea nich fa siene eajne Mensche fesorcht, en besondasch fa siene Famielje, dee haft daen Gloowe aufjesajcht en es oaja aus soona dee kjeen Gloowe haft.

Lot ne Waetfru dee jinja es aus tsastich nich ennjetalt woare, en dan soone dee bloos een Maun haft jeahut,

10 dee en goodet Zeichnes fa goode Woakje haft, wan see Kjinja oppjebrocht haft, wan see gaustfrie es jewast, en dee Heilje aeare Feet jewossche haft, en daen jeholpe haft dee bedrekjt weare, en aulet Goodet nojefolcht es.

11 Oba dee jinjre Waetfruehes naemt nich enenn, dan wan see en Felange kjriehe jaeajen Christus, dan wele see sikj befriehe,

12 en ha doaderch Jerecht jekraeaje wiel see aea easchta Gloowe auntsied jesat ha.

13 Tojlikje Tiet leare see ful to senne, en wanke mank dee Hiesa romm, en nich bloos ful, oba uk pludrich, en raede soont daut nich sull jeraet woare.

14 Doaromm wel ekj ha daut dee jinjre Fruehes sikj befriehe, Kjinja ha, dee Husoabeit to doone, en daen dee jaeajenaun sent, kjeene Uasoak jaewe schlachtet to raede fonn an.

15 Dan doa sent aul soone dee aufjefolle sent, daem Soton hinjaraun.

16 Wan doa ne Fru es dee Waetfruehes haft, dan lot aea daen methalpe, en lot dee Jemeent nich dee Laust ha, daut dee daen halpe kaun dee werklich Waetfruehes sent.

17 Lot dee Elteste dee goot fesorje, dobbelde Ea ha, besondasch dee, dee em praedje en enne Lea deene.

18 Dan de Schreft sajcht: "Du sausst daen Oss dee drascht, nich daut Mul toobinje;" en "Dee Oabeida es sien Loon weat."

19 Nem nich ne Kloag aun jaeajen en Eltesta, wan doa nich waenst twee oda dree Zeij sent.

20 Wan eena sindicht, wies am tracht fer aulem, daut dee aundre Forjcht ha.

21 Ekj zeij opp earenst fer Gott en Christus Jesus en dee jewaelte Enjel, daut du dise Dinje bewoare deist, oone ferhaea to rechte, en nusscht deist no eajne Neijunk.

22 Laj diene Henj nich too haustich opp waem, en nem nich Deel aun aundre aeare Sind, hool die rein.

23 Drinkj nich meeha bloos Wota, oba bruck en bestje Wien waeajen diene Moag, en wiel du foaken soo Schwack best.

24 Eenje aeare Sinde sent ferhaea kloa to seene, en gone feropp tom Jerecht, oba aundre aeare kome lota hinjaraun.

25 Jrod soo sent eenje aeare goode Woakje ferhaea kloa to seene, en dee, dee nich goot to seene sent, kjenne nich festoake bliewe.