Add parallel Print Page Options

Lepădaţi(A) dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire şi, ca(B) nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele(C) duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat(D) în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată(E) de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi(F) voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă(G) duhovnicească, o preoţie(H) sfântă şi să aduceţi jertfe(I) duhovniceşti, plăcute(J) lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: „Iată(K) că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine”. Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra(L) pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; şi „o piatră(M) de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei(N) se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la(O) aceasta sunt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie(P) aleasă, o preoţie(Q) împărătească, un neam(R) sfânt, un popor(S) pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric(T) la lumina Sa minunată; 10 pe voi, care(U) odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 11 Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca(V) pe nişte străini şi călători, să(W) vă feriţi de poftele firii pământeşti care(X) se războiesc cu sufletul. 12 Să aveţi(Y) o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin(Z) faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în(AA) ziua cercetării. 13 Fiţi supuşi(AB) oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14 cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să(AC) pedepsească pe făcătorii de rele şi să(AD) laude pe cei ce fac bine. 15 Căci voia lui Dumnezeu este ca(AE), făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 16 Purtaţi-vă ca(AF) nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi(AG) ai lui Dumnezeu. 17 Cinstiţi(AH) pe toţi oamenii; iubiţi(AI) pe fraţi; temeţi-vă(AJ) de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 18 Slugilor(AK), fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit. 19 Căci este un lucru plăcut(AL) dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. 20 În adevăr, ce(AM) fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21 Şi la(AN) aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos(AO) a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă(AP), ca să călcaţi pe urmele Lui. 22 „El(AQ) n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” 23 Când(AR) era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se(AS) supunea dreptului Judecător. 24 El(AT) a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca(AU) noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin(AV) rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi(AW) ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la(AX) Păstorul şi Episcopul[a] sufletelor voastre.

Tot astfel, nevestelor(AY), fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt(AZ), prin purtarea(BA) nevestelor lor, când vă vor vedea(BB) felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba(BC) voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul(BD) ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea(BE) „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi(BF), la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca(BG) unui vas mai slab, ca(BH) unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toţi(BI) să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii(BJ), miloşi(BK), smeriţi. Nu întoarceţi(BL) rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să(BM) moşteniţi binecuvântarea. 10 „Căci cine(BN) iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi(BO) înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 11 Să se depărteze(BP) de rău şi să facă binele, să(BQ) caute pacea şi s-o urmărească. 12 Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi(BR) urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 13 Şi(BS) cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14 Chiar(BT) dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi(BU) nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! 15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata(BV) să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă, 16 având(BW) un cuget curat, pentru ca(BX) cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 17 Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! 18 Hristos, de asemenea, a suferit odată(BY) pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât(BZ) în trup(CA), dar a fost înviat(CB) în duh, 19 în care S-a dus să propovăduiască(CC) duhurilor din(CD) închisoare, 20 care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare(CE), în zilele lui Noe, când se făcea corabia(CF) în(CG) care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. 21 Icoana(CH) aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile(CI) trupeşti, ci(CJ) mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea(CK) lui Isus Hristos, 22 care(CL) stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus(CM) îngerii, stăpânirile şi puterile.

Astfel dar, fiindcă Hristos(CN) a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel(CO) ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca(CP), în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască(CQ) după poftele oamenilor, ci(CR) după voia lui Dumnezeu. Ajunge(CS), în adevăr, că în trecut aţi(CT) făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc(CU). Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să(CV) judece viii şi morţii. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită(CW) Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârşitul(CX) tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi(CY) înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii. Mai(CZ) presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci(DA) dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiţi(DB) primitori de oaspeţi între voi, fără(DC) cârtire. 10 Ca nişte(DD) buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi(DE) să slujească altora după darul(DF) pe care l-a primit. 11 Dacă(DG) vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă(DH) slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în(DI) toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia(DJ) sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. 12 Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea(DK) de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, 13 dimpotrivă(DL), bucuraţi-vă întrucât aveţi parte(DM) de patimile lui Hristos, ca(DN) să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. 14 Dacă(DO) sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi(DP). 15 Nimeni(DQ) din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau(DR) ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16 Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci(DS) să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17 Căci suntem în clipa când(DT) judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi, dacă(DU) începe cu noi, care(DV) va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18 Şi(DW), dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se vor face cel nelegiuit şi cel păcătos? 19 Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi(DX) încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.

Sfătuiesc pe prezbiterii(DY)[b] dintre voi, eu, care sunt un prezbiter[c] ca şi ei, un martor(DZ) al patimilor lui Hristos şi părtaş(EA) al slavei care va fi descoperită: Păstoriţi(EB) turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu(EC) de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu(ED) pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi(EE) stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală(EF), ci făcându-vă(EG) pilde turmei. Şi, când Se va arăta Păstorul(EH) cel mare, veţi căpăta cununa(EI), care(EJ) nu se poate veşteji, a slavei. Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi(EK) în legăturile voastre să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu(EL) stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă(EM) har”. Smeriţi-vă(EN) dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate(EO) îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi(EP) treji şi vegheaţi! Pentru că(EQ) potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă(ER) lui tari în credinţă, ştiind(ES) că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. 10 Dumnezeul oricărui har, care(ET) v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină(EU) vreme, vă va desăvârşi(EV), vă va întări(EW), vă va da putere şi vă va face neclintiţi. 11 Ale Lui(EX) să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. 12 V-am scris(EY) aceste puţine rânduri prin Silvan(EZ), care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-aţi alipit. 13 Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu(FA), fiul meu. 14 Spuneţi-vă sănătate(FB) unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea(FC) să fie cu voi, cu toţi, care sunteţi în Hristos Isus! Amin!

Footnotes

  1. 1 Petru 2:25 Sau: priveghetorul.
  2. 1 Petru 5:1 Sau: bătrân.
  3. 1 Petru 5:1 Sau: bătrân.