Togoodelatst, Breeda, wie prachre en femone junt en daem Herr Jesus, daut jie soo laewe aus jie fonn onns jeleat ha, en Gott to jefaule, so aus jie uk doone, en daut jie doarenn uk rikjlich toonaeme.

Dan jie weete waut wie junt befaelde derch daem Herr Jesus.

Dan dit es Gott sien Wele, daut jie sele heilich senne, daut jie junt rein hoole fonn Hurarie,

daut en jieda weete saul woo hee sien Jefaes hoole saul enn Heilichkjet en Ea,

nich enn hetsje Losst soo aus dee Heide dee Gott nich kjanne;

daut kjeena aewre Jrens sticht en sien Brooda beschummelt, dan de Herr woat Rach eewe aewa aul soone, soo aus wie ju ferhaea jewoarnt en opp earnst jezeicht ha.

Dan Gott haft onns nich beroopt onnrein to senne, oba enn Heilichkjeit.

Doaromm, waea dit fe-acht, fe-acht nich en Mensch, oba Gott, dee junt bestemt sien heilje Jeist jejaeft haft.

Nu, waut breedaliche Leew aunbelangt, eset nich needich fa mie junt to schriewe, dan jie sent selfst fonn Gott jeleat junt unjarenaunda leef to ha.

10 En daut doo jie je uk fa aule Breeda enn Matsedoonian. Oba wie femone ju, Breeda, daut jie doarenn toonaeme,

11 en earenstlich doano straewe rueijch to senne, en june eajne Sache wieda to stale, en met june eajne Henj to oabeide, so aus wie junt befoole,

12 soo daut jie aunstendich laewe fer daen dee enne Welt sent, en daut junt daut aun nusscht faelt.

13 Nu, Breeda, wie wele nich ha daut jie sele onnwissent senne waeajen daen dee enjeschlope sent, daut jie nich truare soo aus dee, dee kjeene Hopninj habe.

14 Dan wan wie jleewe daut Jesus jestorwe es, en wada oppjestone es, jrod soo woat Gott daen met am met brinje dee enn Jesus ennjeschlope sent.

15 Dan dit saj wie junt derch daem Herr sien eajnet Wuat, daut wie, dee laewe en bliewe bott daem Herr sien kome, woare opp kjeen Wajch daen feropp kome dee ennjeschlope sent.

16 Dan dee Herr selfst woat fom Himel erauf kome met en kommendearendet Wuat, met daem hechste Enjel siene Stem, en met Gott siene Trommpeet, en dee enn Christus jestorwe sent woare eascht oppstone,

17 dan woa wie, dee wie laewe en hia jeblaewe sent, met an toop enn Wolkje nehecht jejraepe woare, toop daem Herr to trafe enne Lofft, en aulso woa wie dan emma met daem Herr toop senne.

18 Doaromm treest junt unjarenaunda met dise Wead.