Add parallel Print Page Options

Voi(A) înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi(B), cum ştiţi, am(C) venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim(D) Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor(E) lupte. Căci(F) propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. Ci, fiindcă(G) Dumnezeu ne-a găsit vrednici să(H) ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem(I) nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care(J) ne cercetează inima. În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am(K) întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu(L). N-am(M) căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli(N) ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă(O), ne-am arătat blânzi(P) în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm(Q) nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa(R) noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi. Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi(S) şi noapte ca(T) să nu fim sarcină niciunuia din voi şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 10 Voi(U) sunteţi martori şi Dumnezeu, de asemenea, că(V) am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, care credeţi. 11 Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream 12 (W) vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care(X) vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa. 13 De aceea mulţumim fără încetare(Y) lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu(Z) ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi. 14 Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor(AA) lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi(AB) rele pe care le-au suferit ele din partea(AC) iudeilor. 15 Iudeii(AD) aceştia au omorât pe Domnul Isus şi pe proroci(AE), pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu şi(AF) sunt vrăjmaşi tuturor oamenilor, 16 căci(AG) ne opresc să vorbim neamurilor ca(AH) să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a(AI) ajuns mânia lui Dumnezeu! 17 Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa(AJ), dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem(AK). 18 Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana(AL). 19 Căci cine(AM) este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa(AN) noastră de slavă? Nu sunteţi voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la(AO) venirea Lui? 20 Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.

De aceea, fiindcă nu mai puteam(AP) răbda, am(AQ) socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena şi v-am trimis pe Timotei(AR), fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, pentru ca(AS) nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci ştiţi singuri că la(AT) aceasta suntem rânduiţi. Şi(AU) când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi. Astfel, în nerăbdarea(AV) mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră de teamă ca(AW) nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala(AX) noastră să fi fost degeaba. Dar(AY) chiar acum a venit Timotei de la voi la noi şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere-aminte despre noi şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim(AZ) şi noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraţilor, în toate strâmtorările şi necazurile noastre, am(BA) fost mângâiaţi cu privire la voi prin credinţa voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi(BB) tari în Domnul. Cum(BC) putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? 10 Zi şi noapte(BD) Îl rugăm(BE) nespus să(BF) vă putem vedea faţa şi(BG) să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre. 11 Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să(BH) ne netezească drumul la voi! 12 Domnul să(BI) vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii(BJ) şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, 13 ca(BK) să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu(BL) toţi sfinţii Săi.

Încolo, fraţilor, fiindcă aţi(BM) învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi(BN) lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa(BO) aceasta. Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. Voia(BP) lui Dumnezeu este sfinţirea(BQ) voastră: să vă feriţi de curvie(BR); fiecare din voi să ştie(BS) să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu(BT) în aprinderea poftei, ca(BU) neamurile, care(BV) nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni(BW) să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepseşte(BX) toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci(BY) la sfinţire. De aceea(BZ), cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care(CA) v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi(CB) nevoie să vă scriem, căci voi singuri(CC) aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să(CD) vă iubiţi unii pe alţii, 10 şi(CE) iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să(CF) sporiţi tot mai mult în ea. 11 Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să(CG) vă vedeţi de treburi şi să(CH) lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 12 Şi astfel(CI), să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni. 13 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca(CJ) să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care(CK) n-au nădejde. 14 Căci dacă(CL) credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe(CM) cei ce au adormit în El. 15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin(CN) Cuvântul Domnului: noi cei(CO) vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16 Căci Însuşi Domnul(CP), cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa(CQ) lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi(CR) în Hristos. 17 Apoi(CS), noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în(CT) nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom(CU) fi totdeauna cu Domnul. 18 Mângâiaţi-vă dar(CV) unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Cât despre vremuri(CW) şi soroace, n-aveţi(CX) trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua(CY) Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie(CZ) neaşteptată va veni peste ei, ca(DA) durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare. Dar(DB) voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii(DC) ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea(DD) să nu dormim ca ceilalţi, ci să(DE) veghem şi să fim treji. Căci cei ce(DF) dorm, dorm noaptea(DG) şi cei ce se îmbată se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm(DH) cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu(DI) nu ne-a rânduit la mânie, ci(DJ) ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care(DK) a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 De aceea(DL), mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. 12 Vă rugăm, fraţilor, să(DM) priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. 13 Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.

Trăiţi în pace(DN) între voi. 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi(DO) pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi(DP) pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi(DQ) pe cei slabi, să fiţi(DR) răbdători cu toţi. 15 Luaţi seama(DS) ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutaţi totdeauna să(DT) faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi. 16 Bucuraţi-vă(DU) întotdeauna. 17 Rugaţi-vă(DV) neîncetat. 18 Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru(DW) toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 19 Nu(DX) stingeţi Duhul. 20 Nu(DY) dispreţuiţi prorociile. 21 Ci cercetaţi(DZ) toate lucrurile şi păstraţi(EA) ce este bun. 22 Feriţi-vă(EB) de orice se pare rău. 23 Dumnezeul păcii(EC)(ED) vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să(EE) fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24 Cel ce v-a chemat este credincios(EF) şi va face lucrul acesta. 25 Fraţilor, rugaţi-vă(EG) pentru noi. 26 Spuneţi sănătate(EH) tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. 27 În Domnul vă rog fierbinte ca(EI) epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor. 28 Harul(EJ) Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.