A A A A A
Bible Book List

1 Tesalonicenses 3 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Quia tileicatseiquiiti tsˈo̱o̱ⁿ na tjaa ñˈoom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ seijndaaˈndyo̱ na nljooˈndyo̱ na ñeⁿnnco̱ tsjoom Atenas. Joˈ chii jño̱o̱ⁿyâ juu nnˈaaⁿya Timoteo na mˈaⁿˈyoˈ, jom cwiluiiñê mosooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Matseijomñê ñˈeⁿndyô̱ na cwiñeˈquiaayâ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Cristo. Tjacanoomˈm ˈo na nñequiaaⁿ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ndoˈ na nncˈoomˈjndeiiˈ nˈomˈyoˈ cantyja na jnda̱ jlaˈyuˈyoˈ. Ee na lˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na meiⁿcwiindyoˈ ˈo tintseilcweˈnaˈ tsˈom cweˈ ncˈe na wiˈ na cwitjomˈyoˈ. Ee manquiuˈyoˈ na maxjeⁿ mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na catjo̱o̱ⁿya nawiˈmeiⁿˈ. Ee quia tyomˈaaⁿyâ ñˈeⁿndyoˈ tˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ na maxjeⁿ nncwino̱o̱ⁿya nawiˈ ndoˈ jnda̱ macwiluii naljoˈ chaˈxjeⁿ na manquiuˈyoˈ. Ncˈe na tileicwiquiiti tsˈo̱o̱ⁿ, joˈ chii jño̱o̱ⁿya Timoteo na ncjacwaxˈeeⁿ aa ndicwaⁿ cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ee nquiaya xeⁿ na aa jnda̱ sˈaa tsaⁿjndii na jlaˈtjo̱o̱ndyoˈ ndoˈ joˈ nntsˈaanaˈ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo tsˈiaaⁿ na ñelˈaayâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ.

Sa̱a̱ jeˈ jnda̱ jndyolcweeⁿˈeⁿ na ñetˈoom Tesalónica ndoˈ jeeⁿ ya ñˈoom jndyoñˈoom na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na jnda nquiuˈyoˈ jâ. Tsoom na ñequiiˈcheⁿ cwijaañjoomˈ nˈomˈyoˈ jâ ñequio na jnda nquiuˈyoˈ ndoˈ jeeⁿ queeⁿ nˈomˈyoˈ na nntyˈiaˈyoˈ jâ chaˈxjeⁿ ñeˈcantyˈiaayâ ˈo. Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya, quiiˈntaaⁿ chaˈtso na matseijaaˈñenaˈ nacjooyâ ñequio nawiˈ na cwiwino̱o̱ⁿyâ tˈmaⁿ waa na mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿyâ na cwiljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ na cwindya̱a̱yâ na cwiljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesús, machˈeenaˈ cantyja ˈnaaⁿyâ chaˈcwijom na cwiluiindyo̱xco̱o̱yâ. Meiiⁿ ncjo̱o̱yâ tileicwijnda̱a̱yâ na cwiñeˈquiaayâ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Quianlˈuaaⁿˈaⁿ na waljooˈcheⁿ na neiiⁿyâ jo nnoom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. 10 Naxuee natsjom cwitaaⁿyâ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na nñequiaaⁿ na nntyˈiaanda̱a̱yâ ˈo na nlaˈcanda̱a̱ˈndyo̱tya̱a̱yâ yuu na cwimatseitjo̱o̱naˈ na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê.

11 Cwitaaⁿyâ na nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Ta Jesucristo cateijndeiina jâ cha nnda̱a̱ nntsaacajndo̱o̱ˈnndaaˈâ ˈo. 12 Mati cwitaaⁿyâ na cateijndeii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom na nncjaaquiendyoˈ na mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ cwii cwii ntyjeeˈyoˈ. Ndoˈ catseicwaljooˈtinaˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ chaˈtso ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ mˈaaⁿ jâ na wiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ˈo. 13 Quiaaⁿ na nleijndeiiˈ nˈomˈyoˈ cha nlaˈxmaⁿˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom quia na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesús ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes