Add parallel Print Page Options

Tsˈiaaⁿ na sˈaa Pablo Tesalónica

ˈO nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, mancjoˈtiˈyoˈ nquiuˈyoˈ na ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na sacajndo̱o̱ˈâ ˈo. ˈO manquiuˈyaˈyoˈ na jeeⁿ tˈmaⁿ jlaˈjnaaⁿˈ nnˈaⁿ tsjoom Filipos jâ ndoˈ jlaˈseiˈna jâ, sa̱a̱ meiiⁿ na luaaˈ, xcwe xjeⁿ na tjo̱o̱ⁿyâ nawiˈwaaˈ, tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿyâ na tquiaayâ ñˈoom nda̱a̱ˈyoˈ cantyja na macwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿ nnˈaⁿ. Ee ñˈoom na cwiñequiaayâ cwiluiiñenaˈ ñˈoom na mayuuˈ, nchii ñˈoom na tijndaaˈya nquiuuyâ, ndoˈ nchii cweˈ na ñeˈcalaˈntja̱a̱ⁿyâ nnˈaⁿ, meiⁿ nchii na cwinquio̱ˈnnˈaaⁿyâ nnˈaⁿ. Wandyo̱ˈ waa cantyja ˈnaaⁿyâ, ee tjaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyô̱ ndoˈ tyˈioom tsˈiaaⁿ jâ na nñequiaayâ ñˈoom na macwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿ nnˈaⁿ. Nchii cwilˈaayâ tsˈiaaⁿˈñeeⁿ cha na nncjaaweeˈ nˈom nnˈaⁿ ñˈeⁿndyô̱, sa̱a̱ cha nqueⁿ nncjaaweeˈ tsˈoom, ee jom nlqueeⁿ cwenta chiuu nˈo̱o̱ⁿyâ. ˈO manquiuˈyaˈyoˈ na tijoom ñejlaˈcaˈnaaⁿˈndyô̱ nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿ nchii tquio̱ˈnnˈaaⁿyâ ˈo na nntjeiiˈâ tsjo̱ˈñjeeⁿ lueeˈyoˈ. Tyˈo̱o̱tsˈom noomˈm na ljoˈ. Meiiⁿjom ndiiˈ tyoolˈua̱a̱yâ na nlaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ jâ, meiⁿ nda̱a̱ˈ ˈo meiⁿ nda̱a̱ ntˈomcheⁿ. Jâ tyojndo̱o̱ˈâ ˈo ñequio na jnda nquiuuyâ ñˈeⁿndyoˈ chaˈxjeⁿ cwii yuscu na jeeⁿ wiˈ tsˈom ntseinda, ya cwenta machˈee joona. Tˈmaⁿ waa na jeeⁿ wiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ˈo, nchii tomti neiiⁿyâ na tyoñequiaayâ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ sa̱a̱ mati chiuu waa na tyomˈaaⁿyâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Luaaˈ waa ncˈe na jeeⁿ jnda nquiuuyâ ˈo. ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ tyootsuuˈ nˈomˈyoˈ chiuu na tyolaˈjnda̱a̱yayâ na nntaˈntjo̱o̱ⁿyâ na tcaⁿnaˈ jâ. Naxuee natsjom tyolˈaayâ tsˈiaaⁿ cha tîcatio̱o̱yâ xuu nacjoˈyoˈ na nnteiˈxeˈyoˈ jâ yocheⁿ na tyoñequiaayâ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ.

10 ˈO nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, manquiuˈyoˈ ndoˈ mati mantyjii Tyˈo̱o̱tsˈom chiuu ñetˈo̱o̱ⁿyâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Tyolaˈcanda̱a̱ˈndyô̱ jo nnoom na tyolˈaayâ yuu na matyˈiomyanaˈ ndoˈ meiⁿcwii tsˈaⁿ xonda̱a̱ ntso na jlaˈtjo̱o̱ndyô̱ nda̱a̱ˈyoˈ. 11 ˈO manquiuˈyoˈ chiuu waa na ñetˈo̱o̱ⁿyâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na tyomˈaaⁿyâ chaˈcwijom machˈee tsˈaⁿ ñequio ntseinda, 12 tyolana̱a̱ⁿyâ ñˈoom nda̱a̱ˈyoˈ na tyoñequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ, tyolaˈjndo̱o̱ˈâ nˈomˈyoˈ na cˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ na matsonaˈ na cˈom nnˈaⁿ na maqueeⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na calajomndyena cantyja na matsa̱ˈntjoom ndoˈ ñequio na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom.

13 Quia tyondyeˈyoˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tyoñequiaayâ nda̱a̱ˈyoˈ mana toˈñoomˈyoˈ juunaˈ. Joˈ na cwiñeˈquiaayâ na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Ee jlaˈno̱ⁿˈyoˈ na ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom juunaˈ nchii ñˈoom na cweˈ cwilaˈtiuu nnˈaⁿ. Ndoˈ mayuuˈ na joˈ juunaˈ. Joˈ chii cwiwitquiooˈ tsˈiaaⁿ na machˈeeⁿ naquiiˈ nˈomˈ ˈo na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿñê. 14 ˈO nnˈaaⁿya, ljoˈwaayu ñetjomˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñetjoom ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ndyuaa Judea. Ee nquiee nnˈaⁿ tsjomˈyoˈ ñetaˈwiˈna ˈo chaˈxjeⁿ tuii ndyuaa Judea, tyotaˈwiˈ nnˈaⁿ judíos ncˈiaana na cwilayuˈ ñequio Cristo Jesús. 15 Nnˈaⁿ judíosˈñeeⁿ jlaˈcueeˈna Ta Jesús, chaˈxjeⁿ weloona tyolaˈcwjeena profetas ndoˈ mati jleintyjo̱ nnˈaⁿ judíos jâ. Tiquilˈana yuu na cjaaweeˈ ntyjeeⁿ ñˈeⁿndyena, ndoˈ mˈaⁿna nacjoo chaˈtsondye nnˈaⁿ, 16 ee quia na ñeˈcalana̱a̱ⁿyâ ñequio nnˈaⁿ na tachii judíos cha mati nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom joona, tiñeˈquiandyena na nlˈaayâ na ljoˈ, ndoˈ na cwilˈana na luaaˈ, cwilaˈcwaljooˈtina jnaaⁿna jo nnoom. Sa̱a̱ jeˈ juu na jeeⁿ cwajndii na matseiwˈeeⁿ nnˈaⁿ mama tˈuiinaˈ joona.

Ñeˈcjaacandoˈnndaˈ Pablo nnˈaⁿ Tesalónica

17 ˈO nnˈaaⁿya, cantyjati xuee na tjeiˈnaˈ jâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ, meiiⁿ tacontyˈiaayâ ˈo sa̱a̱ ñequiiˈcheⁿ cwijaañjoomˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ˈo chiuu cwitsamˈaⁿˈtiˈyoˈ. Joˈ chii jeeⁿ cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na nntsaacajndo̱o̱nndaˈâ ˈo. 18 Jeeⁿ ñeˈcatsaayâ na mˈaⁿˈyoˈ, majndeiiticheⁿ ja Pablo jndye ndiiˈ sˈaanaˈ na ñeˈcjo̱ sa̱a̱ seitsaaⁿˈñe Satanás na nlˈaayâ na ljoˈ. 19 ¿Ljoˈ joˈ na nñequiaanaˈ na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ na nñequiaanaˈ na neiiⁿyâ oo na nntantjo̱o̱ⁿyâ jo nnoom? ¿Aa nchii maˈo joˈ? Ee maˈo cwiluiindyoˈ chaˈtso nmeiⁿˈ na nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ ja jo nnom Ta Jesucristo quia na nndyonnaaⁿˈaⁿ. 20 Ncˈe ˈo, joˈ matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jâ ndoˈ mañequiaanaˈ na neiiⁿyâ.