Add parallel Print Page Options

ˈO nnˈaaⁿya, cantyja ˈnaaⁿˈ cwaaⁿ xuee oo cwaaⁿ xjeⁿ na nndyonndaˈ Ta Jesús, meiⁿ ticaⁿnaˈ na nntseiljeiya. Ee manquiuˈyaˈyoˈ nncueˈntyjo̱ xuee na nndyonndaˈ Ta Jesús xjeⁿ na ticˈom cˈee nnˈaⁿ na nluii na ljoˈ. Matseijomnaˈ chaˈna quia na macwjeeˈ tsaⁿnchˈue. Xcwe xjeⁿ quia cwilue nnˈaⁿ: “Jeˈ tjaaˈnaⁿ tiaˈ, tjaaˈnaⁿ na teincuuˈ”, majuu xjeⁿˈñeeⁿ ñejomto nquioo nawiˈ tˈmaⁿ nacjoona chaˈxjeⁿ quia na manaⁿnaˈ na maquiinaˈ yuscu na manntseincuii, meiⁿ tjaaˈnaⁿ na cwii nnda̱a̱ nndyaandye nnˈaⁿ juu nawiˈñeeⁿ. Sa̱a̱ ˈo nnˈaⁿya, ticalaxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na jaaⁿñe, joˈ chii juu xuee na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesús xocatseijomnaˈ juunaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ chaˈna quia na nncwjeeˈ tsaⁿnchˈue waaˈ tsˈaⁿ. Jaa laˈxmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ naxuee. Tilaˈxmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ natsjom oo cantyja ˈnaaⁿˈ najaaⁿñe. Joˈ chii matyˈiomnaˈ na cˈo̱o̱ⁿya na wandoˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ queⁿndyo̱cheⁿncjo̱o̱ya xjeⁿ cantyja ˈnaaⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee ticatsonaˈ na cˈo̱o̱ⁿya chaˈcwijom na cwindaaya chaˈna ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ. Ee nnˈaⁿ na cwinda, natsjom cwindana, ndoˈ nnˈaⁿ na cwicandyee, natsjom cwindyeena, sa̱a̱ ncˈe na cwilaxmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ naxuee, cwa queⁿndyo̱cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ, chaˈwaati xuee cˈo̱o̱ⁿya chaˈna tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈ xqueⁿ. Matsonaˈ na cataˈñoomˈndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ya ñequio na cwilayuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ ñequio juu na mˈaaⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ ñequio juu na ntyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿ na nncwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom añmaaⁿya chaˈxjeⁿ mawañoomˈ tjaⁿxqueⁿxjo xqueⁿ sondaro. Ee nchii seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nntˈuiityeeⁿ jaa naquiiˈ nawiˈ tˈmaⁿ. Sa̱a̱ tqueeⁿ jaa na nndaaya na nluiˈnˈmaaⁿndyo̱ ncˈe nquii Ta Jesucristo. 10 Jom tueeⁿˈeⁿ cwentaaya cha tjoomˈ na nntando̱o̱ˈa ñˈeⁿñê quia na nndyonnaaⁿˈaⁿ, meiiⁿ na ndicwaⁿ tando̱o̱ˈa ndoˈ meiiⁿ na aa jnda̱ tja̱a̱ya. 11 Joˈ chii cwii ndoˈ cwiindyoˈ quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈom ntyjeeˈyoˈ na ncˈoonajnda̱na chaˈxjeⁿ na cwilˈaˈyoˈ.

Ñˈoom na matseijndo̱ˈ Pablo nˈomna

12 ˈO nnˈaⁿya, cwitaaⁿyâ na calaˈtmaaⁿˈndyoˈ nnˈaⁿ na cwilˈa tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom quiiˈntaaⁿˈyoˈ na cwijndooˈna tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ na cwilaˈjndo̱ˈna nˈomˈyoˈ. 13 Matyˈiomnaˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ naⁿˈñeeⁿ ñequio na jnda nquiuˈyoˈ joona, ee joona jeeⁿ cwilaˈjnda̱na naquiiˈ tsˈiaaⁿwaaˈ. Cˈomˈyoˈ na tjoomˈ ñˈoom ñequio ncˈiaaˈyoˈ na tjaa ndiaˈ cachoˈyoˈ ñˈeⁿndyena.

14 Ndoˈ cwilaˈjndeiiˈ ndyua̱a̱yâ nda̱a̱ˈyoˈ ˈo nnˈaⁿya, na calaˈtiaˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na tiñeˈcalˈa tsˈiaaⁿ. Quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿ na leicˈom tˈmaaⁿˈndye nˈom. Cateijndeiˈyoˈ nnˈaⁿ na tijnda̱na na tilaˈyuˈya nˈomna. Cˈomˈ nioomcheⁿ nˈomˈyoˈ ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ.

15 Xeⁿ tisˈa cwilˈa nnˈaⁿ ˈo, calˈandyoˈ cwenta na tinlˈaˈyoˈ wiˈ joona. ˈO xuiiˈ calˈaˈyoˈ, ˈo ñequiiˈcheⁿ calˈaˈyoˈ yuu na ya ñˈeⁿ nnˈaⁿ, meiiⁿ mancjoˈtiˈyoˈ oo meiiⁿ ñˈeⁿ meiⁿquia tsˈaⁿ.

16 Ñequiiˈcheⁿ cˈomˈyoˈ na neiⁿnco nˈomˈyoˈ. 17 Tintsawiˈntyjeˈyoˈ na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 18 Chaˈtso na machˈeenaˈ ñequiondyoˈ quiaˈyoˈ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee luaaˈ lˈue tsˈoom ñˈeⁿndyoˈ ˈo na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Cristo Jesús. 19 Tilaˈtsaaⁿˈndyoˈ tsˈiaaⁿ na machˈee Espíritu Santo quiiˈntaaⁿˈyoˈ. 20 Joo ñˈoom na cwiñequia nnˈaⁿ na maˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱na, tilˈaˈyoˈ na ticueeˈ nˈomˈyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ. 21 Chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ catjeiˈyoˈ cwenta aa xcwe joonaˈ, ndoˈ ñˈoom na cwiwitquiooˈ na xcwe, caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ ñequio joonaˈ. 22 Calaˈtquio̱o̱ˈndyoˈ ñequio chaˈtso nnom natia.

23 Manquiiti Tyˈo̱o̱tsˈom, nqueⁿ na mañequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu mˈaaⁿ tsˈaⁿ jo nnoom, jom queⁿño̱o̱ⁿ ˈo na canda̱a̱ˈndyoˈ. Cwañomˈm chaˈwaa espíritu ˈnaⁿˈyoˈ, ñequio añmaaⁿˈyoˈ ndoˈ seiiˈyoˈ cha caljooˈ joonaˈ na meiⁿcwii jnaⁿ tilaxmaⁿnaˈ hasta xjeⁿ na nncwjeeˈnndaˈ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa. 24 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macwaaⁿ ˈo cwiluiiñê na mayomˈm, maxjeⁿ nntseicana̱a̱ⁿ chaˈtso nmeiⁿˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ.

Cwiñequiana na xmaⁿndye nnˈaⁿ

25 ˈO nnˈaaⁿya ñequiiˈcheⁿ calaneiⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿyâ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

26 Quiaˈyoˈ na xmaⁿndye chaˈtso nnˈaaⁿya na mˈaⁿ ñˈeⁿndyoˈ na cwitaⁿˈyoˈ lueena.

27 Ñequio na jndeii tsˈiaaⁿ na matseixmaⁿya na tquiaa Ta Jesucristo matio̱o̱ya xuuwaañe nacjoˈyoˈ na calaˈnaⁿˈyoˈ cartawaa na nndye chaˈtsondye nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈ.

28 Nquii Ta Jesucristo cwentaaya quiaaⁿ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ naya na matseixmaaⁿ.