Dee Elteste dee mank ju sent femon ekj,- ekj sie je uk en Elteste, uk eena dee Christus sien Liede jeseene haft, uk eena dee aundeel haft aun dee Harlichkjeit dee boolt woat jeoppenboat woare:

Sorcht fa Gott siene Haead dee mank ju sent, nich jedwunge oba welich so es Gott daut jefelt; nich ut Jewensucht, oba jearen,

uk nich so es wan jie awae aules harsche, leewa an en Faeabilt senne.

En dan wan dee Faeaschte Hoad woat kome woa jie ne Harlichkjeitskroon kriehe dee niemols fewaelkje woat.

Jrod so uk, jie jingre Manna, siet dee elre Manna unjadon; jo, siet ju aule unjarenaunda unjadon - en hoolt faust aun Deemut, dan Gott es jaejen dee Stolte, oba de Deemuetje jeft hee Jnod.

Doaromm deemuetijt junt unja Gott siene jewaultje Haunt, daut hee junt to rachte Tiet nehecht haewe kaun.

Schmiet aul june Sorje opp am, wiel hee sorcht om daut waut onns aunbelanjt.

Siet Nichta, siet Waka, wiel jun Fient de Deewel, so es en brelenda Leiw rant romm en seakjt waem hee toriete kaun;

Daem mott jie wadastone, faust em Gloowe, wiels jie weete daut june Breeda enne Welt daut selfsje liede derch gone motte.

10 Nu oba dee Gott aule Jnod, dee junt beroope haft to siene eewje Harlichkjeit enn Christus, no daem daut jie en Stootje jelaede habe woat junt selfst ennstale, bestaedje, stoakje, haeastale.

11 Am jeheat aule macht enn aule Eewichkjeit! Amen!

12 Derch Silwanus, jun truhe Brooda, -so aus ekj am aunsee- ha ekj junt met weinij Wead jeschraewe to femone, uk omm Zeichnes to jaewe daut dit Gott siene woarhauftje Jnod es, enn dee jie stone.

13 Dee Jemeent en Babieloon dee met ju toop jewaelt es lat ju jreese, en so uk mien Saen Markus.

14 Jreest ju unjarenaunda enn Leew met en Kuss. Fraed met aul ju dee jie en Christus Jesus sent! Amen.